Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор розміру аліментів онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати розмір аліментів

Сума доходів з яких виплачуються аліменти (якщо такі є), у т.ч.:Сумма доходов по которым выплачиваются алименты (если таковые имеются), в т.ч.

 • основна зарплата;
 • премії;
 • оплата роботи у позаурочний час;
 • компенсація за невикористану відпустку;
 • додаткові винагороди;
 • винагороди за вислугу років;
 • допомога з безробіття;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • доходи від депозитів;
 • орендна плата та інше.
грн.

Дата розрахунку аліментівДата расчета алиментов

Кількість дітей віком до 6-ти роківКоличество детей до 6-ти лет

Кількість дітей віком від 6 до 18-ти років, або до 23‑ох років, якщо повнолітня дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомогиКоличество детей в возрасте от 6 до 18 лет, или до 23 лет, если совершеннолетний ребенок продолжает обучение и нуждается в материальной помощи

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.Согласно статье 182 Семейного кодекса Украины, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Відповідно до статті 183 Сімейного кодексу України, визначається розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини:Согласно статье 183 Семейного кодекса Украины, определяется размер алиментов в доле от заработка (дохода) матери, отца ребенка

 • одна дитина – 25% від доходу;
 • двоє дітей – 33% від доходу;
 • троє та більше дітей – 50% від доходу.

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

На батьків покладено обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. І за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі (ч. 2 ст. 181 Сімейного кодексу України). Але, якщо один з батьків відмовляється платити аліменти, то за позовом іншого із батьків дитини спосіб стягнення аліментів визначає рішення суду. Тому розрізняють два способи сплати аліментів: добровільно або ж примусово.На родителей возложена обязанность содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. И по договоренности между родителями ребенка тот из них, кто проживает отдельно от ребенка, может участвовать в его содержании в денежной и (или) натуральной форме (ч. 2 ст. 181 Семейного кодекса Украины). Но если один из родителей отказывается платить алименты, то по иску другого родителя ребенка способ взыскания алиментов определяет решение суда. Поэтому различают два способа уплаты алиментов: добровольно или принудительно.

Добровільна сплата аліментівДобровольная оплата алиментов

Її проводять на підставі заяви одного із батьків про відрахування аліментів на дитину з його зарплати, пенсії, стипендії (ч. 1 ст. 187 Сімейного кодексу України). Розмірі та строк стягнення аліментів вказують у заяві, яку дозволено відкликати будь-коли. Подає її батько (мати) за місцем роботи, навчання, органу ПФУ, які проводять виплати, із яких відраховуватимуть аліменти.Ее проводят на основании заявления одного из родителей об отчислении алиментов на ребенка из его зарплаты, пенсии, стипендии (ч. 1 ст. 187 Семейного кодекса Украины). Размер и срок взыскания алиментов указывают в заявлении, которое разрешено отозвать в любое время. Подает ее отец (мать) по месту работы, учебы, органа ПФУ, которые проводят выплаты, из которых будут отчисляться алименты.

Примусове стягнення аліментівПринудительное взыскание алиментов

В примусовому порядку аліменти відраховують із заробітку (доходу) одного із батьків за судовими документами та документами державних або приватних виконавців. Для цього один із батьків, із ким проживає дитина, подає позов до суду, отримує позитивне судове рішення та виконавчих лист.В принудительном порядке алименты отчисляют из заработка (дохода) одного из родителей по судебным документам и документам государственных или частных исполнителей. Для этого один из родителей, с кем проживает ребенок, подает иск в суд, получает положительное судебное решение и исполнительное письмо.

Розміри аліментівРазмеры алиментов

Аліменти на дитину присуджують або у частці від доходу її матері, батька, або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України).Алименты на ребенка присуждают либо в доле от дохода его матери, отца, либо в твердой денежной сумме по выбору родителя или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок (ч. 3 ст. 181 Семейного кодекса Украины).

Частку заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд (ч. 1 ст. 183 Сімейного кодексу України).Часть заработка (дохода) матери, отца, которая будет взиматься как алименты на ребенка, определяет суд (ч. 1 ст. 183 Семейного кодекса Украины).

Проте, як уже зазначалося, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на: одну дитину — 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України).Однако, как отмечалось, родитель или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере на: одного ребенка — 1/4, на двоих детей — 1/3, на троих и более детей - 1/2 заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка (ч. 5 ст. 183 Семейного кодекса Украины).

За заявою одержувача суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України). Але такий розмір аліментів щорічно індексуватимуть відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.По заявлению получателя суд может определить размер алиментов в жесткой денежной сумме (ч. 1 ст. 184 Семейного кодекса Украины). Но такой размер алиментов будут ежегодно индексироваться в соответствии с законом, если плательщик и получатель алиментов не договорились о другом.

Водночас ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.В то же время ч. 2 ст. 182 Семейного кодекса Украины предусматривает, что размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.

Тому встановлені:Поэтому установлены

 • мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину — 1 прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Індексація аліментівИндексация алиментов

Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно індексують відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період (ч. 2 ст. 184 Сімейного кодексу України).Размер алиментов, определенный судом или договоренностью между родителями в жесткой денежной сумме, ежегодно индексируют в соответствии с законом, если плательщик и получатель алиментов не договорились о другом. По заявлению получателя алиментов, индексация может быть осуществлена ​​судом за другой период (ч. 2 ст. 184 Семейного кодекса Украины).

З яких доходів утримують аліментиС каких доходов удерживают алименты

Перелік видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, визначений постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146.Перечень видов доходов, учитываемых при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц, определен постановлением КМУ от 26.02.1993 г. №146.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:Содержание алиментов с работников производится по всем видам заработка и дополнительному вознаграждению как за основной работой, так и за работой по совместительству, в том числе с

 • основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 • усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій;
 • оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 • винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними;
 • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
 • стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 • інших видів заробітку.

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Калькулятор пені Калькулятор інфляції Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
калькулятор по сплаті аліментів калькулятор аліментів онлайн розмір аліментів на двох дітей індексація аліментів приклад калькулятор розрахунку аліментів на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина індексація аліментів в україні добровільна сплата аліментів розрахунок аліментів приклад розрахунок аліментів онлайн калькулятор індексації аліментів розмір аліментів розрахунок заборгованості зі сплати аліментів розмір аліментів на 1 дитину нарахування аліментів розрахунок аліментів від зарплати в україні індексація аліментів калькулятор 1/3 частина аліментів це скільки індексація аліментів калькулятор аліментів розрахувати суму індексації аліментів індексація аліментів онлайн калькулятор розрахунок аліментів пеня за несплату аліментів порядок індексації аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент