Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміСтороны обязательства в произвольной форме

Взаєморозрахунки:Взаиморасчеты

Назва та дата зобов'язання у довільній форміНазвание и дата обязательства в произвольной форме

Сума на яку нараховуються санкціїСумма, на которую начисляются санкции

Дата з якої виникла заборгованістьДата с которой возникла задолженность

Дата подачі позовної заяви до суду Дата подачи искового заявления в суд

Встановити іншу дату закінчення розрахунку Установить другую дату окончания расчета

Дата, по яку будуть нараховані санкції Дата, по которой будут начислены санкции

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)Общий срок исковой давности 3 года
С учетом остановки срока на период действия карантина (COVID-19)

Змінити Изменить

Строк позовної давності у роках Срок исковой давности в годах

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуС учетом остановки срока на период действия карантина

Санкції:Санкции

Розрахувати інфляційні втратиРассчитать инфляционные потери

Розрахувати суму процентівРассчитать сумму процентов

Ставка може бути у процентах річних/в день Ставка может быть в процентах годовых/в день

Розрахувати суму пеніРассчитать сумму пени

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ Размер пени может быть в процентах годовых/в день или кратен ставкам НБУ

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Калькулятор учитывает время действия карантина (опционально)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, сроки исковой давности рассчитываются с учетом мер по предотвращению возникновения, распространения и распространения эпидемий, пандемий коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствии с предписаниями Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) № 540-IX от 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Строк позовної давностіСрок исковой давности

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Общий срок исковой давности 3 года, согласно ч. 1 ст. 257 ГК РФ. Исковая давность, установленная законом, может быть увеличена по договоренности сторон. Договор об увеличении исковой давности заключается в письменной форме (ч. 1 ст. 259 ГК РФ).

Інфляційні нарахуванняИнфляционные начисления

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Согласно статье 625 Гражданского кодекса Украины должник, просрочивший выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. Соответствующие индексы рассчитываются Государственным комитетом статистики Украины (ранее – Министерство статистики Украины), начиная с августа 1991 года ежемесячно и публикуются, в частности, в газете "Правительственный курьер". Опубликованные печатными средствами массовой информации со ссылкой на Государственный комитет статистики Украины, эти показатели в соответствии со статьями 19, 21 и 22 Закона Украины "Об информации" являются официальными.

Розраховується за формулою: Рассчитывается по формуле

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Инфляционные начисления] = [Сумма долга] × [Индекс инфляции (%)] / 100% – [Сумма долга]
Где:
[Сумма долга] – сумма просроченного долга.
[Индекс инфляции (%)] – произведение ежемесячных индексов за соответствующий период.

Три проценти річних від простроченої сумиТри процента годовых от просроченной суммы

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Согласно статье 625 Гражданского кодекса Украины должник, просрочивший выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить три процента годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом.

Розраховується за формулою: Рассчитывается по формуле

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [проценты] = [сумма долга] × [процентная ставка в день (%)] / 100% × [количество дней]
или:
[Проценты] = [Сумма долга] × [Процентная ставка за год (%)] / 100% × [Количество дней] / [Количество дней в году]
Где:
[Сумма долга] – сумма просроченного долга;
[Процентная ставка (%)] – процентная ставка в день/за год соответственно;
[Количество дней] – разница между датой окончания расчета и датой начала расчета;
[Количество дней в году] – количество дней в календарном году.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньПеня за несвоевременное исполнение денежных обязательств

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Согласно требованиям статьи 547 ГК Украины сделка по обеспечению исполнения обязательства совершается в письменной форме.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Согласно статье 549 Гражданского кодекса Украины неустойкой (пеней) является денежная сумма или другое имущество, которое должник должен передать кредитору в случае нарушения должником обязательства. Пенею является неустойка, исчисляемая в процентах от суммы несвоевременно исполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения.

Строк спеціальної позовної давності Срок специальной исковой давности

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). Специальная исковая давность в один год применяется, в частности, к требованиям о взыскании неустойки (штрафа, пени) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ГК РФ).

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Исковая давность, установленная законом, может быть увеличена по договоренности сторон (ч. 1 ст. 259 ГК Украины).

Строк, через який припиняється нарахування пені Срок, по которому прекращается начисление пени

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). Начисление штрафных санкций за просрочку исполнения обязательства, если иное не установлено законом или договором, прекращается через шесть месяцев со дня, когда обязательство должно быть исполнено (ч. 6 ст. 232 ГК Украины).

Обмеження розміру пені Ограничение размера пени

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). Пеня исчисляется от суммы просроченного платежа и не может превышать двойную учетную ставку Национального банка Украины, действовавшую в период, за который уплачивается пеня (ст. 3 Закона Украины "Об ответственности за несвоевременное исполнение денежных обязательств").

Розраховується за формулою: Рассчитывается по формуле

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Ставка пени в процентах за каждый день:
[Пеня] = [Сумма долга] × [Ставка пени в день (%)] / 100% × [Количество дней]
или ставка пени в процентах годовых:
[Пеня] = [Сумма долга] × [Ставка пени в год (%)] / 100% / [Количество дней в году] × [Количество дней]
или ставка пени кратна ставкам НБУ:
[Пеня] = [Сумма долга] × [Коэффициент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Количество дней в году] × [Количество дней]
Где:
[Сумма долга] – сумма просроченного долга.
[Ставка пени в день (%)] – расчетная ставка пени в процентах в день
[Ставка пени на год (%)] – расчетная ставка пени в процентах годовых
[Коэффициент] - коэффициент на умножаемый стак НБУ
[Ставка НБУ] - учетная ставка Национального банка Украины
[Количество дней в году] – количество дней в году
[Количество дней] – количество дней просрочки обязательства.

Як розрахувати?Как рассчитать?

Корисні калькулятори:

Інфляція та проценти Юридичний Калькулятор пені Калькулятор інфляції Калькулятор процентів
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину інфляційні втрати розрахунок розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 інфляційні втрати розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент