Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСTyp súdneho sporu regulovaný CPC, CPC alebo CAS

Судова інстанція, яка розглядає справуSúd, ktorý prípad pojednáva

Судове провадженняSúdne spory

Процесуальний строкProcesná lehota

Контактна інформаціяKontaktné informácie

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na ktorú bude zaslaný výsledok výpočtu, ako aj bonusy sa budú kumulovať

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnovšie recenzie

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Výstraha!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.Počas karantény ustanovenej Kabinetom ministrov Ukrajiny sa premlčacia doba počíta s prihliadnutím na opatrenia na predchádzanie vzniku, šíreniu a šíreniu epidémií, pandémií koronavírusu (COVID-19) v súlade so zákonom Ukrajiny „Dňa Zmeny a doplnenia niektorých legislatívnych aktov Ukrajiny s cieľom poskytnúť dodatočné sociálne a ekonomické záruky v súvislosti so šírením koronavírusovej choroby (COVID-19) „№ 540-IX zo dňa 30.03.2020 v znení zákona Ukrajiny“ o zmene a doplnení niektorých právnych predpisov Akty Ukrajiny týkajúce sa procesných lehôt v akcii “ karanténa ustanovená Kabinetom ministrov Ukrajiny s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusovej choroby (COVID-19) “№ 731-IX zo dňa 18.06.2020.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.Počas karantény ustanovenej Kabinetom ministrov Ukrajiny na zamedzenie šírenia koronavírusovej choroby (COVID-19) súd na žiadosť strán a osôb, ktoré sa na veci nezúčastnili, ak o ich právach rozhodoval súd, záujmy a (alebo) povinnosti (ak majú právo vykonať príslušné procesné úkony ustanovené v tomto kódexe) obnoví procesné lehoty ustanovené normami tohto kódexu, ak uzná dôvody ich opomenutia za platné a z dôvodu obmedzení uložených v súvislosti s karanténou. Súd môže predĺžiť príslušnú lehotu pred jej uplynutím aj po jej uplynutí.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.Súd na žiadosť osoby predĺži procesnú lehotu stanovenú súdom, ak nemožnosť vykonať príslušný procesný úkon v určenej lehote z dôvodu obmedzení uložených v súvislosti s karanténou.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. Úlohou súdnictva je správne a včasné posudzovanie prípadov. Najdôležitejším faktorom podmieňujúcim efektívnosť súdnictva je včasná ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov konania. Na realizáciu úloh, ktoré sú pred súdom stanovené, procesné právo ustanovuje inštitút procesných lehôt.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. Procesná lehota je určitá lehota, ktorá je ustanovená zákonom alebo určená súdom na vykonanie určitých procesných úkonov.

Види судочинств Druhy súdnych sporov

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. Civilný spor je formou výkonu súdnej moci, v rámci ktorej sa riešia právne konflikty vyplývajúce z občianskoprávnych, rodinných a niektorých iných právnych vzťahov. Občianske súdne konania vedú súdy všeobecnej príslušnosti. Tento postup upravuje Občiansky súdny poriadok.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. Obchodný spor je formou výkonu súdnej moci, v rámci ktorej sa riešia právne konflikty vznikajúce v oblasti ekonomických vzťahov. Obchodné spory vedú špecializované obchodné súdy, ktoré sú súčasťou systému všeobecných súdov. Jej postup upravuje Obchodný poriadok.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. Správny súdny spor je formou výkonu súdnej moci, v rámci ktorej sa riešia právne významné prípady, ktoré vzniknú v oblasti správnych vzťahov za prítomnosti verejného záujmu. Správne konania vedú špecializované správne súdy, ktoré sú súčasťou sústavy všeobecných súdov, v súlade s postupom ustanoveným Správnym súdnym poriadkom.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Кількість днів Стаж роботи Позовна давність
Дивіться також:
калькулятор стажа онлайн калькулятор поновлення та продовження процесуальних строків валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор строків під час карантину розрахунок процесуальних строків калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор строків у період карантину калькулятор процесуальних строків калькулятор строків карантинні особливості калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор строків між датами калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор строків під час дії карантину калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор строків covid19 калькулятор строків covid-19 калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор строків карантин калькулятор строків ковід калькулятор строків поновлення процесуальних строків калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор строків covid

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент