Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Судовий прецедент онлайн Більше можливостей у новій версії

Судовий прецедент

Скоро буде [у розробці]Už čoskoro [vo vývoji]

Калькулятор знаходиться у розробці.Kalkulačka je vo vývoji.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Kliknutím na tlačidlo [Accelerate] môžete upozorniť vývojárov na urýchlenie práce. Ak chcete prijať správu, uveďte to v príslušnom poli nižšie.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуAk chcete začať, pošlite e-mail tejto kalkulačke

Контактна інформаціяKontaktné informácie

Пошта, на яку буде вислане повідомленняE-mail, na ktorý bude správa odoslaná

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnovšie recenzie

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Прецедент, судовий прецедент (лат. praecedens, род. відм. лат. praecedentis — те, що передує) — у системах загального права (англо-саксонських) є правилом, встановленим у попередній юридичній справі, яке є обов'язковим чи переконливим для суду при вирішенні подальших справ із подібними питаннями або фактами. Правові системи загального права надають великого значення вирішенню справ відповідно до послідовних принципових правил, щоб подібні життєві факти давали схожий і передбачуваний результат. Дотримання прецеденту є механізмом досягнення цієї мети. Принцип, за допомогою якого судочинство пов'язується з прецедентами, називають лат. «stare decisis».Precedens pri riešení ďalších prípadov s podobnou problematikou alebo skutočnosťou. Právne systémy zvykového práva pripisujú veľký význam riešeniu prípadov v súlade s konzistentnými zásadami, aby takéto skutočnosti života poskytovali podobný a predvídateľný výsledok. Mechanizmom na dosiahnutie tohto cieľa je dodržiavanie precedensu. Princíp, podľa ktorého sa súdne spory spájajú s precedensmi, sa nazýva latinčina. "Stare decisis".

Судова практика в юрисдикціях загального права, по суті, є сукупністю судових та інших юридичних рішень, які можна наводити в подальшому як прецеденти. У більшості країн, включаючи більшість європейських країн, цей термін застосовується до будь-якого набору правових рішень, які керуються попередніми рішеннями, наприклад, попередніми рішеннями урядових органів.Súdna prax v jurisdikciách common law je v podstate súborom súdnych a iných právnych rozhodnutí, ktoré možno citovať ako precedensy. Vo väčšine krajín vrátane väčšiny európskych krajín sa tento termín vzťahuje na akýkoľvek súbor právnych rozhodnutí, ktoré sa riadia predchádzajúcimi rozhodnutiami, ako sú predchádzajúce rozhodnutia vládnych orgánov.

Суттєвим для розвитку прецедентної практики є публікація та впорядкування рішень для використання юристами, судами та широкою громадськістю у формі правових збірників (англ. Law report). Хоча всі рішення з цієї точки зору є прецедентними, деякі стають «провідними» або «орієнтирними рішеннями», які використовуються особливо часто.Pre rozvoj judikatúry je nevyhnutné zverejňovať a zefektívňovať rozhodnutia pre právnikov, súdy a širokú verejnosť vo forme právnych správ. Hoci všetky rozhodnutia z tohto hľadiska sú precedensom, niektoré sa stávajú „vedúcimi“ alebo „predbežnými“ riešeniami, ktoré sa používajú obzvlášť často.

Stare decisis — правовий принцип, за яким судді зобов'язані поважати прецедент, встановлений попередніми рішеннями. Ці слова походять з латинського вислову Stare decisis et non quieta movere: «стояти на вирішеному і не порушувати спокій». У правовому контексті це означає, що суди повинні дотримуватися прецеденту і не переглядати вирішені питання. Принцип можна розділити на два компоненти:Stare decisis je právna zásada, podľa ktorej sú sudcovia povinní rešpektovať precedens z predchádzajúcich rozhodnutí. Tieto slová pochádzajú z latinskej frázy Stare decisis et non quieta movere: „stoj na vlastných nohách a neruš pokoj“. V právnom kontexte to znamená, že súdy musia postupovať podľa precedensu a nie preskúmavať vyriešené problémy. Princíp možno rozdeliť na dve zložky

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент