Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Судовий прецедент онлайн Більше можливостей у новій версії

Судовий прецедент

Скоро буде [у розробці]Скоро будет [в разработке]

Калькулятор знаходиться у розробці.Калькулятор находится в разработке.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Вы можете обратить внимание разработчиков на ускорение выполнения работ, нажав соответствующую кнопку [Ускорить]. Также для получения сообщения укажите об этом в поле ниже.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуОтправить сообщение о начале работы этого калькулятора на почту

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде вислане повідомленняПочта, на которую будет выслано сообщение

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Прецедент, судовий прецедент (лат. praecedens, род. відм. лат. praecedentis — те, що передує) — у системах загального права (англо-саксонських) є правилом, встановленим у попередній юридичній справі, яке є обов'язковим чи переконливим для суду при вирішенні подальших справ із подібними питаннями або фактами. Правові системи загального права надають великого значення вирішенню справ відповідно до послідовних принципових правил, щоб подібні життєві факти давали схожий і передбачуваний результат. Дотримання прецеденту є механізмом досягнення цієї мети. Принцип, за допомогою якого судочинство пов'язується з прецедентами, називають лат. «stare decisis».Прецедент, судебный прецедент (лат. praecedens, род. отм. лат. praecedentis — предшествующее) — в системах общего права (англо-саксонских) является правилом, установленным в предыдущем юридическом деле, которое является обязательным или убедительным для суда при решении дальнейших дел с схожими вопросами либо фактами. Правовые системы общего права придают большое значение решению дел в соответствии с последовательными принципиальными правилами, чтобы подобные жизненные факты давали схожий и предполагаемый результат. Соблюдение прецедента есть механизм достижения этой цели. Принцип, посредством которого судопроизводство связывается с прецедентами, называют лат. "stare decisis".

Судова практика в юрисдикціях загального права, по суті, є сукупністю судових та інших юридичних рішень, які можна наводити в подальшому як прецеденти. У більшості країн, включаючи більшість європейських країн, цей термін застосовується до будь-якого набору правових рішень, які керуються попередніми рішеннями, наприклад, попередніми рішеннями урядових органів.Судебная практика в юрисдикциях общего права по сути является совокупностью судебных и других юридических решений, которые можно приводить в дальнейшем как прецеденты. В большинстве стран, включая большинство европейских стран, этот термин применяется к любому набору правовых решений, которые руководствуются предыдущими решениями, например, предыдущими решениями правительственных органов.

Суттєвим для розвитку прецедентної практики є публікація та впорядкування рішень для використання юристами, судами та широкою громадськістю у формі правових збірників (англ. Law report). Хоча всі рішення з цієї точки зору є прецедентними, деякі стають «провідними» або «орієнтирними рішеннями», які використовуються особливо часто.Существенным для развития прецедентной практики публикация и упорядочение решений для использования юристами, судами и широкой общественностью в форме правовых сборников (Law report). Хотя все решения с этой точки зрения прецедентны, некоторые становятся «ведущими» или «ориентирными решениями», которые используются особенно часто.

Stare decisis — правовий принцип, за яким судді зобов'язані поважати прецедент, встановлений попередніми рішеннями. Ці слова походять з латинського вислову Stare decisis et non quieta movere: «стояти на вирішеному і не порушувати спокій». У правовому контексті це означає, що суди повинні дотримуватися прецеденту і не переглядати вирішені питання. Принцип можна розділити на два компоненти:Stare decisis – правовой принцип, по которому судьи обязаны уважать прецедент, установленный предыдущими решениями. Эти слова происходят из латинского изречения Stare decisis et non quieta movere: «стоять на решенном и не нарушать покой». В правовом контексте это означает, что суды должны соблюдать прецедент и не пересматривать решенные вопросы. Принцип можно разделить на два компонента

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент