Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняTipo de relações em matéria de regulamentação legal

Тип позовних вимогTipo de reivindicações

Додаткові параметри Parâmetros adicionais

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуTendo em conta a suspensão do período de quarentena

Контактна інформаціяInformações de contato

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreio para o qual o resultado do cálculo será enviado, bem como os bônus serão acumulados

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisoes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Calculadora leva em conta o tempo de quarentena (opcional)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Durante a quarentena estabelecida pelo Gabinete de Ministros da Ucrânia, o prazo de prescrição é calculado levando em consideração medidas para impedir o surgimento, disseminação e disseminação de epidemias, pandemias de coronavírus (COVID-19), de acordo com a Lei da Ucrânia "Em Alterações a certos atos legislativos da Ucrânia para fornecer garantias sociais e econômicas adicionais em conexão com a propagação da doença por coronavírus (COVID-19) "№ 540-IX de 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).O prazo de prescrição é o prazo dentro do qual uma pessoa pode recorrer ao tribunal para proteger seus direitos ou interesses civis (artigo 256 do Código Civil da Ucrânia).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.Os fundamentos do estatuto de limitações são fornecidos pelo Capítulo 19 do Código Civil da Ucrânia. O estatuto de limitações é dividido em geral e especial pelas normas do Comitê Central da Ucrânia.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).O prazo geral de prescrição é fixado em três anos (artigo 257 do Código Civil da Ucrânia).

Перебіг позовної давностіO prazo prescricional

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).A prescrição começa a partir do dia em que a pessoa soube ou poderia ter aprendido sobre a violação de seu direito ou sobre a pessoa que o violou (artigo 261 do Código Civil da Ucrânia).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).A prescrição é interrompida pela prática de uma ação por uma pessoa, que indica o reconhecimento de sua dívida ou outra obrigação. A prescrição é interrompida se uma pessoa intentar uma ação contra um dos vários devedores, bem como se o objeto da ação for apenas parte do crédito a que o autor tem direito (partes 1, 2 do artigo 264.º do Código Civil Código da Ucrânia). Assim, a interrupção do prazo prescricional implica que em consequência de determinados atos (ou da confirmação do reconhecimento de uma dívida ou outra obrigação pelo devedor, ou da reclamação do credor contra um ou mais devedores) o prazo em causa se extingue. Após essa interrupção, a prescrição recomeça no dia seguinte à confirmação do reconhecimento de uma dívida ou outra obrigação pelo devedor ou após o credor ter apresentado reclamação contra um ou mais devedores (posição jurídica,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.De acordo com o artigo 264 do Código Civil da Ucrânia, a interrupção do prazo de prescrição prevê dois termos - antes e depois da interrupção. O novo prazo começa imediatamente a partir do momento em que o prazo original foi interrompido. Os fundamentos de interrupção da prescrição são exaustivos e não estão sujeitos a interpretação ampliada.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.De acordo com art. 263 do Código Civil da Ucrânia, a prescrição é suspensa: 1) se a apresentação da ação foi impedida por um evento extraordinário ou inevitável nessas condições (força maior); 2) em caso de adiamento do cumprimento da obrigação (moratória) pelos fundamentos estabelecidos na lei; 3) em caso de suspensão da lei ou de outro ato normativo normativo que regule as relações pertinentes; 4) se o autor ou réu for membro das Forças Armadas da Ucrânia ou de outras formações militares estabelecidas de acordo com a lei e transferidas para a lei marcial. Caso ocorram tais circunstâncias, o prazo de prescrição é suspenso pela duração dessas circunstâncias. A partir da data de cessação das circunstâncias que motivaram a suspensão da prescrição, a prescrição mantém-se, tendo em conta o tempo decorrido antes da sua suspensão.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Deixar o pedido sem consideração não interrompe o prazo de prescrição.

Застосування позовної давностіAplicação da prescrição

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).O tribunal aplica a prescrição apenas quando há motivos para satisfazer o pedido. Ou seja, antes de aplicar a prescrição, o tribunal deve apurar e indicar na decisão judicial se o direito ou interesse legalmente protegido do autor, para cuja proteção ele recorreu ao tribunal. Se tal direito ou interesse não for violado, o tribunal se recusa a satisfazer o pedido devido à sua improcedência. Somente se for estabelecido que os direitos da pessoa ou interesses legalmente protegidos foram violados, mas o prazo de prescrição expirou e a outra parte na controvérsia fez uma declaração, o tribunal indefere o pedido devido ao prazo de prescrição . Esta é a posição dos tribunais em disputas (em particular, a decisão da Grande Câmara do Supremo Tribunal de 22 de maio de 2018 no caso № 369/6892/15-ts,

Спеціальна позовна давністьPrazo de prescrição especial

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.O artigo 258 do Código Civil da Ucrânia estipula que, para certos tipos de reivindicações, a lei pode estabelecer um prazo de prescrição especial: reduzido ou mais longo em comparação com o prazo de prescrição geral de três anos.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.O estatuto especial de limitações é fornecido pelas normas do Comitê Central da Ucrânia, as normas do Código da Família da Ucrânia, o Código de Leis do Trabalho da Ucrânia, as Leis da Ucrânia.

Судова практикаPrática judicial

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Embora a questão da aplicação da prescrição dependa das circunstâncias de cada caso específico, esta questão tem sido repetidamente analisada pelos tribunais de cassação.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).A Grande Secção do Supremo Tribunal decidiu finalmente que, uma vez que o incumprimento do devedor de uma obrigação pecuniária confere ao credor o direito de receber os montantes previstos no artigo 625.º do Código Civil da Ucrânia por todo o período de atraso, ou seja, tal atraso é uma infração continuada. % ao ano decorre desde o momento da violação da obrigação pecuniária até a sua eliminação e limita-se aos últimos três anos anteriores à apresentação de tal reclamação, se a obrigação principal do devedor não for cumprida (decisão de 11.08.2019 no processo № 127/15672 / 16-c).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).De acordo com o parecer jurídico da Grande Câmara do Supremo Tribunal Federal, a lei não vincula a prescrição com a adoção de uma decisão judicial sobre a violação de direitos individuais. Portanto, a prescrição começa a partir do dia em que o autor tomou conhecimento ou poderia ter tido conhecimento da violação de seu direito, e não a partir do dia em que tal violação foi confirmada por decisão judicial. A lei também não vincula a prescrição do pedido de vindicação, nem com a conclusão de certas transações relativas aos bens do autor, nem com a transferência efetiva de bens pelo infrator que apreendeu ilegalmente os bens do autor para outras pessoas (decisão de 26.11 .2019 no processo 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).Os termos "aprendido" e "poderia aprender" usados ​​no artigo 261 do Código Civil da Ucrânia - a Grande Câmara do Supremo Tribunal observou que uma análise comparativa desses termos dá motivos para concluir uma presunção da possibilidade e obrigação de uma pessoa conhecer o estado de seus direitos de propriedade. Portanto, não basta provar o fato de que o autor desconhecia a violação de sua lei civil e por isso não buscou proteção judicial. O requerente também deve provar que não conseguiu descobrir sobre a violação de seus direitos civis (decisão de 11 de setembro de 2019 no processo № 487/10132/14-ts).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Подвійна ставка НБУ Калькулятор пені Інфляція, проценти, пеня Калькулятор 3% річних
Дивіться також:
калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid розрахунок терміну позовної давності covid розрахунок строку позовної давності під час карантину розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid термін позовної давності за жкх covid-19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 розрахунок строку позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності covid-19 розрахунок строку позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності covid розрахунок строку позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності covid19 термін позовної давності по жкх карантин

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент