Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день Нова версія

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняСумма на которую начисляется пеня

Дата початку періодуДата начала периода

Дата кінця періодуДата конца периода

0,01% від суми боргу за кожен день, без застосування ст. 232 ГК України0,01% от суммы долга за каждый день, без применения ст. 232 ГК Украины

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Внимание!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Для учета особенностей расчета срока исковой давности во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, воспользуйтесь следующими калькуляторами

Позовна давність Юридичний Професійний

Пеня за житлово-комунальні послуги - це штрафна санкція за недотримання термінів оплати комунальних послуг. Вона нараховується на суму боргу за кожен день прострочення оплати житлово-комунального господарства послуги. Пеня за жилищно-коммунальные услуги – это штрафная санкция за несоблюдение сроков оплаты коммунальных услуг. Она начисляется на сумму долга за каждый день просрочки оплаты жилищно-коммунального хозяйства за услуги.

Відповідно до вимог ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. В соответствии с требованиями ст. 26 Закона «О жилищно-коммунальных услугах», в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов от общей суммы долга.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. Пеня не начисляется при наличии задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличия у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной надлежащим образом.

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Согласно требованиям ст. 547 ГК Украины сделка по обеспечению исполнения обязательства совершается в письменной форме.
Согласно статье 549 Гражданского кодекса Украины неустойкой (пеней) является денежная сумма или другое имущество, которое должник должен передать кредитору в случае нарушения должником обязательства. Пенею является неустойка, исчисляемая в процентах от суммы несвоевременно исполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. За нарушение сроков исполнения денежного обязательства кредитор вправе применять финансовые санкции, в частности начислять пеню в размере, установленном в договоре.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Пеня – это неустойка, исчисляемая в процентах от суммы несвоевременно исполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения. Проценты на пеню не начисляются. Уплата пени не освобождает должника от исполнения своей обязанности в натуре.

Пеня у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день розраховується за формулою: Пеня в размере 0,01% от суммы долга на каждый день рассчитывается по формуле

[Пеня] = [Сума боргу] × 0,01% / 100% × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Пеня] = [Сумма долга] × 0,01% / 100% × [Количество дней]
Где:
[Сумма долга] – сумма просроченного долга.
[Количество дней] – количество дней просрочки обязательства.

Дивіться також:
пеня за комунальні послуги covid19 розрахунок пені за кожен день прострочення covid-19 калькулятор пільг на комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення covid пеня за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення розрахунок пені за кожен день прострочення ковід розрахунок пені за кожен день прострочення карантин пеня за комунальні послуги карантин розрахунок пені за кожен день прострочення sars-cov-2 пеня за комунальні послуги ковід розрахунок пені за кожен день прострочення під час карантину як розрахувати 3 річних від суми боргу борг за комунальні послуги розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції санкції за комунальні послуги розрахувати комунальні послуги облікової ставки нбу, діючої на день виникнення такого податкового боргу розрахунок пені за кожен день прострочення covid19 комунальні послуги" розрахунок пені за кожен день прострочення під час дії карантину розрахунок пені за кожен день прострочення карантинні особливості пеня за комунальні послуги під час карантину пеня за комунальні послуги covid розрахунок пені за кожен день прострочення у період карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент