Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор пені за прострочення сплати аліментів онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню за прострочення сплати аліментів

Сума на яку нараховується пеняСумма на которую начисляется пеня

грн.

Дата початку періодуДата начала периода

Дата кінця періодуДата конца периода

Відповідно до статті 196 Сімейного кодексу УкраїниСогласно статье 196 Семейного кодекса Украины

1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості1% суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки со дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения или до дня принятия судом решения о взыскании пени, но не более 100 процентов задолженности

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Згідно зі статтею 196 Сімейного кодексу України, у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості. Согласно статье 196 Семейного кодекса Украины, в случае возникновения задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда или по договоренности между родителями, получатель алиментов имеет право на взыскание неустойки (пени) в размере одного процента суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки от дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения или до дня принятия судом решения о взыскании пени, но не более 100 процентов задолженности.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього обов'язку буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною залежно від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення. Правило о взыскании неустойки (пени) в размере одного процента от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки означает, что при исчислении общей суммы пени за просрочку уплаты алиментов учитывается сумма неуплаченных алиментов и количество дней просрочки. Поскольку алименты начисляются ежемесячно, срок выполнения этой обязанности будет разным, следовательно, и количество дней просрочки также будет разным в зависимости от количества дней в месяце. То есть пеня за просрочку уплаты алиментов должна начисляться на всю сумму неуплаченных алиментов за каждый день просрочки ее уплаты, а ее начисление не ограничивается только тем месяцем, в котором не производилось взыскание.

Отже загальна сума пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за формулою: Следовательно, общая сумма пени за неуплату или несвоевременную уплату алиментов должна рассчитываться по формуле.

p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn),

де:
p - загальна сума пені за несплату або прострочення сплати аліментів, обраховується позивачем на момент подачі позову;
A1 - нарахована сума аліментів за перший місяць;
Q1 - кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;
A2 - нарахована сума аліментів за другий місяць;
Q2 - кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;
An - нарахована сума аліментів за останній місяць перед подачею позову;
Qn - кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць. p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn),
где:
p – общая сумма пени за неуплату или просрочку уплаты алиментов, исчисляемую истцом на момент подачи иска;
A1 – начисленная сумма алиментов за первый месяц;
Q1 – количество дней просрочки уплаты суммы алиментов за первый месяц;
A2 – начисленная сумма алиментов за второй месяц;
Q2 – количество дней просрочки уплаты алиментов за второй месяц;
An – начисленная сумма алиментов за последний месяц перед подачей иска;
Qn – количество дней просрочки уплаты алиментов за последний месяц.

Пеня за заборгованість по сплаті аліментів нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення. Пеня за задолженность по уплате алиментов начисляется на всю сумму неуплаченных алиментов за каждый день просрочки ее уплаты, а ее начисление не ограничивается только тем месяцем, в котором не производилось взыскание.

Отже, зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення на підставі частини першої статті 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням установленого - обчислити розмір пені виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму. Следовательно, обязательство по уплате алиментов носит периодический характер и должно выполняться ежемесячно, поэтому при рассмотрении споров о взыскании на основании части первой статьи 196 СК Украины пени от суммы неуплаченных алиментов суд должен выяснить размер неуплаченных алиментов по каждому из этих периодических платежей, установить срок, в который каждое из этих обязательств должно быть выполнено, и с учетом установленного - вычислить размер пени исходя из суммы неуплаченных алиментов за каждый месяц отдельно со дня нарушения плательщиком алиментов своей обязанности по их уплате до дня принятия судом решения о взыскания пени, подытоживая размеры начисленной пени за каждый из просроченных платежей и определив ее общую сумму.

Як розрахувати?Как рассчитать?
Дивіться також:
калькулятор розрахунку пені по аліментам розрахунок аліментів як дізнатись суму заборгованості по аліментам сумма заборгованості по аліментам індексація аліментів стягнення пені по аліментам онлайн розрахунок пені по аліментам калькулятор заборгованості по аліментам калькулятор пені по аліментам калькулятор по сплаті аліментів розрахунок пені по аліментам пеня по аліментам приклад розрахунку пені по аліментам калькулятор індексації аліментів калькулятор розрахунку аліментів калькулятор аліментів онлайн індексація аліментів калькулятор розмір аліментів як розрахувати пеню по аліментам на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина калькулятор аліментів індексація аліментів онлайн калькулятор розрахунок пені по аліментам онлайн пеня за несплату аліментів нарахування аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент