Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Юридичний калькулятор онлайн розрахунокЮридический калькулятор онлайн расчет

Юридичний калькулятор - це легко та зручно

Тут Ви отримаєте Точний, Якісний, Зрозумілий, Обґрунтований результат в Зручному форматі, Що збереже ваш час і Суттєво полегшить процес Підготовки документів Необхідних для вашої роботи, У тому числі для ґрунтовного Відстоювання цивільних прав, Як це вже зробили 309703 користувачів, Які починаючи з 2011 року, Виконали 1610893 розрахунок За допомогою онлайн калькулятора Юридичний калькулятор санкцій

Так виглядає професійний розрахунок

Окремі розрахунки індексації, процентів, днів та інше

Швидкий старт
Мінімум необхідних даних
Безкоштовний розгорнутий розрахунок
Безкоштовне завантаження .PDF документаБыстрый старт
Минимум необходимых данных
Бесплатный развернутый расчет
Бесплатная загрузка .PDF документа
Окремі санкції:Отдельные санкции
Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Калькулятор процентів Калькулятор пені Подвійна ставка НБУ Пеня з ЖКП
Орендна плата:Арендная плата
Індексація оренди
Податки:Налоги
Розрахунок ПДВ Розрахунок 20% ПДВ Розрахунок 7% ПДВ Розрахунок 14% ПДВ Пеня 120% НБУ
Строки та терміни:
Позовна давність Процесуальні строки
Трудові відносини:Трудовые отношения
Стаж роботи Тривалість відпустки Мінімальна зарплата
Аліменти:Алименты
Розмір аліментів Індексація аліментів Пеня по аліментах
Числа та суми:
Число та сума прописом Число прописом Сума прописом
Дні, дати та час:
Калькулятор часу Інтервал часу Кількість днів Плюс кількість днів Робочий день Калькулятор днів Конвертер днів Дата прописом
Текст:
Кількість знаків Статистика тексту
Обмін валют:Обмен валют
Найкращий курс
Супутні розрахунки:Сопутствующие расчеты
Сукупна інфляція Кодифікатор статей

Зведені розрахунки санкцій

Повний розрахунок всіх санкцій
Гнучкі строки розрахунку
Алгоритмічний аналіз взаєморозрахунків
Безкоштовний підсумок розрахунку
Збереження даних та результатів
Завантаження результату в зручному форматі .PDF або .DOC Полный расчет всех санкций
Гибкие сроки расчета
Алгоритмический анализ взаиморасчетов
Бесплатный результат расчета
Сохранение данных и результатов
Загрузка результата в удобном формате .PDF или .DOC
Зведені санкції:Сводные санкции
Професійний Юридичний Інфляція та проценти Юридичний ЖКП

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Юридический калькулятор – это полезный инструмент для упрощения и оптимизации выполнения юридических расчетов согласно действующему законодательству Украины и не только.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. В зависимости от потребностей можно использовать отдельный или сводный калькулятор.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. В общем, возможности отдельных калькуляторов удовлетворят большинство потребностей, но для профессионального юриста есть профессиональное решение. Профессиональный калькулятор предоставляет возможности сводного расчета, позволяет рассчитать долг по перечню первичных документов с учетом требований законодательства, указать индивидуальные сроки, установить индивидуальные параметры и позволяет сохранить расчет с целью дальнейшего редактирования и пересчета на актуальную дату. Профессиональный калькулятор позволит легко выполнить даже сложный расчет, загрузить документ в удобном формате, внести необходимые правки и присоединить к пакету юридических документов без усилий.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Поддерживаются следующие виды расчетов (список постоянно расширяется)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;расчет суммы долга по одному или нескольким обязательствам;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;инфляционное начисление на сумму долга;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;начисление 3% годовых за просрочку исполнения обязательства;
 • нарахування процентів за користування коштами ;начисление процентов за пользование средствами;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;начисление пени за несвоевременное исполнение денежных обязательств в виде процентов или ставок НБУ;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;начисление пени в размере двойной учетной ставки НБУ;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;начисление пени в размере 120% учетной ставки НБУ;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;начисление пени за коммунальные услуги в размере 0,01% за каждый день;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .начисление пени за просрочку уплаты алиментов.
 • та інші ...и другие ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Расчеты производятся с учетом актуальных данных, включая

 • індекси інфляції ,индексы инфляции
 • облікові ставки НБУ ,учетные ставки НБУ ,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,общие и специальные сроки исковой давности,
 • норми законодавства.нормы законодательства

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Результаты расчета в форме текстового документа включают

 • підсумок розрахунку;результат расчета;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;таблицы с перечнем документов и расчетом долга;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;нормативное обоснование применяемых сроков и начисленных санкций;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;формулы, применяемые в расчете;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;таблицы с расчетами санкций на основе пользовательских данных и официальных индексов;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.приложения: официальные данные по индексу инфляции и/или учетной ставке НБУ за нужный период.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент