Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняВид отношений по предмету правового регулирования

Тип позовних вимогТип исковых требований

Додаткові параметри Дополнительные параметры

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуС учетом остановки срока на период действия карантина

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Калькулятор учитывает время действия карантина (опционально)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, сроки исковой давности рассчитываются с учетом мер по предотвращению возникновения, распространения и распространения эпидемий, пандемий коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствии с предписаниями Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) № 540-IX от 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).Исковая давность - это срок, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса (ст. 256 Гражданского кодекса Украины).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.Основания применения исковой давности предусмотрены главой 19 ГК Украины. Исковая давность нормами ГК Украины разделена на общую и специальную.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).Общая исковая давность устанавливается продолжительностью в три года (ст. 257 ГК РФ).

Перебіг позовної давностіТечение исковой давности

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).Течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило (ст. 261 ГК Украины).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).Течение исковой давности прерывается совершением лицом действия, что свидетельствует о признании им своего долга или иного долга. Исковая давность прерывается при предъявлении лицом иска к одному из нескольких должников, а также если предметом иска является лишь часть требования, право на которую имеет истец (ч. 1, 2 ст. 264 ГК РФ). Следовательно, прерывание течения исковой давности предусматривает, что вследствие совершения определенных действий (либо подтверждения признания должником долга или иного долга, либо подачи кредитором иска к одному или нескольким должникам) начавшийся течение соответствующего срока прекращается. После такого прерывания ход исковой давности начинается заново со следующего дня после подтверждения признания должником долга или иного долга или после подачи кредитором иска к одному или нескольким должникам (правовая позиция,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.По содержанию статьи 264 ГК Украины прерывание исковой давности предусматривает наличие двух сроков – до прерывания и после него. Новый срок начинает ход непосредственно с того момента, когда прервался первоначальный. Основания прерывания исковой давности исчерпывающие и расширенному толкованию не подлежат.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.Согласно ст. 263 ГК Украины течение исковой давности останавливается: 1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное или неотвратимое при данных условиях событие (непреодолимая сила); 2) в случае отсрочки исполнения обязательства (мораторий) по основаниям, установленным законом; 3) при остановке действия закона или иного нормативно-правового акта, регулирующего соответствующие отношения; 4) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил Украины или других созданных в соответствии с законом военных формированиях, переведенных на военное состояние. При возникновении указанных обстоятельств течение исковой давности останавливается на все время существования этих обстоятельств. Со дня прекращения обстоятельств, являвшихся основанием для остановки течения исковой давности, течение исковой давности продолжается с учетом прошедшего до его остановки времени.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Оставление иска без рассмотрения не останавливает течение исковой давности.

Застосування позовної давностіИспользование исковой давности

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).Суд использует исковую давность только тогда, когда есть основания для удовлетворения искового требования. То есть, прежде чем применить исковую давность, суд должен выяснить и указать в судебном решении, нарушено ли право или охраняемый законом интерес истца, за защитой которого тот обратился в суд. Если такое право или интерес не нарушены, суд отказывает в удовлетворении иска по его необоснованности. Только если будет установлено, что право или охраняемый законом интерес лица действительно нарушены, но исковая давность всплыла, и об этом сделала заявление другая сторона спора, суд отказывает в иске из-за истечения исковой давности при отсутствии уважительных причин его пропуска, приведенных истцом. Именно такой позиции придерживаются суде при рассмотрении споров (в частности, постановления Большой Палаты Верховного Суда от 22 мая 2018 г. по делу № 369/6892/15-ц,

Спеціальна позовна давністьСпециальная исковая давность

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.Статьей 258 ГК Украины предусмотрено, что для отдельных видов требований законом может устанавливаться специальная исковая давность: сокращенная или более длительная по сравнению с общей трехлетней исковой давностью.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.Специальная исковая давность предусмотрена нормами ГК РФ, нормами Семейного кодекса Украины, Кодекса законов о труде Украины, Законами Украины.

Судова практикаСудебная практика

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Вопрос применения сроков исковой давности хотя и зависит в каждом конкретном деле от обстоятельств, однако этот вопрос неоднократно пересматривался судами кассационной инстанции.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).Большая Палата Верховного Суда окончательно определила, что поскольку вследствие неисполнения должником денежного обязательства у кредитора возникает право на получение сумм, предусмотренных статьей 625 ГК Украины, за все время просрочки, то есть такая просрочка является продолжающимся правонарушением, то право на взыскание % годовых возникает с момента нарушения денежного обязательства до момента его устранения и ограничивается последними тремя годами, предшествующими подаче такого иска, если основное обязательство должником не выполнено (постановление от 08.11.2019 года по делу № 127/15672/16- ц).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).Согласно правовому заключению Большой Палаты Верховного Суда, закон не связывает ход исковой давности с принятием судебного решения о нарушении права личности. Поэтому течение исковой давности начинается со дня, когда истец узнал или мог узнать нарушения его права, а не со дня, когда такое нарушение было подтверждено судебным решением. Закон также не связывает течение исковой давности по виндикационному иску ни с заключением определенных сделок по имуществу истца, ни с фактическим передачей имущества нарушителем, незаконно завладевшим имуществом истца, во владение других лиц (постановление от 26.11.2019 года по делу № 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).Термины «узнал» и «мог узнать», которые употреблены в статье 261 ГК Украины - Большая Палата Верховного Суда отметила, что сравнительный анализ этих терминов дает основания для вывода о презумпции возможности и обязанности лица знать о состоянии его имущественных прав. Поэтому доказательство факта, по которому истец не знал о нарушении его гражданского права и именно по этой причине не обратился за защитой в суд, недостаточно. Истец должен также доказать, что он не мог узнать о нарушении своего гражданского права (постановлении от 11 сентября 2019 года по делу № 487/10132/14-ц).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор пені Кількість днів Стаж роботи Плюс кількість днів
Дивіться також:
розрахунок строку позовної давності під час карантину калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності covid-19 розрахунок терміну позовної давності covid калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid розрахунок строку позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid розрахунок строку позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid розрахунок строку позовної давності ковід термін позовної давності по жкх карантин калькулятор терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності ковід розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 розрахунок терміну позовної давності covid19 термін позовної давності за жкх covid-19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент