Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСВид судопроизводства, регламентируемый ГПК, ХПК или КАС

Судова інстанція, яка розглядає справуСудебная инстанция, рассматривающая дело

Судове провадженняСудебное производство

Процесуальний строкПроцессуальный срок

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Внимание!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.Во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, сроки исковой давности рассчитываются с учетом мер по предотвращению возникновения, распространения и распространения эпидемий, пандемий коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствии с предписаниями Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-IX от 30.03.2020, в редакции Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 731-IX от 18.06.2020.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.Во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), суд по заявлению участников дела и лиц, не участвовавших в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересах и (или) обязанностях (в случае наличия у них права на совершение соответствующих процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом), восстанавливает процессуальные сроки, установленные нормами настоящего Кодекса, если признает причины их пропуска уважительными и обусловленными ограничениями, внедренными в связи с карантином. Суд может восстановить соответствующий срок как до, так и после его окончания.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.Суд по заявлению лица продлевает процессуальный срок, установленный судом, если невозможность совершения соответствующего процессуального действия в определенный срок обусловлена ​​ограничениями, введенными в связи с карантином.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. Задачами судопроизводства является правильное и своевременное рассмотрение дел. Важнейшим фактором, определяющим эффективность исполнения правосудия, является осуществление своевременной защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. Для реализации задач, поставленных перед правосудием, в процессуальном праве предусмотрен институт процессуальных сроков.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. Процессуальный срок – это определенный отрезок времени, устанавливаемый законом или назначаемый судом для выполнения определенных процессуальных процедур.

Види судочинств Виды судопроизводств

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. Гражданское судопроизводство является формой реализации судебной власти, в процессе которой разрешаются правовые конфликты, возникающие из гражданских, семейных и некоторых других правоотношений. Гражданское судопроизводство вершится судами общей юрисдикции. Эта процедура регламентирована Гражданским процессуальным кодексом.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. Хозяйственное судопроизводство является формой реализации судебной власти, в процессе которой разрешаются правовые конфликты, возникающие в сфере хозяйственных правоотношений. Хозяйственное судопроизводство вершится специализированными хозяйственными судами, входящими в систему судов общей юрисдикции. Его процедура регламентирована Хозяйственным процессуальным кодексом.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. Административное судопроизводство является формой реализации судебной власти, в процессе которой разрешаются юридически значимые дела, возникающие в сфере управленческих правоотношений при наличии публичного интереса. Административное судопроизводство вершится специализированными административными судами, входящими в систему судов общей юрисдикции, в соответствии с процедурой, определенной Кодексом об административном судопроизводстве.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Інтервал часу Калькулятор часу Інфляція та проценти
Дивіться також:
калькулятор строків карантин калькулятор строків карантинні особливості калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор строків під час карантину калькулятор строків ковід калькулятор строків калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор строків між датами калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор строків covid калькулятор процесуальних строків поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор строків covid-19 калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор строків під час дії карантину калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор строків covid19 калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор строків у період карантину поновлення процесуальних строків розрахунок процесуальних строків

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент