Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.将鼠标悬停在图标上时会出现弹出工具提示。在触摸屏上调用提示,单击相应的图标。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.要建议您的翻译,请双击/点击相应的图标,或按住 Ctrl 键并单击。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.如果翻译显示在页面的文本中,为了提供您自己的翻译版本,双击/点击相应的翻译块,或 Ctrl + 单击。

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]即将推出[开发中]

Калькулятор знаходиться у розробці.计算器正在开发中。

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.您可以通过单击 [Accelerate] 按钮来引起开发人员的注意以加快工作速度。此外,要接收消息,请在下面的相应字段中注明。

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на пошту通过电子邮件发送此计算器以开始使用

Контактна інформація联系信息

Пошта, на яку буде вислане повідомлення邮件将发送到的邮件

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新评论

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").暂时性丧失工作能力是指一个人因疾病、受伤或其他原因而丧失工作能力,不论丧失能力的事实(分娩、隔离、病人护理等),在治疗和康复的影响下暂时逆转,持续到康复或建立残疾团体,如果有其他原因 - 直到解雇原因结束。被保险人暂时丧失工作能力由丧失工作能力证明书证明(《临时丧失工作能力审查条例》第 1.3 条)。

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".根据乌克兰法律第 22 条“关于强制性国家社会保险”。

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.被保险人在解除非法解雇纠纷期间,因被保险人暂时不能工作的,自有关机关作出决定之日起,被保险人恢复工作的,给予丧失工作能力抚恤金。

Розрахунковий період для отримання допомоги预计援助期限

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомоги协助时效

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.临时丧失工作能力福利将提供给在康复(残疾)之日之后的 12 个完整月内申请的员工。由雇主支付的临时丧失工作能力的前五天的付款没有时效限制。

Обчислення середньоденної заробітної плати平均日工资的计算

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).医院平均日薪按每个工作地点(基本、兼职)单独确定。

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).平均日工资(收入、现金福利)的计算方法是计算期间(12 个日历月)累积的工资(收入、现金福利),该期间累积对强制性国家社会保险和/或保险缴款的单次缴款相关类型的强制性国家社会保险(以下简称 - 单一缴费和/或保险费)、工作日历天数 - 根据保险类型 - 工作期限、民法合同下的工作(服务)表现、服务、诉讼业务或与直接从此类活动中获得收入有关的其他活动)在计算期内,不考虑因正当理由未工作的日历日,- 根据医学意见,暂时丧失工作能力、产假、育儿假,直至孩子达到三岁和六岁,无薪假(以下简称 - 充分理由)。

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.被保险人因正当理由未工作的结算期间的月份(从第一天到第一天)不包括在结算期间内。

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).医院平均日工资的计算包括作为工资一部分包含在 SRS 征收基础中的付款(基本工资、附加费、奖金、津贴、假期、奖励和补偿)。

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.未包含在工资单中的付款(医院、产假、一次性医疗援助)不包含在医院付款的计算中。所有付款都与应计月份相关联,并反映在 SDR 报告中。假期是指他们应计的月份。

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатності临时伤残津贴金额

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.在医疗机构中的人员,以及在医疗监督下自我隔离的人员,这些人员与旨在防止冠状病毒病 (COVID-19) 的发生和传播以及其爆发和流行病的本地化和消除的措施有关, - 平均工资(收入)的 50%,与服务年限无关。

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.每月临时残疾福利(包括照顾生病的孩子或生病的家庭成员)的金额不应超过向乌克兰社会保险基金支付保险费的单一缴费基础的最高金额。

Нормативні документи法规

Корисні калькулятори:

Стаж роботи
Дивіться також:
валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор днів лікарняних калькулятор лікарняних онлайн калькулятор лікарняних калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор онлайн калькулятор лікарняних калькулятор стажа онлайн калькулятор онлайрозрахунок лікарняних калькулятор стажу для листків непрацездатності розрахунок лікарняних калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор розрахунку лікарняних калькулятор нарахування лікарняних калькулятор стажу для листка непрацездатності калькулятор страховий стаж для лікарняних калькулятор стажу для лікарняних калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності онлайн розрахунок лікарняних розрахунок лікарняних онлайн калькулятор розрахунок лікарняних онлайн калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент