Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор індексації аліментів Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Сума аліментів, визначених судом у твердій грошовій суміСумма алиментов, определенных судом в жесткой денежной сумме

грн.

Базовий місяць встановлення аліментівБазовый месяц установления алиментов

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Конечный месяц расчета (включительно)

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Исчисление индекса потребительских цен для проведения индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, производится с месяца, в котором назначены алименты.

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).Индексация денежных доходов населения - установленный законами и другими нормативно-правовыми актами Украины механизм повышения денежных доходов населения, позволяющий частично или полностью возмещать удорожание потребительских товаров и услуг (статьи 1 Закона Украины «Об индексации денежных доходов населения»).

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.Согласно статье 184 Семейного кодекса Украины, размер алиментов, определенный судом или договоренностью между родителями в твердой денежной сумме, ежегодно подлежит индексации в соответствии с законом, если плательщик и получатель алиментов не договорились о другом. По заявлению получателя алиментов, индексация может быть осуществлена ​​судом за другой период.

Умови проведення індексаціїУсловия проведения индексации

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Пунктом 104 Порядка проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2003 г. № 1078 (далее - Порядок) закреплено, что исчисление индекса потребительских цен для проведения индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, осуществляется с месяца, в котором назначены алименты.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", тобто з червня 2016 року.Для алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме, назначенных до июня 2016 года, исчисление индекса потребительских цен для проведения индексации осуществляется со дня вступления в силу Закона Украины от 17 мая 2016 года № 1368-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно индексации размера алиментов, определенного судом в жесткой денежной сумме", то есть с июня 2016 года.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.При этом размер алиментов, определенный судом в жесткой денежной сумме, вместе с суммой индексации не должен превышать 50% денежного дохода плательщика алиментов.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).Индексация денежных доходов населения производится в случае, когда величина индекса потребительских цен превысила порог индексации, устанавливаемый в размере 103% (абзац второй пункта 11 Порядка).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.Индексации подлежат алименты в пределах прожиточного минимума, установленного для ребенка соответствующего возраста.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.Согласно пункту 6 Порядка индексация размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, производится предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами - предпринимателями, производящими соответствующие отчисления алиментов из дохода их плательщика.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.Индексация таких алиментов производится за счет средств плательщика алиментов.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.Индексация размера алиментов, определенного в жесткой денежной сумме, проводится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном Кабинетом Министров Украины порядке. Индексация размера алиментов производится каждый год, начиная со второго года после определения размера алиментов.

У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.В случае проведения государственным, частным исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в жесткой денежной сумме, исчисление индекса потребительских цен осуществляется нарастающим итогом, начиная со следующего года с месяца, соответствующего месяцу установления размера алиментов.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".В случае самостоятельной отправки взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу - предпринимателю или физическому лицу, указанному в части первой статьи 7 Закона Украины "Об исполнительном производстве", индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка согласно Закону Украины "Об индексации денежных доходов населения".

Проведення індексації за минулий часПроведение индексации за прошедшее время

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.Суд может присудить алименты за прошедшее время, но не более десяти лет (часть вторая статьи 191 Семейного кодекса Украины). При этом деньги, которые взимаются за прошедшее время, тоже должны быть проиндексированы. Выплаты будут индексироваться отдельно для каждого периода в зависимости от того, как изменялся размер прожиточного минимума в каждом квартале.

Корисні калькулятори:

Розмір аліментів Кількість днів Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Інфляція, проценти, пеня
Дивіться також:
калькулятор розрахунку аліментів порядок індексації аліментів онлайн калькулятор індексації калькулятор аліментів онлайн калькулятор індексації грошової оцінки землі калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації аліментів калькулятор індексації пенсії калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор аліментів розрахувати суму індексації аліментів калькулятор індексації зарплати індексація аліментів калькулятор калькулятор індексації калькулятор індексації нормативної грошової оцінки калькулятор по сплаті аліментів калькулятор індексації онлайн калькулятор індексації орендної плати за землю індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації з плати калькулятор індексації орендної плати калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор індексації боргу калькулятор індексації заробітної плати

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент