Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Запитання й відповідіВопросы и ответы

Найчастіше задавані питання

З кого стягуються судові витрати?С кого взимаются судебные издержки?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?По какой формуле должна рассчитываться пеня за неуплату или несвоевременную оплату алиментов?

За якою формулою розраховуються 3% річних?По какой формуле рассчитываются 3% годовых?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?По какой формуле рассчитываются проценты за каждый день?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?По какой формуле рассчитываются проценты в год?

Ким проводиться індексація аліментів?Кем производится индексация алиментов?

Мінімальна заробітна плата цеМинимальная заработная плата это

Ціна позову цеЦена иска это

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?Может ли размер пени превышать двойную учетную ставку Национального банка?

Чи може суд зменшити штраф?Может ли суд снизить штраф?

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?Можно ли за просрочку исполнения обязательства установить и штраф и пеню?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?Могут ли условия договора исключить ответственность за умышленное нарушение обязательства?

Чи підлягає індексації сума аліментів?Подлежит ли индексации сумма алиментов?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?Есть ли ответственность за неуплату алиментов?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?Является ли штраф за каждый день просрочки законным?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?Чем предусмотрена уплата процентов за пользование чужими денежными средствами?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?Чем предусмотрено начисление пени на сумму налогового долга?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?Чем предусмотрено начисление инфляционных потерь?

Що таке облікова ставка Національного банку?Что такое учетная ставка Национального банка?

Що таке процесуальні строки?Что такое процессуальные сроки?

Що таке інфляція?Что такое инфляция?

Як визначається розмір аліментів?Как определяется размер алиментов?

Як визначається ціна позову?Как определяется стоимость иска?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?Как решить спор по размеру задолженности по уплате алиментов?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?Как учитывается дефляция при расчете инфляционных утрат?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?Как устанавливается размер минимальной заработной платы?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?Как возместить ущерб нанесенный неисполнением условий договора?

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Как рассчитать общую сумму пени за неуплату или несвоевременную уплату алиментов?

Як розрахувати неустойку на аліменти?Как рассчитать неустойку на алименты?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?Как рассчитать пеню по двойной ставке НБУ?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?Как рассчитать пеню по учетной ставке НБУ?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?Как рассчитать совокупный индекс инфляции?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?Какова ответственность за несвоевременную оплату потребленных коммунальных услуг?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?Какова формула пени в процентах за каждый день?

Яка формула пені у відсотках річних?Какова формула пени в процентах годовых?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?Какова формула расчета пени на сумму налогового долга?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?Какова формула расчета инфляционных потерь?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?Каков порядок начисления пени по уплате алиментов?

Який розмір пені на суму податкового боргу?Каков размер пени на сумму налогового долга?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?Каков срок исковой давности на обращение в суд о взыскании задолженности за коммунальные услуги?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?Каков срок исковой давности на обращение в суд о взыскании неустойки за коммунальные услуги?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?Каким нормативным документом регулируется установление санкций в договоре?

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?Какие расходы, связанные с рассмотрением дела в суде?

Які правові підстави виникнення неустойки?Каковы правовые основания возникновения неустойки?

Які підстави нарахування 3% річних?Какие основания начисления 3% годовых?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?Какие санкции за несвоевременное исполнение обязательств предусмотрены законом?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?Какие санкции предусмотрены в хозяйственных правоотношениях?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?Какие санкции предусмотрены в гражданском правоотношении?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Юридический калькулятор – это полезный инструмент для упрощения и оптимизации выполнения юридических расчетов согласно действующему законодательству Украины и не только.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. В зависимости от потребностей можно использовать отдельный или сводный калькулятор.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. В общем, возможности отдельных калькуляторов удовлетворят большинство потребностей, но для профессионального юриста есть профессиональное решение. Профессиональный калькулятор предоставляет возможности сводного расчета, позволяет рассчитать долг по перечню первичных документов с учетом требований законодательства, указать индивидуальные сроки, установить индивидуальные параметры и позволяет сохранить расчет с целью дальнейшего редактирования и пересчета на актуальную дату. Профессиональный калькулятор позволит легко выполнить даже сложный расчет, загрузить документ в удобном формате, внести необходимые правки и присоединить к пакету юридических документов без усилий.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Поддерживаются следующие виды расчетов (список постоянно расширяется)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;расчет суммы долга по одному или нескольким обязательствам;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;инфляционное начисление на сумму долга;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;начисление 3% годовых за просрочку исполнения обязательства;
 • нарахування процентів за користування коштами ;начисление процентов за пользование средствами;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;начисление пени за несвоевременное исполнение денежных обязательств в виде процентов или ставок НБУ;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;начисление пени в размере двойной учетной ставки НБУ;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;начисление пени в размере 120% учетной ставки НБУ;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;начисление пени за коммунальные услуги в размере 0,01% за каждый день;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .начисление пени за просрочку уплаты алиментов.
 • та інші ...и другие ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Расчеты производятся с учетом актуальных данных, включая

 • індекси інфляції ,индексы инфляции
 • облікові ставки НБУ ,учетные ставки НБУ ,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,общие и специальные сроки исковой давности,
 • норми законодавства.нормы законодательства

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Результаты расчета в форме текстового документа включают

 • підсумок розрахунку;результат расчета;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;таблицы с перечнем документов и расчетом долга;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;нормативное обоснование применяемых сроков и начисленных санкций;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;формулы, применяемые в расчете;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;таблицы с расчетами санкций на основе пользовательских данных и официальных индексов;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.приложения: официальные данные по индексу инфляции и/или учетной ставке НБУ за нужный период.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент