Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Калькулятор податку на додану вартість (ПДВ) онлайн розрахунок Нова версія

Розрахувати податок на додану вартість (ПДВ)

В залежності від бажаного результату: сума з ПДВ, або сума без ПДВ, або сума ПДВV závislosti od požadovaného výsledku: suma s DPH, alebo suma bez DPH, alebo výška DPH

грн.

Ставка податку на додану вартість у процентахSadzba dane z pridanej hodnoty v percentách

Додаткові параметри Ďalšie parametre

Точність, знаки після комиPresnosť, desatinné miesta

Результат розрахунку суми числом та прописом:Výsledok výpočtu sumy v číslach a slovách

 • нарахування ПДВ на введену суму;účtovanie DPH zo zadanej sumy;
 • виділення ПДВ з введеної суми;pridelenie DPH zo zadanej sumy;
 • розрахунок сум із суми ПДВ.výpočet súm z výšky DPH.

Контактна інформаціяKontaktné informácie

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na ktorú bude zaslaný výsledok výpočtu, ako aj bonusy sa budú kumulovať

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnovšie recenzie

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Податок на додану вартість (далі - ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).Daň z pridanej hodnoty (ďalej - DPH) je nepriama daň, ktorá je zahrnutá v cene tovaru (práce, služby) a platí ju kupujúci, ale jej účtovanie a odvod do štátneho rozpočtu vykonáva predávajúci (daňový agent) .

Облік ПДВ на підприємстві, яке зареєстроване як платник ПДВ, складається з обліку таких компонентів:Účtovanie DPH v podniku registrovanom ako platiteľ DPH pozostáva z účtovania týchto zložiek

 • Податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання за звітний період (сума ПДВ сплачена таким підприємством у складі вартості товарів, робіт, послуг, придбаних в іншого платника ПДВ, або сплачена на кордоні митним органам).Daňový dobropis je suma, o ktorú má platiteľ dane z pridanej hodnoty právo znížiť si daňovú povinnosť za vykazované obdobie (suma DPH zaplatená takýmto podnikom v rámci hodnoty tovarov, prác, služieb nakúpených od iného platiteľa DPH). alebo zaplatené na colnici) ).
 • Податкове зобов’язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).Daňová povinnosť - suma peňažných prostriedkov, ktoré je daňovník vrátane daňového agenta povinný odviesť do rozpočtu ako daň alebo poplatok na základe, spôsobom a v termínoch určených daňovým zákonom (vrátane sumy určenej daňovníkom v daňovom zákone). zmenky a nezaplatené v zákonnej lehote).

До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.Platiteľ odvedie do rozpočtu sumu DPH, ktorá je rozdielom medzi daňovou povinnosťou a daňovým dobropisom.

Об'єкт оподаткуванняPredmet zdanenia

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:Predmetom zdanenia sú transakcie daňovníkov s

 1. постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;dodanie tovaru, ktorého miesto dodania sa nachádza na colnom území Ukrajiny, v súlade s § 186 daňového poriadku Ukrajiny vrátane obchodov o bezodplatnom prevode a prechode vlastníctva kolaterálu na dlžníka (veriteľa), tovaru prevedené za podmienok komoditného úveru, ako aj odovzdanie predmetu finančného lízingu do užívania nájomcom / nájomcom;
 2. постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України;dodanie služieb, ktorých miesto dodania sa nachádza na colnom území Ukrajiny, v súlade s článkom 186 daňového poriadku Ukrajiny;
 3. ввезення товарів на митну територію України;dovoz tovaru na colné územie Ukrajiny;
 4. вивезення товарів за межі митної території України;vývoz tovaru mimo colného územia Ukrajiny;
 5. постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.poskytovanie služieb v oblasti medzinárodnej prepravy cestujúcich a batožiny a nákladu železničnou, cestnou, námornou a riečnou a leteckou dopravou.

Розміри ставок податкуVeľkosť daňových sadzieb

Відповідно до статті 193 Податкового кодексу України ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:Podľa článku 193 daňového poriadku Ukrajiny sa sadzby dane stanovujú zo základu dane v nasledujúcich sumách

 • 20 відсотків;20 percent;
 • 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 Податкового кодексу України.14 percent pre transakcie týkajúce sa dodávok na colné územie Ukrajiny a dovozu poľnohospodárskych produktov na colné územie Ukrajiny klasifikovaných podľa týchto kódov podľa UKT FEA: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (pre plnotučné mlieko), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, s výnimkou operácií pri dovoze tovaru uvedeného v odseku 197.18 Ukrajinského daňového poriadku na colné územie Ukrajiny.
 • 0 відсотків;0 percent;
 • 7 відсотків по операціях з:7 percent na transakcie s
 1. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;dodávať na colné územie Ukrajiny a dovážať na colné územie Ukrajiny lieky povolené na výrobu a použitie na Ukrajine a zapísané v Štátnom registri liečiv, ako aj zdravotnícke pomôcky zapísané v Štátnom registri zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok resp. spĺňať požiadavky príslušných technických predpisov, ktoré sú potvrdené dokladom o zhode a sú povolené na uvedenie na trh a/alebo do prevádzky a aplikácie na Ukrajine;
 2. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;dodanie na colné územie Ukrajiny a dovoz na colné územie Ukrajiny liekov, zdravotníckych pomôcok a/alebo zdravotníckych pomôcok schválených na použitie pri klinickom skúšaní schválenom ústredným výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje tvorbu štátnej politiky v oblasti zdravia starostlivosť 'ja;
 3. постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;poskytovanie služieb pri uvádzaní (dirigovaní) divadelných, operných, baletných, hudobných, koncertných, choreografických, bábkových, cirkusových, zvukových, svetelných a iných predstavení, inscenácií, vystúpení profesionálnych umeleckých skupín, umeleckých skupín, hercov a performerov, kinematografických cien er, kultúrne a umelecké podujatia;
 4. постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;poskytovanie služieb v oblasti predvádzania pôvodných hudobných diel, predvádzanie výstavných projektov, vykonávanie exkurzií pre skupiny a individuálnych návštevníkov múzeí, zoologických záhrad a rezervácií, návštevy ich území a zariadení návštevníkmi;
 5. постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху;poskytovanie služieb distribúcie, predvádzania, verejného oznamovania a verejného premietania filmov upravených v súlade s legislatívou v ukrajinských jazykových verziách pre zrakovo a sluchovo postihnutých;
 6. постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).poskytovanie služieb prechodného ubytovania (ubytovania) v hoteloch a podobných zariadeniach na prechodné ubytovanie (trieda 55.10 skupina 55 NACE DK 009: 2010).

Розраховується за формулою: Vypočítané podľa vzorca

[ПДВ] = [Вартість] × [Ставка ПДВ (%)] / 100%

Де:
[Вартість] – вартість операції платника податку, що є об'єктом оподаткування.
[Ставка ПДВ (%)] – розмір ставки податку від бази оподаткування. [DPH] = [Náklady] × [sadzba DPH (%)] / 100 %
Kde:
[Value] - hodnota transakcie daňovníka, ktorá podlieha zdaneniu.
[Sadzba DPH (%)] - veľkosť sadzby dane zo základu dane.

Нормативна базаRegulačný rámec

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент