Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміФамилия, имя, отчество работника в произвольной форме

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіДата начала работы и конечная дата для расчета периода трудовой деятельности

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяЕсли периоды работы частично совпадают, калькулятор исключит дублируемый период.

Включити перевірку дублюванняВключить проверку дублирования

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 5.00 (7)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

incognoto, залишено 20.09.2023, 13:04

Супер!

N

n☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@i.ua, залишено 16.09.2023, 06:46

Дуже зручний калькулятор

★★★★★

incognoto, залишено 15.09.2023, 09:02

Дуже зручно, допомагає у роботі, дякую!

incognoto, залишено 08.09.2023, 14:57

дякую, дуже допомагає у роботі

incognoto, залишено 05.09.2023, 12:53

Щиро вдячна !

Показати ще ...
U

u☆☆☆☆☆☆☆@☆☆☆☆l.com, залишено 04.09.2023, 18:57

Дякую. Дуже допоміг.

incognoto, залишено 04.09.2023, 14:28

Дякую, дуже зрочно!!!

incognoto, залишено 23.08.2023, 16:57

дякую, дуже допомагає у роботі

incognoto, залишено 22.08.2023, 22:18

Дуже дякую. Все зрозуміло . Найкащих побажань.

incognoto, залишено 08.08.2023, 12:43

Дякую, дуже зручно

incognoto, залишено 02.08.2023, 15:30

зручно

incognoto, залишено 17.07.2023, 16:05

Задоволена роботою калькулятора стажу. Оцінка "відмінно". Рекомендую!

incognoto, залишено 10.07.2023, 15:05

норм

R

r☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆r.net, залишено 30.06.2023, 22:55

👍

B

b☆☆☆☆☆☆@☆☆r.net, залишено 19.06.2023, 13:11

позитивне

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.Рассчитает стаж работы по надбавке за выслугу лет, для оплаты временной нетрудоспособности, для пенсии.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.Трудовой стаж — продолжительность работы и других видов деятельности, с которыми связывается право человека, главным образом в сфере пенсионного обеспечения, однако следует отметить, что именно страховой стаж влияет на начисление пенсии. Основным документом, подтверждающим трудовой стаж работы, является трудовая книжка, при отсутствии какой-либо соответствующих записей в ней трудовой стаж устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, обучения, а также архивными учреждениями.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.Различают общий трудовой стаж и стаж определенной работы. От вида трудового стажа зависит ряд правовых последствий: предоставление главных и дополнительных отпусков, назначение и размер пенсий и т.П. Основным документом, удостоверяющим трудовой стаж, есть трудовая книжка.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.Выслуга лет – период трудовой деятельности, исчисляемый годами и при отдельных условиях предоставляющий право на пенсию и соответствующие льготы (дополнительные отпуска, денежные выплаты и т.п.). Законодательством установлены некоторые категории работников и военнослужащих пенсии за выслугу лет, которым назначается, как правило, независимо от возраста и трудоспособности.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуОтличие трудового стажа от страхового стажа

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;трудовой стаж (общий) – это периоды официальной трудовой деятельности, подтверждаемые записями в трудовой книжке. Трудовой стаж может включать в себя такие понятия, как общий, льготный и специальный стаж работы. В Законе Украины "О пенсионном обеспечении" понятие общего стажа работы в основном применяется для отличия его от стажа, дающего право на льготы по назначению пенсии;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;специальный – это суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на соответствующих видах работ, дающая право на досрочное назначение трудовой пенсии;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;льготный – это период трудовой деятельности во вредных, опасных или специфических условиях в течение полного рабочего дня. Перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей, по которым период трудовой деятельности может быть отнесен к льготному стажу, утвержденный постановлениями Кабинета Министров Украины;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").страховой (пенсионный) - это отрезок времени, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачивались взносы в сумме не менее минимального страхового взноса (ст. 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании") .

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.Понятие "страховой стаж" введено в действие с 1 января 2004 Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Основной новацией этого срока является то, что наличие стажа напрямую связано с уплатой страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, т.е. уплаченным взносам.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.Весь трудовой стаж, приобретенный до 1 января 2004 г., учитывается в страховой стаж на условиях ранее действующего законодательства.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.Страховой стаж, приобретенный до 01 января 2004 года, подтверждается трудовой книжкой.

Нормативні документиНормативные документы

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Калькулятор часу Тривалість відпустки Інфляція та проценти
Дивіться також:
трудовий стаж калькулятор порахувати трудовий стаж онлайн як розрахувати трудовий стаж україна обчислення стажу роботи стаж роботи онлайн калькулятор загальний стаж роботи калькулятор калькулятор трудового стажу онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно розрахунок стажу роботи розрахунок стажу роботи онлайн онлайн калькулятор стажу роботи калькулятор трудового стажу україна калькулятор трудового стажу онлайн украина калькулятор стажу роботи україна калькулятор трудового стажу онлайн україна калькулятор трудового стажу онлайн стаж роботи калькулятор калькулятор стажу роботи як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці калькулятор розрахунку трудового стажу калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн розрахунок стажу роботи калькулятор калькулятор стажу роботи онлайн калькулятор розрахунку стажу роботи калькулятор загального стажу роботи

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент