Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Скоро будет [в разработке]

Калькулятор знаходиться у розробці.Калькулятор находится в разработке.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Вы можете обратить внимание разработчиков на ускорение выполнения работ, нажав соответствующую кнопку [Ускорить]. Также для получения сообщения укажите об этом в поле ниже.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуОтправить сообщение о начале работы этого калькулятора на почту

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде вислане повідомленняПочта, на которую будет выслано сообщение

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").Временная нетрудоспособность – это нетрудоспособность лица вследствие заболевания, травмы или по другим причинам, не зависящим от факта потери трудоспособности (роды, карантин, уход за больным и т.п.), которая имеет временный обратный характер под влиянием лечения и реабилитационных мер, длится до восстановления трудоспособности или установление группы инвалидности, а в случае других причин – до окончания причин отстранения от работы. Временная нетрудоспособность застрахованных лиц удостоверяется листком нетрудоспособности (пункт 1.3 Положения об экспертизе временной нетрудоспособности).

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, полностью или частично компенсирующего потерю заработной платы (дохода), в случае наступления у нее одного из страховых случаев в соответствии со статьей 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.В случае наступления временной нетрудоспособности застрахованного лица в период разрешения спора о незаконности его увольнения с работы пособие по нетрудоспособности предоставляется при условии возобновления застрахованного лица на работе со дня вынесения такого решения соответствующим органом.

Розрахунковий період для отримання допомогиРасчетный период для получения пособия

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомогиСрок давности для получения помощи

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется работникам, обратившимся за ее назначением не позднее 12 полных месяцев, следующих за месяцем, на который приходится день восстановления трудоспособности (установление инвалидности). Для оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет работодателя срок давности не установлен.

Обчислення середньоденної заробітної платиВычисление среднедневной заработной платы

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).Больничная среднедневная зарплата определяется отдельно по каждому месту работы (основное, совместительство).

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).Среднедневная заработная плата (доход, денежное довольствие) исчисляется путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев) заработной платы (дохода, денежного довольствия), на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование и/или страховые взносы на соответствующие виды общеобязательного государственного социального страхования (далее - единый взнос и/или страховые взносы), на количество календарных дней занятости (в соответствии с видами страхования - период пребывания в трудовых отношениях, выполнение работ (услуг) по гражданско-правовым договорам, прохождение службы, производство предпринимательской или иной деятельности, связанной с получением дохода непосредственно от такой деятельности) в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительным причинам,- временная нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и шестилетнего возраста по медицинскому заключению, отпуск без сохранения заработной платы (далее - уважительные причины).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.Месяцы расчетного периода (с первого до первого числа), в которых застрахованное лицо не работало по уважительным причинам, исключаются из расчетного периода.

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).В расчет больничной среднедневной зарплаты включаются выплаты, вошедшие в базу взимания ЕСВ в составе зарплаты (основная зарплата, доплаты, премии, надбавки, отпускные, поощрительные и компенсационные).

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.Выплаты, не входящие в фонд оплаты труда (больничные, декретные, разовая матпомощь), в расчете больничных не участвуют. Все выплаты привязываются к тому месяцу, в котором они были начислены и отражены в Отчете по ЕСВ. Отпускные относятся к тем месяцам, за которые они начислены.

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіРазмер предоставления пособия по временной нетрудоспособности

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.Лицам, находящимся в учреждениях здравоохранения, а также самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий, – 50 процентов средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.Сумма пособия по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком или больным членом семьи) в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы в Фонд социального страхования Украины.

Нормативні документиНормативные документы

Корисні калькулятори:

Стаж роботи
Дивіться також:
калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор лікарняних калькулятор лікарняних онлайн калькулятор страховий стаж для лікарняних калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн розрахунок лікарняних онлайн калькулятор валютный калькулятор калькулятор валют онлайрозрахунок лікарняних калькулятор стажу для листків непрацездатності калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор онлайн розрахунок лікарняних калькулятор нарахування лікарняних калькулятор стажу для листка непрацездатності калькулятор розрахунку лікарняних калькулятор стажу для лікарняних калькулятор днів лікарняних калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн розрахунок лікарняних калькулятор калькулятор лікарняних калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика розрахунок лікарняних онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент