Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)Начальная дата (включительно)

Кінцева дата (включно)Конечная дата (включительно)

Додаткові параметри Дополнительные параметры

Точність, знаки після комиТочность, знаки после запятой

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Инфляция – обесценивание денег и безналичных средств, что сопровождается ростом цен на товары и услуги. Индекс инфляции является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции. Индекс инфляции (индекс потребительских цен) – это показатель, характеризующий изменение общего уровня цен на товары и услуги для населения за определенный период. Индекс инфляции является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. В Украине индекс инфляции рассчитывается с 1991 года. Расчет производится на базе данных об изменениях цен, полученных путём ежемесячной регистрации цен и товаров на потребительском рынке в регионах и городах страны Департаментом статистики цен Госслужбы статистики Украины. Потребительский набор товаров – представителей, на основе которого рассчитывается индекс потребительских цен, включает 335 наименований товаров (услуг), в том числе 136 наименований продовольственных товаров, 147 – непродовольственных товаров и 52 вида услуг.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. Используется индекс инфляции для анализа и прогноза ценовых процессов, а именно: пересмотра размеров денежных доходов, перерасчета арендной платы, перерасчетов сумм задолженности в соответствии с решениями судебных органов, индексации денежных доходов граждан, перерасчетов номинальной заработной платы в реальную и других показателей.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. Законом предусмотренное право кредитора требовать уплаты долга с учетом индекса инфляции являются способами защиты его имущественного права и интереса, сущность которых заключается в возмещении материальных потерь кредитора от обесценения инвестиций. Таким образом, инфляционное увеличение начисляется на сумму долга и является видом возмещения потерь при недобросовестном исполнении денежных обязательств.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Согласно части второй статьи 625 Гражданского кодекса Украины должник, просрочивший выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. Сумма долга с учетом индекса инфляции должна рассчитываться исходя из индекса инфляции за каждый месяц (год) просрочки, независимо от того, был ли в какой-то период индекс инфляции меньше единицы (т.е. имела место не инфляция, а дефляция) [постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 05.04.2011 № 23/466 и письмо Верховного Суда Украины "Рекомендации по порядку применения индексов инфляции при рассмотрении судебных дел" от 03.04.1997 № 62-97г].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). Инфляционные потери рассчитываются путем умножения суммы задолженности на совокупный индекс инфляции за период просрочки платежа. При этом сумма долга, возникшая с 1 по 15 день соответствующего месяца, индексируется с учетом этого месяца, а если сумма долга возникла с 16 по 31 день месяца, расчет начинается с следующего месяца. Аналогично, если погашение задолженности осуществлено с 1 по 15 день соответствующего месяца, инфляционные потери рассчитываются без учета этого месяца, а если с 16 по 31 день месяца, то инфляционные потери рассчитываются с учетом данного месяца (Про практику применения отдельных норм материального права от 17.07.2012 01-06/928/2012).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: Совокупный индекс инфляции рассчитывается по формуле

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [Совокупный индекс инфляции] = [Индекс 1(%)] х [Индекс 2(%)] х[Индекс 3(%)] х...х [Индекс N(%)]
Где:
[Совокупный индекс инфляции] – совокупный индекс инфляции за определенный период.
[Индекс 1(%)] – индекс инфляции за первый месяц периода.
[Индекс 2 (%)] – индекс инфляции за второй месяц периода.
[Индекс 3 (%)] – индекс инфляции за третий месяц периода.
[Индекс N(%)] – индекс инфляции за последний месяц периода.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Стаж роботи Калькулятор 3% річних Калькулятор пені

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент