Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміPriezvisko, meno, priezvisko zamestnanca v akejkoľvek forme

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіDátum začiatku a dátum ukončenia práce na výpočet doby zamestnania

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяAk sa pracovné doby čiastočne prekrývajú, kalkulačka prekrývajúce sa obdobie vylúči

Включити перевірку дублюванняPovoliť duplicitnú kontrolu

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяKontaktné informácie

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na ktorú bude zaslaný výsledok výpočtu, ako aj bonusy sa budú kumulovať

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnovšie recenzie

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.Vypočítava dĺžku služby pre starobný príspevok, pre výplatu dočasnej invalidity, pre dôchodok.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.Dĺžka služby je dĺžka trvania práce a iných druhov činností, s ktorými sú spojené ľudské práva, najmä v oblasti dôchodkového zabezpečenia, avšak treba poznamenať, že poistná dĺžka služby ovplyvňuje výpočet dôchodku. Hlavným dokumentom potvrdzujúcim dĺžku služby je pracovná kniha, v prípade neexistencie alebo príslušných záznamov v nej sa dĺžka služby stanovuje na základe iných dokumentov vydaných miestom výkonu práce, služby, školenia, ako aj archívnych inštitúcií.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.Existuje rozdiel medzi všeobecnými pracovnými skúsenosťami a pracovnými skúsenosťami na konkrétnom pracovnom mieste. Množstvo právnych dôsledkov závisí od druhu pracovných skúseností: poskytnutie základnej a dodatočnej dovolenky, vymenovanie a výška dôchodkov atď. Hlavným dokumentom osvedčujúcim pracovné skúsenosti je pracovná kniha.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.Odpracované roky sú obdobie pracovnej činnosti, ktoré sa počíta v rokoch a za určitých podmienok dáva nárok na dôchodok a zodpovedajúce dávky (dodatočná dovolenka, peňažné platby atď.). Legislatíva ustanovuje niektoré kategórie zamestnancov a vojakov, ktorým sa zvyčajne priznávajú dôchodky za výsluhu rokov bez ohľadu na vek a schopnosť pracovať.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуRozdiel medzi pracovnými skúsenosťami a skúsenosťami z poistenia

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;dĺžka služby (všeobecná) sú obdobia oficiálnej pracovnej činnosti potvrdené zápismi v pracovnej knihe. Pracovná skúsenosť môže zahŕňať také pojmy ako všeobecná, preferenčná a špeciálna pracovná skúsenosť. V zákone Ukrajiny „o dôchodkovom zabezpečení“ sa pojem celková dĺžka služby používa najmä na odlíšenie od dĺžky služby, ktorá dáva právo na dôchodkové dávky;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;osobitné je celkové trvanie určitej pracovnej činnosti v zodpovedajúcich druhoch práce, ktoré dáva právo na predčasné vymenovanie pracovného dôchodku;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;ochranná lehota je obdobie pracovnej činnosti v škodlivých, nebezpečných alebo špecifických podmienkach počas celého pracovného dňa. Zoznam odvetví, prác, profesií, pozícií a ukazovateľov, podľa ktorých možno obdobie pracovnej činnosti pripísať preferenčnej službe, schválený uzneseniami kabinetu ministrov Ukrajiny;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").poistenie (dôchodok) je časové obdobie, počas ktorého osoba podliehala povinnému štátnemu dôchodkovému poisteniu a za ktoré sa platili mesačné príspevky vo výške, ktorá nie je nižšia ako minimálny príspevok na poistenie (článok 24 zákona Ukrajiny „o povinnom štátnom dôchodku Poistenie“).

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.Pojem „poistná dĺžka zamestnania“ bol zavedený 1. januára 2004 zákonom Ukrajiny „o povinnom štátnom dôchodkovom poistení“. Hlavnou novinkou tohto pojmu je, že existencia odpracovaných rokov priamo súvisí s platením poistného na povinné dôchodkové poistenie štátu, t.j. odpracovaných rokov a vo výške pomerne platených príspevkov.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.Všetky pracovné skúsenosti získané pred 1. januárom 2004 sa započítavajú do poistnej praxe za podmienok predtým platnej legislatívy.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.Poisťovacia prax získaná pred 1. januárom 2004 je potvrdená pracovnou knižkou.

Нормативні документиnariadenia

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Калькулятор часу Тривалість відпустки Число прописом
Дивіться також:
калькулятор стаж роботи розрахунок стажу роботи онлайн онлайн калькулятор стажу роботи калькулятор розрахунку трудового стажу як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці калькулятор стажу роботи україна калькулятор стажу роботи калькулятор трудового стажу онлайн украина онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно калькулятор трудового стажу онлайн трудовий стаж калькулятор калькулятор трудового стажу україна калькулятор трудового стажу розрахунок стажу роботи калькулятор загального стажу роботи калькулятор розрахунку стажу роботи калькулятор стажу роботи онлайн обчислення стажу роботи як розрахувати трудовий стаж україна розрахунок стажу роботи калькулятор калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн стаж роботи калькулятор загальний стаж роботи калькулятор порахувати трудовий стаж онлайн калькулятор трудового стажу онлайн україна

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент