Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Калькулятор податку на додану вартість (ПДВ) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати податок на додану вартість (ПДВ)

В залежності від бажаного результату: сума з ПДВ, або сума без ПДВ, або сума ПДВDependendo do resultado desejado: o valor com IVA, ou o valor sem IVA, ou o valor do IVA

грн.

Ставка податку на додану вартість у процентахTaxa de imposto sobre valor agregado em porcentagem

Додаткові параметри Parâmetros adicionais

Точність, знаки після комиPrecisão, casas decimais

Результат розрахунку суми числом та прописом:O resultado do cálculo do valor em números e palavras

 • нарахування ПДВ на введену суму;acréscimo de IVA sobre o valor inserido;
 • виділення ПДВ з введеної суми;atribuição de IVA do valor inserido;
 • розрахунок сум із суми ПДВ.cálculo dos montantes a partir do montante do IVA.

Контактна інформаціяInformações de contato

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreio para o qual o resultado do cálculo será enviado, bem como os bônus serão acumulados

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisoes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Податок на додану вартість (далі - ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).O imposto sobre o valor acrescentado (doravante - IVA) é um imposto indireto que está incluído no preço dos bens (obras, serviços) e pago pelo comprador, mas a sua contabilização e transferência para o orçamento do Estado é realizada pelo vendedor (agente fiscal) .

Облік ПДВ на підприємстві, яке зареєстроване як платник ПДВ, складається з обліку таких компонентів:A contabilização do IVA numa empresa registada como contribuinte do IVA consiste na contabilização de tais componentes

 • Податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання за звітний період (сума ПДВ сплачена таким підприємством у складі вартості товарів, робіт, послуг, придбаних в іншого платника ПДВ, або сплачена на кордоні митним органам).Um crédito fiscal é o montante pelo qual um contribuinte de valor acrescentado tem o direito de reduzir a obrigação fiscal para o período de reporte (o montante de IVA pago por tal empresa como parte do valor de bens, obras, serviços adquiridos a outro contribuinte de IVA ou pago na alfândega) ).
 • Податкове зобов’язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).Responsabilidade fiscal - o montante dos fundos que o contribuinte, incluindo o agente fiscal, deve pagar ao orçamento a título de imposto ou taxa com base, na forma e nos termos especificados pela lei fiscal (incluindo o valor determinado pelo contribuinte no imposto promissórias e não pagos no prazo legal).

До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.O pagador transfere para o orçamento o valor do IVA, que é a diferença entre a obrigação tributária e o crédito tributário.

Об'єкт оподаткуванняObjeto de tributação

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:O objeto da tributação são as transações dos contribuintes com

 1. постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;entrega de bens, cujo local de entrega está localizado no território aduaneiro da Ucrânia, de acordo com o artigo 186 do Código Tributário da Ucrânia, incluindo operações de transferência gratuita e transferência de propriedade de garantias para o mutuário (credor), mercadorias transferidos nas condições de crédito de mercadoria, bem como a transferência do objecto de locação financeira para utilização do locatário/locatário;
 2. постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України;prestação de serviços, cujo local de prestação está localizado no território aduaneiro da Ucrânia, de acordo com o artigo 186 do Código Tributário da Ucrânia;
 3. ввезення товарів на митну територію України;importação de mercadorias para o território aduaneiro da Ucrânia;
 4. вивезення товарів за межі митної території України;exportação de mercadorias para fora do território aduaneiro da Ucrânia;
 5. постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.prestação de serviços de transporte internacional de passageiros e bagagens e cargas por via ferroviária, rodoviária, marítima e fluvial e aérea.

Розміри ставок податкуO tamanho das taxas de imposto

Відповідно до статті 193 Податкового кодексу України ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:De acordo com o artigo 193 do Código Tributário da Ucrânia, as taxas de imposto são definidas a partir da base tributária nos seguintes valores

 • 20 відсотків;20 porcento;
 • 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 Податкового кодексу України.14 por cento para operações de fornecimento no território aduaneiro da Ucrânia e importação no território aduaneiro da Ucrânia de produtos agrícolas classificados de acordo com os seguintes códigos de acordo com UKT FEA: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (para leite integral), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, exceto para operações de importação para o território aduaneiro da Ucrânia de mercadorias especificadas no parágrafo 197.18 do artigo 197 do Código Tributário da Ucrânia.
 • 0 відсотків;0 por cento;
 • 7 відсотків по операціях з:7% nas transações com
 1. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;fornecimento no território aduaneiro da Ucrânia e importação no território aduaneiro da Ucrânia de medicamentos autorizados para produção e uso na Ucrânia e inscritos no Registro Estadual de Medicamentos, bem como dispositivos médicos inscritos no Registro Estadual de Equipamentos Médicos e Dispositivos Médicos ou atender aos requisitos dos regulamentos técnicos relevantes, que são confirmados pelo documento de conformidade, e são permitidos para colocação no mercado e/ou colocação em operação e aplicação na Ucrânia;
 2. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;fornecimento no território aduaneiro da Ucrânia e importação no território aduaneiro da Ucrânia de medicamentos, dispositivos médicos e/ou equipamentos médicos aprovados para uso em ensaios clínicos autorizados pelo órgão executivo central, o que garante a formação da política estatal no campo da saúde cuidado 'eu;
 3. постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;prestação de serviços de exibição (realização) de espetáculos teatrais, de ópera, de balé, de música, de concerto, coreográficos, de marionetas, de circo, de som, luz e outros espetáculos, produções, espetáculos de grupos artísticos profissionais, grupos artísticos, atores e intérpretes, prémios cinematográficos ou, eventos culturais e artísticos;
 4. постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;prestação de serviços de exibição de obras musicais originais, demonstração de projetos de exposição, realização de excursões para grupos e visitantes individuais a museus, jardins zoológicos e reservas, visita dos seus territórios e instalações por visitantes;
 5. постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху;prestação de serviços de distribuição, demonstração, anúncio público e exibição pública de filmes adaptados de acordo com a legislação em versões em língua ucraniana para deficientes visuais e auditivos;
 6. постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).prestação de serviços de alojamento temporário (alojamento) prestados por hotéis e instalações de alojamento temporário semelhantes (classe 55.10 grupo 55 NACE DK 009: 2010).

Розраховується за формулою: Calculado pela fórmula

[ПДВ] = [Вартість] × [Ставка ПДВ (%)] / 100%

Де:
[Вартість] – вартість операції платника податку, що є об'єктом оподаткування.
[Ставка ПДВ (%)] – розмір ставки податку від бази оподаткування. [IVA] = [Custo] × [taxa de IVA (%)] / 100%
Onde:
[Valor] - o valor da transação do contribuinte que está sujeita a tributação.
[Taxa de IVA (%)] - o tamanho da taxa de imposto da base tributária.

Нормативна базаQuadro regulamentar

Корисні калькулятори:

Розрахунок 14% ПДВ Калькулятор пені Розрахунок 20% ПДВ Калькулятор інфляції Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
калькулятор ндс калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор пдф калькулятор податку акт калькулятор калькулятор дат калькулятор ин як нарахувати пеню за несвоєчасну сплату податку калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать єсв калькулятор як розрахувати пеню за несплату податку калькулятор пдв калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн податок на додаткову вартість товарів калькулятор калькулятор валют калькулятор стажа онлайн калькулятор розрахунок земельного податку калькулятор 14 пдв штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку калькулятор по валютный калькулятор калькулятор валют

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент