Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняTyp vzťahov v predmete právnej úpravy

Тип позовних вимогTyp pohľadávok

Додаткові параметри Ďalšie parametre

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуBerúc do úvahy prerušenie karanténneho obdobia

Контактна інформаціяKontaktné informácie

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na ktorú bude zaslaný výsledok výpočtu, ako aj bonusy sa budú kumulovať

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnovšie recenzie

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Kalkulačka berie do úvahy čas karantény (voliteľné)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Počas karantény ustanovenej Kabinetom ministrov Ukrajiny sa premlčacia doba počíta s prihliadnutím na opatrenia na predchádzanie vzniku, šíreniu a šíreniu epidémií, pandémií koronavírusu (COVID-19) v súlade so zákonom Ukrajiny „Dňa Zmeny a doplnenia niektorých legislatívnych aktov Ukrajiny s cieľom poskytnúť dodatočné sociálne a ekonomické záruky v súvislosti so šírením koronavírusovej choroby (COVID-19) “№ 540-IX zo dňa 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).Premlčacia lehota je lehota, v ktorej sa môže osoba obrátiť na súd na ochranu svojich občianskych práv alebo záujmov (článok 256 Občianskeho zákonníka Ukrajiny).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.Základy premlčania poskytuje kapitola 19 Občianskeho zákonníka Ukrajiny. Premlčacia doba je podľa noriem Ústredného výboru Ukrajiny rozdelená na všeobecnú a osobitnú.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).Všeobecná premlčacia lehota je stanovená na tri roky (článok 257 Občianskeho zákonníka Ukrajiny).

Перебіг позовної давностіPremlčacia lehota

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).Premlčacia lehota začína plynúť odo dňa, keď sa osoba dozvedela alebo mohla dozvedieť o porušení svojho práva alebo o tom, kto ho porušil (článok 261 Občianskeho zákonníka Ukrajiny).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).Premlčacia doba sa prerušuje konaním osoby, ktorá naznačuje uznanie jej dlhu alebo iného záväzku. Premlčanie sa prerušuje, ak niekto podá žalobu proti jednému z viacerých dlžníkov, ako aj vtedy, ak je predmetom žaloby len časť pohľadávky, na ktorú má žalobca právo (časť 1, 2 § 264 obč. kódex Ukrajiny). Z prerušenia premlčania teda vyplýva, že v dôsledku určitých úkonov (alebo potvrdenia uznania dlhu alebo iného záväzku dlžníkom, resp. pohľadávky veriteľa voči jednému alebo viacerým dlžníkom) uplynie rozhodujúca lehota. Po takomto prerušení plynutie premlčacej doby začína plynúť znova dňom nasledujúcim po potvrdení uznania dlhu alebo iného záväzku dlžníkom alebo po prihlásení pohľadávky veriteľom voči jednému alebo viacerým dlžníkom (právne postavenie,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.Podľa článku 264 Občianskeho zákonníka Ukrajiny prerušenie premlčania stanovuje dve lehoty – pred a po prerušení. Nová lehota začína plynúť okamžite od okamihu, keď bola pôvodná lehota prerušená. Dôvody prerušenia premlčania sú taxatívne a nepodliehajú extenzívnemu výkladu.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.Podľa čl. 263 Občianskeho zákonníka Ukrajiny sa premlčanie pozastavuje: 1) ak prihláseniu pohľadávky zabránila mimoriadna alebo neodvrátiteľná udalosť za týchto podmienok (vyššia moc); 2) v prípade odkladu plnenia záväzku (moratórium) zo zákonom ustanovených dôvodov; 3) v prípade pozastavenia účinnosti zákona alebo iného normatívneho právneho aktu upravujúceho príslušné vzťahy; 4) ak je žalobca alebo žalovaný príslušníkom ozbrojených síl Ukrajiny alebo iných vojenských útvarov zriadených v súlade so zákonom a preradených do stanného práva. V prípade týchto okolností sa po dobu trvania týchto okolností premlčacia doba pozastavuje. Odo dňa pominutia okolností, ktoré boli dôvodom na zastavenie plynutia premlčacej doby, premlčacia doba trvá s prihliadnutím na čas, ktorý uplynul do jej zastavenia.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Ponechanie nároku bez uváženia nezastavuje premlčanie.

Застосування позовної давностіUplatnenie premlčacej doby

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).Súd uplatní premlčaciu lehotu len vtedy, ak existujú dôvody na uspokojenie pohľadávky. To znamená, že pred uplatnením premlčacej doby musí súd zistiť a v rozhodnutí súdu uviesť, či ide o právo alebo právom chránený záujem žalobcu, na ochranu ktorého sa odvolal na súd. Ak takéto právo alebo záujem nedôjde k porušeniu, súd odmietne žalobe vyhovieť pre jej neopodstatnenosť. Len ak sa preukáže, že práva alebo právom chránené záujmy osoby boli porušené, ale premlčacia doba uplynula a druhá strana sporu sa vyjadrila, súd žalobu zamietne z dôvodu plynutia premlčacej doby. . Taký je postoj súdov v sporoch (najmä rozhodnutie veľkého senátu Najvyššieho súdu zo dňa 22.05.2018 vo veci № 369/6892/15-ts,

Спеціальна позовна давністьOsobitná premlčacia lehota

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.Článok 258 Občianskeho zákonníka Ukrajiny stanovuje, že pre určité typy nárokov môže zákon stanoviť osobitnú premlčaciu lehotu: skrátenú alebo dlhšiu v porovnaní so všeobecnou trojročnou premlčacou dobou.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.Osobitnú premlčaciu dobu poskytujú normy Ústredného výboru Ukrajiny, normy Zákonníka o rodine Ukrajiny, Zákonník pracovného práva Ukrajiny, Zákony Ukrajiny.

Судова практикаSúdna prax

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Hoci otázka uplatnenia premlčacej doby závisí od okolností v každom konkrétnom prípade, táto otázka bola opakovane preskúmavaná kasačnými súdmi.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).Veľký senát Najvyššieho súdu napokon rozhodol, že keďže nesplnenie peňažného záväzku dlžníkom dáva veriteľovi právo na získanie súm ustanovených v článku 625 Občianskeho zákonníka Ukrajiny počas celej doby omeškania, tj takého omeškania % ročne vzniká od okamihu porušenia peňažného záväzku až do jeho odstránenia a obmedzuje sa na posledné tri roky pred prihlásením takejto pohľadávky, ak nie je splnený hlavný záväzok dlžníka (rozhodnutie sp. 08.11.2019 vo veci č. 127/15672 / 16- c).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).Podľa právneho názoru veľkého senátu Najvyššieho súdu zákon nespája premlčanie s prijatím súdneho rozhodnutia o porušení jednotlivých práv. Premlčacia doba teda začína plynúť odo dňa, keď sa žalobca o porušení svojho práva dozvedel alebo mohol dozvedieť, a nie odo dňa, keď bolo takéto porušenie potvrdené rozhodnutím súdu. Zákon tiež nespája premlčanie žalobného nároku, a to ani s uzatváraním niektorých obchodov týkajúcich sa majetku žalobcu, ani so skutočným prevodom majetku páchateľom, ktorý sa nezákonne zmocnil majetku žalobcu na iné osoby (rozhodnutie zo dňa 26.11. .2019 vo veci 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).Pojmy „naučil sa“ a „mohol sa naučiť“ použité v článku 261 Občianskeho zákonníka Ukrajiny – Veľká komora Najvyššieho súdu poznamenala, že komparatívna analýza týchto pojmov dáva základ na vyvodenie domnienky o možnosti a povinnosti osoby poznať stav jeho vlastníckych práv. Nestačí preto preukázanie skutočnosti, že žalobca o porušení svojho občianskeho práva nevedel a z tohto dôvodu sa ochrany nedomáhal na súde. Žalobca musí tiež preukázať, že sa o porušení svojich občianskych práv nemohol dozvedieť (rozhodnutie zo dňa 11.09.2019 vo veci č. 487/10132/14-ts).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Процесуальні строки Число та сума прописом Калькулятор пені
Дивіться також:
калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid термін позовної давності за жкх covid-19 розрахунок строку позовної давності під час карантину калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 розрахунок строку позовної давності ковід розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності covid19 розрахунок терміну позовної давності covid термін позовної давності по жкх карантин калькулятор терміну позовної давності covid розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 розрахунок строку позовної давності карантин розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід калькулятор терміну позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 розрахунок строку позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності карантин калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент