Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)Dátum začiatku (vrátane)

Кінцева дата (включно)Dátum ukončenia (vrátane)

Додаткові параметри Ďalšie parametre

Точність, знаки після комиPresnosť, desatinné miesta

Контактна інформаціяKontaktné informácie

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na ktorú bude zaslaný výsledok výpočtu, ako aj bonusy sa budú kumulovať

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnovšie recenzie

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Inflácia - znehodnocovanie peňazí a nepeňažných prostriedkov, sprevádzané rastom cien tovarov a služieb. Inflačný index je najdôležitejším ukazovateľom, ktorý charakterizuje mieru inflácie. Inflačný index (index spotrebiteľských cien) je ukazovateľ, ktorý charakterizuje zmenu všeobecnej úrovne cien tovarov a služieb pre obyvateľstvo za určité časové obdobie. Inflačný index je najdôležitejším ukazovateľom, ktorý charakterizuje mieru inflácie.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. Na Ukrajine sa index inflácie počíta od roku 1991. Výpočet sa robí na základe údajov o zmenách cien získaných mesačnou registráciou cien a tovarov na spotrebiteľskom trhu v regiónoch a mestách krajiny odborom cenovej štatistiky Štátnej štatistickej služby Ukrajiny. Spotrebiteľský súbor reprezentatívnych tovarov, na základe ktorého sa počíta index spotrebiteľských cien, zahŕňa 335 položiek tovarov (služieb), z toho 136 položiek potravinárskych výrobkov, 147 položiek nepotravinových výrobkov a 52 druhov služieb.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. Inflačný index sa používa na analýzu a prognózovanie cenových procesov, a to: revíziu peňažných príjmov, prepočet nájomného, ​​prepočet výšky dlhu podľa súdnych rozhodnutí, indexáciu peňažných príjmov, prepočet nominálnych miezd v reálnych a iných ukazovateľoch.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. Oprávnenie veriteľa požadovať zaplatenie dlhu s prihliadnutím na index inflácie je spôsobom ochrany jeho vlastníckych práv a záujmov, ktorého podstatou je úhrada vecných strát veriteľa zo znehodnotenia peňažných prostriedkov. Zvýšenie inflácie sa teda pripočítava k výške dlhu a je druhom kompenzácie za straty pri plnení peňažných záväzkov v zlom úmysle.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Podľa druhej časti článku 625 Občianskeho zákonníka Ukrajiny je dlžník, ktorý je po lehote splatnosti peňažného záväzku, na žiadosť veriteľa povinný zaplatiť sumu dlhu, pričom sa zohľadní stanovený index inflácie za celé obdobie meškanie.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. Výška dlhu, berúc do úvahy index inflácie, by sa mala vypočítať na základe indexu inflácie za každý mesiac (rok) omeškania, bez ohľadu na to, či v určitom období bol index inflácie nižší ako jedna (tj nedochádzalo k inflácii, ale k deflácii) [rozhodnutie Najvyššieho hospodárskeho súdu Ukrajiny z 05.04.2011 № 23/466 a list Najvyššieho súdu Ukrajiny „Odporúčania k postupu pri uplatňovaní indexov inflácie v súdnych sporoch“ z 03.04.1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). Inflačné straty sa vypočítajú vynásobením výšky dlhu agregovaným indexom inflácie za obdobie omeškania. V tomto prípade sa výška dlhu, ktorá vznikla od 1 do 15 dní v mesiaci, indexuje s prihliadnutím na tento mesiac, a ak výška dlhu vznikla od 16 do 31 dní v mesiaci, výpočet sa začne nasledujúci mesiac. Podobne, ak je dlh splatený od 1. do 15. dňa v mesiaci, inflačné straty sa počítajú bez zohľadnenia tohto mesiaca a ak od 16. do 31. dňa v mesiaci sa inflačné straty počítajú s prihliadnutím na túto skutočnosť. mesiac.samostatné normy hmotného práva zo dňa 17.07.2012 01-06 / 928/2012).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: Súhrnný index inflácie sa vypočíta podľa vzorca

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [Index kumulatívnej inflácie] = [Index 1 (%)] x [Index 2 (%)] x [Index 3 (%)] x ... x [Index N (%)]
Kde:
[Agregovaný index inflácie] – súhrnný index inflácie za určité obdobie.
[Index 1 (%)] - index inflácie za prvý mesiac daného obdobia.
[Index 2 (%)] - index inflácie za druhý mesiac daného obdobia.
[Index 3 (%)] - index inflácie za tretí mesiac daného obdobia.
[Index N (%)] - index inflácie za posledný mesiac daného obdobia.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Калькулятор 3% річних Стаж роботи Інфляція, проценти, пеня

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент