Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняСумма на которую начисляется пеня

Дата початку періодуДата начала периода

Дата кінця періодуДата конца периода

120% ставки НБУ, більша зі ставок, що діяли на дату початку або на дату закінчення розрахунку120% ставки НБУ, большая из ставок, действовавших на дату начала или на дату окончания расчета

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Внимание!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Для учета особенностей расчета срока исковой давности во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, воспользуйтесь следующими калькуляторами

Позовна давність Штрафні санкції ЖКП Штрафні санкції ЖКП PRO Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня PRO Професійний

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. В соответствии с подпунктом 129.1.1 пункта 129.1 статьи 129 Налогового кодекса по истечении установленных Кодексом сроков погашения согласованного денежного обязательства на сумму налогового долга начисляется пеня.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Согласно пункту 129.4 статьи 129 Кодекса пеня, определенная подпунктом 129.1.1 пункта 129.1 настоящей статьи, начисляется на сумму налогового долга (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени) из расчета 120 процентов годовых учетной ставки Национального банка, на день возникновения такого налогового долга или на день его (его части) погашения, в зависимости от того, какая из величин таких ставок больше, за каждый календарный день просрочки в его уплате.

Нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення. Начисление пени производится на день фактического погашения налогового долга (части налогового долга) за каждый календарный день просрочки платежа, включая день такого погашения.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Учетная ставка Национального банка — один из монетарных инструментов, с помощью которого Национальный банк устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период и является основной процентной ставкой, которая зависит от происходящих в макроэкономической процессов. , бюджетной сфере и на денежно-кредитном рынке.

Пеня у розмірі 120% ставки НБУ розраховується за формулою: Пеня в размере 120% ставки НБУ рассчитывается по формуле

[Y] = [∑ погашення боргу] × [Кднів] / 100% × [UНБУ] × 1,2 / [R]

Де:
[Y] – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми)
[∑ погашення боргу] – сума податкового боргу
[UНБУ] - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення
1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних ставки НБУ
[Кднів] – кількість днів затримки сплати податкового зобов'язання
[R] – кількість днів у календарному році. [Y] = [∑ погашение долга] × [Кдней] / 100% × [UНБУ] × 1,2 / [R]
Где:
[Y] – сумма пени, начисляемая на фактически погашенную сумму налогового долга (всегда округляется до второго знака после запятой)
[∑ погашение долга] – сумма налогового долга
[UНБУ] – большая из учетных ставок Национального банка Украины, действовавших на день возникновения налогового долга или на день его (его части) погашения
1,2 – коэффициент, позволяющий рассчитать 120% годовых ставки НБУ
[Кдней] – количество дней задержки уплаты налогового обязательства
[R] – количество дней в календарном году.

Корисні калькулятори:

Калькулятор пені Інтервал часу Кількість днів Інфляція, проценти, пеня Стаж роботи
Дивіться також:
розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент