Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Em breve [em desenvolvimento]

Калькулятор знаходиться у розробці.A calculadora está em desenvolvimento.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Você pode chamar a atenção dos desenvolvedores para acelerar o trabalho clicando no botão [Acelerar]. Além disso, para receber uma mensagem, indique isso no campo apropriado abaixo.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуEnvie esta calculadora por e-mail para começar

Контактна інформаціяInformações de contato

Пошта, на яку буде вислане повідомленняO correio para o qual a mensagem será enviada

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisoes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").Incapacidade temporária para o trabalho é a incapacidade de uma pessoa por doença, lesão ou outros motivos, independentemente do fato de incapacidade (parto, quarentena, assistência ao paciente, etc.), que tem uma reversão temporária sob a influência de tratamento e reabilitação, dura até a recuperação ou estabelecimento de um grupo de deficiência, e no caso de outros motivos - até o fim dos motivos de demissão. A incapacidade temporária para o trabalho dos segurados é comprovada por um certificado de incapacidade para o trabalho (parágrafo 1.3 do Regulamento sobre o exame da incapacidade temporária para o trabalho).

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".O benefício de incapacidade temporária é fornecido ao segurado na forma de apoio material, que compensa total ou parcialmente a perda de salários (renda), no caso de um dos eventos segurados, de acordo com o artigo 22 da Lei da Ucrânia "Em Seguro Social Obrigatório do Estado".

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.Em caso de incapacidade temporária para o trabalho do segurado durante o período de resolução do litígio sobre a ilegalidade do seu despedimento, a prestação por incapacidade é concedida sob reserva do regresso do segurado ao trabalho a partir da data de tal decisão pela autoridade competente.

Розрахунковий період для отримання допомогиPeríodo estimado para assistência

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомогиPrazo de prescrição para assistência

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.O subsídio de incapacidade temporária é concedido aos trabalhadores que o tenham solicitado até 12 meses completos a contar do mês em que cai o dia de recuperação (invalidez). Não há prescrição para o pagamento dos primeiros cinco dias de incapacidade temporária para o trabalho a expensas do empregador.

Обчислення середньоденної заробітної платиCálculo do salário médio diário

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).O salário médio diário do hospital é determinado separadamente para cada local de trabalho (básico, meio período).

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).O salário médio diário (rendimentos, prestações pecuniárias) é calculado dividindo o salário (rendimentos, prestações pecuniárias) acumulado para o período de cálculo (12 meses de calendário), que acumula uma única contribuição para o seguro social obrigatório do Estado e/ou contribuições para o seguro para os tipos relevantes de seguro social obrigatório do estado (doravante - a contribuição única e / ou prêmios de seguro), o número de dias corridos de emprego - de acordo com os tipos de seguro - o período de emprego, a execução do trabalho (serviços) sob contratos de direito civil , serviço, processo empresarial ou outras atividades relacionadas ao recebimento de receitas diretamente de tais atividades) no período de cálculo sem levar em conta os dias corridos não trabalhados por motivos válidos,- incapacidade temporária para o trabalho, licença de maternidade, licença para assistência a filhos até aos três anos e seis anos, segundo parecer médico, licença sem remuneração (doravante - bons motivos).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.Os meses do período de liquidação (do primeiro ao primeiro dia), em que o segurado não trabalhou por bons motivos, são excluídos do período de liquidação.

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).O cálculo da diária média hospitalar inclui os pagamentos incluídos na base de arrecadação do SRS como parte do salário (salário base, adicionais, gratificações, abonos, férias, incentivo e remuneração).

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.Os pagamentos que não estão incluídos na folha de pagamento (hospital, maternidade, assistência médica única) não estão incluídos no cálculo dos pagamentos hospitalares. Todos os pagamentos estão vinculados ao mês em que foram provisionados e refletidos no Relatório SDR. Os feriados referem-se aos meses para os quais são acumulados.

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіO valor dos benefícios por incapacidade temporária

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.Pessoas que estão em estabelecimentos de saúde, bem como em auto-isolamento sob supervisão médica em relação a medidas destinadas a prevenir a ocorrência e disseminação da doença por coronavírus (COVID-19), bem como a localização e eliminação de seus surtos e epidemias , - 50 por cento do salário médio (rendimento), independentemente do tempo de serviço.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.O montante das prestações de invalidez temporária (incluindo cuidados a uma criança doente ou a um familiar doente) por mês não deve exceder o montante máximo da base de contribuição única a partir da qual as contribuições de seguro foram pagas ao Fundo de Seguro Social da Ucrânia.

Нормативні документиRegulamentos

Корисні калькулятори:

Стаж роботи
Дивіться також:
калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор стажу для лікарняних розрахунок лікарняних онлайн калькулятор лікарняних онлайн онлайн розрахунок лікарняних онлайрозрахунок лікарняних калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор лікарняних калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор страховий стаж для лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності калькулятор стажу для листка непрацездатності валютный калькулятор калькулятор валют розрахунок лікарняних калькулятор онлайн калькулятор лікарняних калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор розрахунку лікарняних калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор нарахування лікарняних калькулятор стажу для листків непрацездатності розрахунок лікарняних онлайн калькулятор калькулятор днів лікарняних

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент