Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор інфляційних втрат онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати інфляцію

Сума на яку нараховується інфляціяСумма, на которую начисляется инфляция

Дата початку періодуДата начала периода

Дата кінця періодуДата конца периода

Інфляційні втрати, згідно ст. 625 ЦК УкраїниИнфляционные потери согласно ст. 625 ГК Украины

Сукупний індекс інфляції розраховуються шляхом множення щомісячних індексів за період існування боргуСовокупный индекс инфляции рассчитывается путем умножения ежемесячных индексов за период существования долга

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Внимание!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Для учета особенностей расчета срока исковой давности во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, воспользуйтесь следующими калькуляторами

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Согласно части второй статьи 625 Гражданского кодекса Украины должник, просрочивший выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. Сумма долга с учетом индекса инфляции должна рассчитываться исходя из индекса инфляции за каждый месяц (год) просрочки, независимо от того, был ли в какой-то период индекс инфляции меньше единицы (т.е. имела место не инфляция, а дефляция) [постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 05.04.2011 № 23/466 и письмо Верховного Суда Украины "Рекомендации по порядку применения индексов инфляции при рассмотрении судебных дел" от 03.04.1997 № 62-97г].

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012). Инфляционные утраты рассчитываются методом умножения суммы задолженности на совокупный индекс инфляции за период просрочки платежа. При этом сумма долга, возникшая с 1 по 15 день соответствующего месяца, индексируется с учетом этого месяца, а если сумма долга возникла с 16 по 31 день месяца, расчет начинается со следующего месяца. Аналогично, если погашение задолженности осуществлено с 1 по 15 день соответствующего месяца, инфляционные потери рассчитываются без учета этого месяца, а если с 16 по 31 день месяца, то инфляционные потери рассчитываются с учетом данного месяца (О практике применения Высшим хозяйственным судом Украины в рассмотрении дел отдельных норм материального права от 17.07.2012 (01-06/928/2012).

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів. Таким чином, інфляційне збільшення нараховується на суму боргу і є видом відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. Предусмотренное законом право кредитора требовать уплаты долга на базе индекса инфляции является методами защиты его имущественного права и энтузиазма, суть которых состоит в возмещении материальных утрат кредитора от обесценивания денежных средств в итоге инфляционных действий. Таким образом, инфляционное увеличение начисляется на сумму долга и является видом возмещения ущерба при недобросовестном исполнении денежных обязательств.

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України). При цьому чинне законодавство не пов'язує припинення грошового зобов'язання з наявністю судового рішення про стягнення боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції чи відкриттям виконавчого провадження з примусового виконання такого рішення (див. постанови Верховного Суду України від 04.07.2011 № 13/210/10 та від 12.09.2011 № 6/433-42/183 і постанову Вищого господарського суду України від 16.03.2011 № 11/109). Обязательство прекращается исполнением, проведенным должным образом (статья 599 ГК РФ). При этом действующее законодательство не связывает прекращение денежного обязательства с наличием судебного решения о взыскании долга с учетом установленного индекса инфляции или открытием исполнительного производства по принудительному исполнению такого решения (см. постановления Верховного Суда Украины от 04.07.2011 № 13/210/ 10 и от 12.09.2011 №6/433-42/183 и постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 16.03.2011 №11/109).

Розраховується за формулою: Рассчитывается по формуле

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Инфляционные начисления] = [Сумма долга] × [Индекс инфляции (%)] / 100% – [Сумма долга]
Где:
[Сумма долга] – сумма просроченного долга.
[Индекс инфляции (%)] – произведение ежемесячных индексов за соответствующий период.

Як розрахувати?Как рассчитать?

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Калькулятор пені Кількість днів Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн калькулятор інфляційних та 3 процентів річних розрахунок інфляційних калькулятор інфляційних збитків розрахунок 3 річних та інфляційних втрат стягнення 3 річних та інфляційних розрахунок інфляційних втрат формула калькулятор інфляційних втрат формула розрахунку інфляційних втрат калькулятор інфляційних втрат та 3 річних калькулятор інфляційних розрахунок інфляційних втрат розрахунок 3 річних та інфляційних розрахунок інфляційних та 3 річних розрахунок інфляційних втрат калькулятор розрахунок інфляційних збитків інфляційних збитків розрахунок інфляційних втрат та 3 річних нарахування інфляційних втрат розрахунок інфляційних нарахувань калькулятор розрахунку інфляційних втрат онлайн калькулятор інфляційних втрат розрахунок інфляційних витрат розрахунок інфляційних онлайн калькулятор нарахування інфляційних втрат

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент