Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Професійний юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміStrany záväzku v akejkoľvek forme

Взаєморозрахунки:Vzájomné vyrovnania

Назва та дата зобов'язання у довільній форміNázov a dátum záväzku v akejkoľvek forme

Поле для вставки даних з таблиць Word/Excel , або введення даних у форматі:
[Назва документа];[Дата];[До сплати];[Оплата]Pole na vkladanie údajov z tabuliek Word / Excel alebo zadávanie údajov vo formáte:
[Názov dokumentu]; [Dátum]; [Čaká na spracovanie]; [Platba]

Таблиця введення даних про взаєморозрахунки Tabuľka vstupných údajov o vzájomnom zúčtovaní

Назва документаДатаДо сплатиСплата

Таблиця взаєморозрахунків для перевірки введених данихTabuľka vzájomného zúčtovania na overenie zadaných údajov

№ з/пНазва документаДатаДо сплатиСплатаСальдо
Відсутні дані.

Якщо виникли питання, вам допоможе приклад розрахункуAk máte otázky, pomôže vám príklad výpočtu


Дати та строки:Termíny a termíny

Дата подачі позовної заяви до суду Dátum podania žaloby

Встановити іншу дату закінчення розрахунку Nastavte iný dátum ukončenia výpočtu

Дата, по яку будуть нараховані санкції Dátum, ku ktorému sa budú sankcie účtovať

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)Všeobecná premlčacia doba je 3 roky
Berúc do úvahy pozastavenie obdobia karantény (COVID-19)

Змінити Zmeniť

Строк позовної давності у роках Premlčacia lehota v rokoch

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуBerúc do úvahy prerušenie karanténneho obdobia

Санкції:sankcie

Розрахувати інфляційні втратиVypočítajte inflačné straty

Розрахувати суму процентівVypočítajte si výšku úroku

Ставка може бути у процентах річних/в день Sadzba môže byť v percentách ročne / za deň

Розрахувати суму пеніVypočítajte výšku pokuty

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ Výška úroku môže byť percento ročne / za deň alebo násobok sadzieb NBU

Контактна інформаціяKontaktné informácie

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na ktorú bude zaslaný výsledok výpočtu, ako aj bonusy sa budú kumulovať

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnovšie recenzie

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Kalkulačka berie do úvahy čas karantény (voliteľné)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Počas karantény ustanovenej Kabinetom ministrov Ukrajiny sa premlčacia doba počíta s prihliadnutím na opatrenia na predchádzanie vzniku, šíreniu a šíreniu epidémií, pandémií koronavírusu (COVID-19) v súlade so zákonom Ukrajiny „Dňa Zmeny a doplnenia niektorých legislatívnych aktov Ukrajiny s cieľom poskytnúť dodatočné sociálne a ekonomické záruky v súvislosti so šírením koronavírusovej choroby (COVID-19) “№ 540-IX zo dňa 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

ВзаєморозрахункиVzájomné vyrovnania

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Právne princípy regulácie, organizácie, účtovníctva v súlade so zákonom Ukrajiny „O účtovníctve a finančnom výkazníctve na Ukrajine“.

Строк позовної давностіPremlčacia lehota

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Všeobecná premlčacia doba je 3 roky, v súlade s 1. časťou čl. 257 Občianskeho zákonníka Ukrajiny. Premlčaciu lehotu stanovenú zákonom možno predĺžiť dohodou strán. Dohoda o predĺžení premlčacej doby sa uzatvára písomne ​​(časť 1 článku 259 Občianskeho zákonníka Ukrajiny).

Інфляційні нарахуванняInflačné poplatky

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Podľa článku 625 Občianskeho zákonníka Ukrajiny je dlžník, ktorý je v omeškaní, na žiadosť veriteľa povinný zaplatiť sumu dlhu, pričom sa zohľadní stanovený index inflácie počas celej doby omeškania.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. Príslušné indexy vypočítava Štátny výbor pre štatistiku Ukrajiny (predtým Ministerstvo štatistiky Ukrajiny), počnúc augustom 1991 mesačne a uverejňuje sa najmä v novinách „Governmental Courier“. Tieto ukazovatele uverejnené v tlačených médiách s odvolaním sa na Štátny štatistický výbor Ukrajiny sú oficiálne v súlade s článkami 19, 21 a 22 zákona Ukrajiny o informáciách.

Розраховується за формулою: Vypočítané podľa vzorca

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Inflačné poplatky] = [Výška dlhu] × [Inflačný index (%)] / 100 % – [Výška dlhu]
Kde:
[Výška dlhu] - výška dlhu po lehote splatnosti.
[Index inflácie (%)] - súčin mesačných indexov za dané obdobie.

Три проценти річних від простроченої сумиTri percentá ročne zo sumy po splatnosti

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Podľa článku 625 Občianskeho zákonníka Ukrajiny je dlžník, ktorý je v omeškaní, na žiadosť veriteľa povinný zaplatiť tri percentá ročne z omeškanej sumy, ak zmluva alebo zákon neustanovuje inak.

Розраховується за формулою: Vypočítané podľa vzorca

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [Úrok] = [Výška dlhu] × [Úroková sadzba za deň (%)] / 100 % × [Počet dní]
alebo:
[Úrok] = [Výška dlhu] × [Úroková sadzba za rok (%)] / 100 % × [Počet dní] / [Počet dní za rok]
Kde:
[Výška dlhu] - výška dlhu po lehote splatnosti;
[Úroková sadzba (%)] - úroková sadzba za deň / rok, v tomto poradí;
[Počet dní] - rozdiel medzi dátumom ukončenia výpočtu a dátumom začiatku výpočtu;
[Počet dní v roku] - počet dní v kalendárnom roku.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньPokuta za oneskorené splnenie peňažných záväzkov

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Podľa požiadaviek článku 547 Občianskeho zákonníka Ukrajiny sa transakcie na zabezpečenie plnenia záväzkov uskutočňujú písomne.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Podľa článku 549 Občianskeho zákonníka Ukrajiny sankcia (pokuta) je peňažná suma alebo iný majetok, ktorý musí dlžník previesť na veriteľa v prípade porušenia povinnosti dlžníkom. Penále je penále vypočítané ako percento zo sumy omeškaného peňažného záväzku za každý deň omeškania.

Строк спеціальної позовної давності Premlčacia lehota

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). Osobitná jednoročná premlčacia lehota sa vzťahuje najmä na požiadavky na vyberanie pokút (pokút, penále) (odsek 1 časti 2 článku 258 Občianskeho zákonníka Ukrajiny).

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Zákonom stanovená premlčacia lehota sa môže predĺžiť dohodou strán (časť 1 článku 259 Občianskeho zákonníka Ukrajiny).

Строк, через який припиняється нарахування пені Obdobie, po uplynutí ktorého sa prestane pripisovať úrok

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). Nabiehanie pokút za oneskorené splnenie záväzku, ak zákon alebo zmluva neustanovuje inak, zaniká šesť mesiacov odo dňa, keď sa mal záväzok splniť (časť 6 článku 232 Občianskeho zákonníka Ukrajiny).

Обмеження розміру пені Limit pokuty

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). Pokuta sa počíta zo sumy omeškania a nesmie presiahnuť dvojnásobok diskontnej sadzby Národnej banky Ukrajiny, ktorá bola v platnosti v období, za ktoré sa pokuta platí (článok 3 zákona Ukrajiny „o zodpovednosti za Neskorý výkon“).

Розраховується за формулою: Vypočítané podľa vzorca

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Percentuálna úroková sadzba na každý deň:
[Pokuta] = [Výška dlhu] × [Sadzba sankcie za deň (%)] / 100 % × [Počet dní]
alebo úroková sadzba v percentách ročne:
[Pokuta] = [Výška dlhu] × [Úroková sadzba za rok (%)] / 100 % / [Počet dní za rok] × [Počet dní]
alebo úroková sadzba je násobkom sadzieb NBU:
[Pokuta] = [Výška dlhu] × [Pomer] × [sadzba NBU] / 100 % / [Počet dní za rok] × [Počet dní]
Kde:
[Výška dlhu] - výška dlhu po lehote splatnosti.
[Úroková sadzba za deň (%)] – odhadovaná úroková sadzba za deň
[Úroková sadzba za rok (%)] – odhadovaná úroková sadzba v percentách ročne
[Koeficient] - koeficient, ktorým sa násobí zásobník NBU
[sadzba NBU] je diskontná sadzba Národnej banky Ukrajiny
[Počet dní v roku] - počet dní v roku
[Počet dní] – počet dní po splatnosti.

Як розрахувати?Ako vypočítať?

Корисні калькулятори:

Юридичний Інфляція та проценти Калькулятор пені Калькулятор інфляції Калькулятор процентів
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину позов про визначення розміру аліментів та стягнення розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину сплата аліментів це цивільний позов розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину розрахунок компенсації втрати частини доходів розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост інфляційні втрати розрахунок розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 позов про стягнення заборгованості

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент