Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняСумма на которую начисляется пеня

Дата початку періодуДата начала периода

Дата кінця періодуДата конца периода

Подвійна облікова ставка НБУ за період простроченняДвойная учетная ставка НБУ за период просрочки

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Внимание!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Для учета особенностей расчета срока исковой давности во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, воспользуйтесь следующими калькуляторами

Позовна давність Юридичний ЖКП Штрафні санкції ЖКП Pro Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня Pro Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Согласно требованиям ст. 547 ГК Украины сделка по обеспечению исполнения обязательства совершается в письменной форме.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Согласно статье 549 Гражданского кодекса Украины неустойкой (пеней) является денежная сумма или другое имущество, которое должник должен передать кредитору в случае нарушения должником обязательства. Пенею является неустойка, исчисляемая в процентах от суммы несвоевременно исполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. За нарушение сроков исполнения денежного обязательства кредитор вправе применять финансовые санкции, в частности начислять пеню в размере, установленном в договоре.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Пеня – это неустойка, исчисляемая в процентах от суммы несвоевременно исполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения. Проценты на пеню не начисляются. Уплата пени не освобождает должника от исполнения своей обязанности в натуре.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Учетная ставка Национального банка — один из монетарных инструментов, с помощью которого Национальный банк устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период и является основной процентной ставкой, которая зависит от происходящих в макроэкономической процессов. , бюджетной сфере и на денежно-кредитном рынке.

За приписом статті 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та частини другої статті 343 ГК України розмір пені за прострочку платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Якщо в укладеному сторонами договорі зазначено вищий розмір пені, ніж передбачений у цій нормі, застосуванню підлягає пеня в розмірі згаданої подвійної облікової ставки. Установлене статтею 3 названого Закону обмеження розміру пені не стосується неустойки, встановленої іншими законодавчими актами, як роз'яснено п. 2.9 Постанови від 17.12.2013 року № 14. По предписанию статьи 3 Закона Украины "Об ответственности за несвоевременное исполнение денежных обязательств" и части второй статьи 343 ХК Украины размер пени за просрочку платежа не может превышать двойную учетную ставку Национального банка Украины, действовавшую в период, за который уплачивается пеня. Если в заключенном сторонами договоре указан выше размер пени, чем предусмотренный в этой норме, применению подлежит пеня в размере упомянутой двойной учетной ставки. Установленное статьей 3 названного Закона ограничение размера пени не касается неустойки, установленной другими законодательными актами, как разъяснено п. 2.9 Постановления от 17.12.2013 № 14.

Пеня у розмірі подвійної ставки НБУ розраховується за формулою: Пеня в размере двойной ставки НБУ рассчитывается по формуле

[Пеня] = [Сума боргу] × 2 × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Пеня] = [Сумма долга] × 2 × [Ставка НБУ] / 100% / [Количество дней в году] × [Количество дней]
Где:
[Сумма долга] – сумма просроченного долга.
[Ставка НБУ] - учетная ставка Национального банка Украины
[Количество дней в году] – количество дней в году
[Количество дней] – количество дней просрочки обязательства.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Калькулятор пені Кількість днів Інфляція та проценти
Дивіться також:
пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу розмірі подвійної облікової ставки нбу у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент