Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор індексації аліментів Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Сума аліментів, визначених судом у твердій грошовій суміLa cantidad de pensión alimenticia determinada por el tribunal en una cantidad fija

грн.

Базовий місяць встановлення аліментівEl mes base para establecer la pensión alimenticia

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Último mes de cálculo (incluido)

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.El cálculo del índice de precios al consumidor para la indexación del monto de la pensión alimenticia determinado por el tribunal en un monto monetario fijo se realiza a partir del mes en que se asigna la pensión alimenticia.

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).La indexación de los ingresos monetarios de la población es un mecanismo para aumentar los ingresos monetarios de la población establecido por las leyes y otros actos jurídicos normativos de Ucrania, que permite compensar parcial o totalmente el aumento de los bienes y servicios de consumo (artículo 1 de la Ley de Ucrania "Sobre la indexación de los ingresos en efectivo").

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.De acuerdo con el artículo 184 del Código de Familia de Ucrania, el monto de la pensión alimenticia determinado por un tribunal o acuerdo entre los padres en una cantidad fija está sujeto a indexación anual de conformidad con la ley, a menos que el pagador y el receptor de la pensión alimenticia hayan acordado lo contrario. A petición del beneficiario de la pensión alimenticia, el tribunal puede realizar la indexación por otro período.

Умови проведення індексаціїCondiciones para la indexación

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.El párrafo 104 del Procedimiento para la indexación de los ingresos monetarios de la población, aprobado por el Gabinete de Ministros de Ucrania el 17 de julio de 2003 № 1078 (en adelante, el Procedimiento) estipula que el cálculo del índice de precios al consumidor para la indexación de la pensión alimenticia determinado por el tribunal en una cantidad fija en la que se asigna la pensión alimenticia.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", тобто з червня 2016 року.Para la pensión alimenticia determinada por el tribunal en una cantidad fija de dinero, que se asignó antes de junio de 2016, el cálculo del índice de precios al consumidor para la indexación se realiza a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de Ucrania del 17 de mayo de 2016 No 1368-VIII "Sobre las enmiendas a ciertas leyes de Ucrania relativas a la indexación del monto de la pensión alimenticia determinada por el tribunal en un monto monetario fijo", es decir, desde junio de 2016.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.En este caso, el monto de la pensión alimenticia determinado por el tribunal en un monto fijo, junto con el monto de la indexación, no debe exceder el 50% de los ingresos monetarios del pagador de la pensión alimenticia.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).La indexación de los ingresos monetarios de la población se realiza cuando el valor del índice de precios al consumidor supera el umbral de indexación, el cual está fijado en 103% (párrafo segundo del numeral 11 del Procedimiento).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.La pensión alimenticia está sujeta a indexación dentro del nivel de subsistencia establecido para un niño de la edad apropiada.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.De acuerdo con el párrafo 6 del Procedimiento, la indexación del monto de la pensión alimenticia determinada por el tribunal en una cantidad fija la llevan a cabo empresas, instituciones, organizaciones, individuos, empresarios que realizan deducciones apropiadas de pensión alimenticia de los ingresos de su pagador.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.La indexación de dicha pensión alimenticia se lleva a cabo a expensas del pagador de pensión alimenticia.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.La indexación del monto de la pensión alimenticia, determinada en una cantidad fija, se lleva a cabo, a menos que se disponga lo contrario en el documento ejecutivo o en el acuerdo entre los padres sobre el pago de la pensión alimenticia, el albacea en la forma prescrita por el Consejo de Ministros de Ucrania. La indexación de la pensión alimenticia se realiza anualmente, a partir del segundo año después de determinar el monto de la pensión alimenticia.

У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.En el caso de indexación del monto de la pensión alimenticia determinada por el tribunal en un monto monetario fijo por un ejecutor estatal o privado, el cálculo del índice de precios al consumidor se realiza utilizando un total acumulativo, a partir del año siguiente al mes correspondiente. al mes de fijar el monto de la pensión alimenticia.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".Si el reclamante envía el documento de ejecución directamente a la empresa, institución, organización, individuo - empresario o individuo especificado en la primera parte del Artículo 7 de la Ley de Ucrania "Sobre los Procedimientos de Ejecución", indexación de la cantidad de pensión alimenticia determinada en una cantidad fija se lleva a cabo, a menos que no se disponga lo contrario en el documento ejecutivo o en el acuerdo entre los padres sobre el pago de la pensión alimenticia, de conformidad con la Ley de Ucrania "Sobre la indexación de los ingresos monetarios de la población".

Проведення індексації за минулий часLlevar a cabo la indexación del tiempo pasado

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.El tribunal puede otorgar pensión alimenticia por el pasado, pero no más de diez años (segunda parte del artículo 191 del Código de Familia de Ucrania). Al mismo tiempo, el dinero recaudado por el tiempo pasado también debe indexarse. Los pagos se indexarán por separado para cada período, dependiendo de cómo haya cambiado el nivel de subsistencia en cada trimestre.

Корисні калькулятори:

Розмір аліментів Подвійна ставка НБУ Кількість днів Інтервал часу Калькулятор інфляції
Дивіться також:
калькулятор індексації онлайн розрахувати суму індексації аліментів калькулятор індексації боргу калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор індексації аліментів калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації зарплати калькулятор індексації грошової оцінки землі калькулятор індексації пенсії калькулятор аліментів онлайн індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор розрахунку аліментів калькулятор індексації орендної плати онлайн калькулятор індексації індексація аліментів калькулятор калькулятор індексації з плати калькулятор аліментів калькулятор індексації калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор по сплаті аліментів калькулятор індексації нормативної грошової оцінки калькулятор індексації заробітної плати калькулятор розрахунку індексації порядок індексації аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент