Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор податку на додану вартість (ПДВ) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати податок на додану вартість (ПДВ)

В залежності від бажаного результату: сума з ПДВ, або сума без ПДВ, або сума ПДВВ зависимости от желаемого результата: сумма по НДС, или сумма без НДС, или сумма НДС

грн.

Ставка податку на додану вартість у процентахСтавка налога на добавленную стоимость в процентах

Додаткові параметри Дополнительные параметры

Точність, знаки після комиТочность, знаки после запятой

Результат розрахунку суми числом та прописом:Результат расчета суммы числом и прописью

 • нарахування ПДВ на введену суму;начисление НДС на введенную сумму;
 • виділення ПДВ з введеної суми;выделение НДС из введенной суммы;
 • розрахунок сум із суми ПДВ.расчет сумм из суммы НДС.

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Податок на додану вартість (далі - ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) – это косвенный налог, который входит в цену товаров (работ, услуг) и уплачивается покупателем, но его учет и перечисление в государственный бюджет осуществляет продавец (налоговый агент).

Облік ПДВ на підприємстві, яке зареєстроване як платник ПДВ, складається з обліку таких компонентів:Учет НДС на предприятии, зарегистрированном как плательщик НДС, состоит из учета таких компонентов

 • Податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання за звітний період (сума ПДВ сплачена таким підприємством у складі вартості товарів, робіт, послуг, придбаних в іншого платника ПДВ, або сплачена на кордоні митним органам).Налоговый кредит – это сумма, на которую плательщик налога на добавленную стоимость имеет право уменьшить налоговое обязательство за отчетный период (сумма НДС уплачена таким предприятием в составе стоимости товаров, работ, услуг, приобретенных у другого плательщика НДС, или уплаченная на границе таможенным органам ).
 • Податкове зобов’язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).Налоговое обязательство - сумма средств, которую налогоплательщик, в том числе налоговый агент, должен уплатить в соответствующий бюджет в качестве налога или сбора на основании, в порядке и сроки, определенные налоговым законодательством (в том числе сумма средств, определенная налогоплательщиком в налоговом векселя и не уплаченная в установленный законом срок).

До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.В бюджет плательщик перечисляет сумму НДС, являющуюся разницей между налоговым обязательством и налоговым кредитом.

Об'єкт оподаткуванняОбъект налогообложения

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:Объектом налогообложения являются операции налогоплательщиков

 1. постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;поставки товаров, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со статьей 186 Налогового кодекса Украины, в том числе операции по безвозмездной передаче и передаче права собственности на объекты залога заемщику (кредитору), на товары, передаваемые на условиях товарного кредита, а также по передаче объекта финансового лизинга в пользование лизингополучателю/арендатору;
 2. постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України;снабжение услуг, место снабжения которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со статьей 186 Налогового кодекса Украины;
 3. ввезення товарів на митну територію України;ввоз товаров на таможенную территорию Украины;
 4. вивезення товарів за межі митної території України;вывоз товаров за пределы таможенной территории Украины;
 5. постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.снабжение услуг по международным перевозкам пассажиров и багажа и грузов железнодорожным, автомобильным, морским и речным и авиационным транспортом.

Розміри ставок податкуРазмеры ставок налога

Відповідно до статті 193 Податкового кодексу України ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:Согласно статье 193 Налогового кодекса Украины ставки налога устанавливаются от налогооблагаемой базы в таких размерах

 • 20 відсотків;20 процентов;
 • 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 Податкового кодексу України.14 процентов по операциям по поставкам на таможенной территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины сельскохозяйственной продукции, которая классифицируется по следующим кодам согласно УКТ ВЭД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в части молока цельного), 1001, 10 1004, 1005, 1201, 120400, 1205, 120600, 1207, 121291, кроме операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, определенных в пункте 197.18 статьи 197 Налогового кодекса Украины.
 • 0 відсотків;0 процентов;
 • 7 відсотків по операціях з:7 процентов по операциям с
 1. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;поставки на таможенной территории Украины и ввоз на таможенную территорию Украины лекарственных средств, разрешенных для производства и применения в Украине и внесенных в Государственный реестр лекарственных средств, а также медицинских изделий, внесенных в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения или отвечающих требованиям соответствующих технических регламенты, подтверждаемые документом о соответствии, и разрешенные для предоставления на рынке и/или ввода в эксплуатацию и применения в Украине;
 2. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;поставки на таможенной территории Украины и ввоз на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, разрешенных для применения в пределах клинических испытаний, разрешение на проведение которых предоставлено центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения я;
 3. постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;снабжение услуг по показу (проведению) театральных, оперных, балетных, музыкальных, концертных, хореографических, кукольных, цирковых, звуковых, световых и других представлений, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов (исполнителей), кинематографических премий. ер, культурно-художественных мероприятий;
 4. постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;снабжение услуг по показу оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведение экскурсий для групп и отдельных посетителей в музеях, зоопарках и заповедниках, посещение их территорий и объектов посетителями;
 5. постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху;поставки услуг по распространению, демонстрации, публичного оповещения и публичного показа фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычных версиях для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;
 6. постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).поставки услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых гостиницами и подобными средствами временного размещения (класс 55.10 группа 55 КВЭД ДК 009:2010).

Розраховується за формулою: Рассчитывается по формуле

[ПДВ] = [Вартість] × [Ставка ПДВ (%)] / 100%

Де:
[Вартість] – вартість операції платника податку, що є об'єктом оподаткування.
[Ставка ПДВ (%)] – розмір ставки податку від бази оподаткування. [НДС] = [Стоимость] × [Ставка НДС (%)] / 100%
Где:
[стоимость] – стоимость операции налогоплательщика, являющегося объектом налогообложения.
[Ставка НДС (%)] – размер ставки налога от налогооблагаемой базы.

Нормативна базаНормативная база

Корисні калькулятори:

Розрахунок 20% ПДВ Кількість днів Інфляція та проценти Стаж роботи Сума прописом
Дивіться також:
калькулятор 14 пдв калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор як розрахувати пеню за несплату податку калькулятор стажа онлайн калькулятор як нарахувати пеню за несвоєчасну сплату податку калькулятор по калькулятор ндс калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать акт калькулятор калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор дат калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор калькулятор валют калькулятор податку штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку калькулятор ин податок на додаткову вартість товарів калькулятор пдф калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн розрахунок земельного податку калькулятор пдв єсв калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент