Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.将鼠标悬停在图标上时会出现弹出工具提示。在触摸屏上调用提示,单击相应的图标。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.要建议您的翻译,请双击/点击相应的图标,或按住 Ctrl 键并单击。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.如果翻译显示在页面的文本中,为了提供您自己的翻译版本,双击/点击相应的翻译块,或 Ctrl + 单击。

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулювання法律法规主体的关系类型

Тип позовних вимог索赔类型

Додаткові параметри 附加参数

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантину考虑到隔离期的暂停

Контактна інформація联系信息

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси计算结果将被发送到的邮件,以及将累积奖金

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新评论

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)计算器考虑隔离时间(可选)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.在乌克兰内阁建立的隔离期间,根据乌克兰“关于乌克兰某些立法法案的修正案,以提供与冠状病毒病(COVID-19)传播有关的额外社会和经济保障“№ 540-IX of 30.03.2020。

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).诉讼时效是一个人可以向法院申请保护其公民权利或利益的期限(乌克兰民法典第 256 条)。

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.乌克兰民法典第 19 章规定了诉讼时效的基本内容。乌克兰中央委员会的规范将诉讼时效分为一般诉讼时效和特殊诉讼时效。

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).一般诉讼时效为三年(乌克兰民法第 257 条)。

Перебіг позовної давності诉讼时效

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).诉讼时效从当事人得知或可能得知其权利受到侵犯或侵犯权利者之日起算(乌克兰民法典第 261 条)。

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).诉讼时效因一个人的行为而中断,这表明他承认了他的债务或其他义务。如果一个人对多个债务人之一提起诉讼,并且诉讼标的只是原告有权获得的债权的一部分,则诉讼时效被中断(民法典第 264 条第 1、2 部分)乌克兰法典)。因此,时效的中断意味着由于某些行动(或确认债务人承认债务或其他义务,或债权人对一个或多个债务人的债权),相关期间终止。在这种中断之后,时效从确认债务人承认债务或其他义务的次日或债权人对一个或多个债务人提出索赔(法律地位,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.根据乌克兰民法典第 264 条,时效的中断规定存在两个期限 - 中断之前和之后。新学期从原学期中断的那一刻开始立即开始。时效中断的理由是详尽的,不受扩展解释的限制。

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.根据艺术。《乌克兰民法典》第 263 条,诉讼时效被暂停: 1) 如果在这些条件下的异常或不可避免的事件(不可抗力)阻止了索赔的提出;2) 基于法律规定的理由推迟履行义务(暂停)的情况;3) 在法律或其他规范相关关系的规范性法律行为中止的情况下;4) 如果原告或被告是乌克兰武装部队或其他依法成立并转入戒严状态的军事编队的成员。在这些情况下,诉讼时效在这些情况期间暂停。从作为中止时效依据的情况终止之日起,时效应继续,考虑到中止前所经过的时间。

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.不考虑就放弃索赔并不会终止诉讼时效。

Застосування позовної давності诉讼时效的适用

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).法院仅在有理由满足索赔要求时才适用诉讼时效。也就是说,在适用诉讼时效之前,法院必须查明并在法院判决中表明原告是否享有权利或受法律保护的利益,为保护原告向法院提起上诉。如果这种权利或利益没有受到侵犯,法院会因其毫无根据而拒绝满足要求。只有在确定该人的权利或受法律保护的利益受到侵犯,但诉讼时效已届满且争议对方已作出声明的情况下,法院以诉讼时效届满为由驳回诉讼请求. 这是法院在争议中的立场(特别是最高法院大法庭于 2018 年 5 月 22 日在案件编号 369/6892/15-ts 中的决定,

Спеціальна позовна давність特别诉讼时效

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.乌克兰《民法典》第 258 条规定,对于某些类型的索赔,法律可以规定特殊的诉讼时效:与一般的三年诉讼时效相比,可以缩短或延长。

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.乌克兰中央委员会规范、乌克兰家庭法典、乌克兰劳动法典、乌克兰法律规定了特殊时效。

Судова практика司法实践

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.尽管时效的适用问题取决于每个具体案件的具体情况,但这一问题已被上诉法院反复审查。

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).最高法院大法庭最终裁定,由于债务人未能履行货币义务,债权人有权在整个延迟期间(即此类延迟)收到乌克兰《民法典》第 625 条规定的金额是一种持续的违法行为。如果债务人的主要义务未得到履行,则每年 % 从违反货币义务的那一刻起直至其消除,并且仅限于提出此类索赔之前的最后三年(决定2019 年 8 月 11 日,案件编号 127/15672 / 16- c)。

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).根据最高法院大法庭的法律意见,法律没有将诉讼时效与法院就侵犯个人权利的裁决联系起来。因此,诉讼时效从原告知道或可能知道其权利受到侵犯之日起算,而不是从法院判决确认该侵权行为之日起算。法律也没有将辩护索赔的诉讼时效与涉及原告财产的某些交易的完成联系起来,也没有与非法没收原告财产的犯罪人将财产实际转让给他人(第 26.11 条决定)联系起来。 .2019 在案例 3224/16 中)。

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).乌克兰民法典第 261 条中使用的术语“学习”和“可以学习” - 最高法院大法庭指出,对这些术语的比较分析为推断一个人的可能性和义务提供了依据了解他的产权状况。因此,仅证明原告不知道其违反民法并因此未向法院寻求保护这一事实是不够的。原告还必须证明他无法查明其公民权利受到侵犯的情况(2019 年 9 月 11 日在案件编号 487/10132/14-ts 中作出的决定)。

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Калькулятор пені Кількість днів Інфляція, проценти, пеня
Дивіться також:
термін позовної давності за жкх covid-19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid розрахунок строку позовної давності covid-19 термін позовної давності по жкх карантин розрахунок строку позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності covid розрахунок терміну позовної давності covid19 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 калькулятор терміну позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності covid розрахунок строку позовної давності під час карантину розрахунок строку позовної давності карантин

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент