Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.将鼠标悬停在图标上时会出现弹出工具提示。在触摸屏上调用提示,单击相应的图标。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.要建议您的翻译,请双击/点击相应的图标,或按住 Ctrl 键并单击。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.如果翻译显示在页面的文本中,为了提供您自己的翻译版本,双击/点击相应的翻译块,或 Ctrl + 单击。

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній формі任何形式的义务的当事人

Взаєморозрахунки:相互结算

Назва та дата зобов'язання у довільній формі任何形式的义务的名称和日期

Сума на яку нараховуються санкції实施制裁的金额

Дата з якої виникла заборгованість债务产生的日期

Дата подачі позовної заяви до суду 提起诉讼的日期

Встановити іншу дату закінчення розрахунку 为计算设置不同的结束日期

Дата, по яку будуть нараховані санкції 实施制裁的日期

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)一般诉讼时效为 3 年
考虑到暂停隔离期(COVID-19)

Змінити 改变

Строк позовної давності у роках 时效年限

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантину考虑到隔离期的暂停

Санкції:制裁

Розрахувати інфляційні втрати计算通货膨胀损失

Розрахувати суму процентів计算利息金额

Ставка може бути у процентах річних/в день 费率可以是每年/每天的百分比

Розрахувати суму пені计算罚款金额

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ 利息金额可以是每年/每天的百分比,也可以是 NBU 利率的倍数

Контактна інформація联系信息

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси计算结果将被发送到的邮件,以及将累积奖金

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新评论

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)计算器考虑隔离时间(可选)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.在乌克兰内阁建立的隔离期间,根据乌克兰“关于乌克兰某些立法法案的修正案,以提供与冠状病毒病(COVID-19)传播有关的额外社会和经济保障“№ 540-IX of 30.03.2020。

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Строк позовної давності时效期

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). 根据艺术的第 1 部分,一般诉讼时效为 3 年。乌克兰民法典第 257 条。法律规定的诉讼时效可以经当事人同意增加。关于增加诉讼时效的协议以书面形式签订(乌克兰民法典第 259 条第 1 部分)。

Інфляційні нарахування通货膨胀费用

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. 根据乌克兰民法典第 625 条,拖欠债务的债务人应债权人的要求有义务支付债务金额,同时考虑到整个延迟期间的既定通货膨胀指数。

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. 相关指数由乌克兰国家统计委员会(前身为乌克兰统计部)计算,从 1991 年 8 月开始每月计算,并特别在《政府信使》报纸上公布。根据乌克兰“信息”法第 19、21 和 22 条,这些指标在参考乌克兰国家统计委员会的印刷媒体上发布,是官方的。

Розраховується за формулою: 按公式计算

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [通货膨胀费用] = [债务金额] × [通货膨胀指数 (%)] / 100% - [债务金额]
在哪里:
[债务金额] - 逾期债务金额。
[通货膨胀指数 (%)] - 该期间月度指数的乘积。

Три проценти річних від простроченої суми每年逾期金额的百分之三

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. 根据乌克兰《民法典》第 625 条,逾期的债务人应债权人的要求,有义务每年支付逾期金额的 3%,除非合同或法律另有规定。

Розраховується за формулою: 按公式计算

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [利息] = [债务金额] × [每日利率(%)] / 100% × [天数]
或者:
[利息] = [债务金额] × [每年利率(%)] / 100% × [天数] / [每年天数]
在哪里:
【欠债金额】——逾期欠债金额;
[利率(%)] - 分别为每天/每年的利率;
[天数] - 计算结束日期与计算开始日期之间的差值;
[一年中的天数] - 一个日历年的天数。

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань逾期履行货币义务的处罚

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. 根据乌克兰民法典第 547 条的要求,确保履行义务的交易以书面形式进行。

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. 根据乌克兰民法典第 549 条,罚金(penalty)是在债务人违反义务的情况下,债务人必须转移给债权人的一笔金钱或其他财产。罚金是按延迟每一天的逾期货币债务金额的百分比计算的罚金。

Строк спеціальної позовної давності 诉讼时效

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). 一年的特别时效特别适用于征收罚款(罚款、罚款)的要求(乌克兰民法典第 258 条第 2 部分第 1 款)。

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). 法律规定的诉讼时效可经当事人同意延长(乌克兰民法典第 259 条第 1 部分)。

Строк, через який припиняється нарахування пені 停止应计利息的期间

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). 除非法律或合同另有规定,否则逾期履行义务的处罚应在义务履行之日起六个月内终止(乌克兰民法典第 232 条第 6 部分)。

Обмеження розміру пені 罚款限额

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). 罚款从逾期付款金额计算,不得超过乌克兰国家银行贴现率的两倍,该贴现率在支付罚款期间有效(乌克兰“关于责任的法律”第 3 条)迟到的表现”)。

Розраховується за формулою: 按公式计算

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. 每日利率百分比:
[罚款] = [债务金额] × [每日罚款率(%)] / 100% × [天数]
或年利率百分比:
[罚款] = [债务金额] × [每年利率(%)] / 100% / [每年天数] × [天数]
或利率是 NBU 利率的倍数:
[罚款] = [债务金额] × [比率] × [NBU率] / 100% / [每年天数] × [天数]
在哪里:
[债务金额] - 逾期债务金额。
[每日利率(%)] - 预计每日利率
[每年的利率 (%)] - 估计的年利率百分比
[系数] - NBU堆栈乘以的系数
[NBU rate] 是乌克兰国家银行的贴现率
[每年的天数] - 每年的天数
[天数] - 逾期天数。

Як розрахувати?如何计算?

Корисні калькулятори:

Інфляція та проценти Юридичний Калькулятор пені Калькулятор інфляції Стаж роботи
Дивіться також:
інфляційні втрати розрахунок інфляційні втрати розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент