Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)Data de início (inclusive)

Кінцева дата (включно)Data de término (inclusive)

Додаткові параметри Parâmetros adicionais

Точність, знаки після комиPrecisão, casas decimais

Контактна інформаціяInformações de contato

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreio para o qual o resultado do cálculo será enviado, bem como os bônus serão acumulados

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisoes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Inflação - a depreciação do dinheiro e dos fundos não monetários, acompanhada pelo aumento dos preços de bens e serviços. O índice de inflação é o indicador mais importante que caracteriza a taxa de inflação. O índice de inflação (índice de preços ao consumidor) é um indicador que caracteriza a mudança no nível geral de preços de bens e serviços para a população ao longo de um período de tempo. O índice de inflação é o indicador mais importante que caracteriza a taxa de inflação.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. Na Ucrânia, o índice de inflação é calculado desde 1991. O cálculo é feito com base em dados sobre variações de preços obtidos pelo registro mensal de preços e mercadorias no mercado consumidor nas regiões e cidades do país pelo Departamento de Estatísticas de Preços do Serviço Estatal de Estatística da Ucrânia. O conjunto de bens representativos do consumidor, com base no qual o índice de preços ao consumidor é calculado, inclui 335 itens de bens (serviços), incluindo 136 itens de produtos alimentícios, 147 itens de produtos não alimentícios e 52 tipos de serviços.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. O índice de inflação é utilizado para analisar e prever processos de preços, a saber: revisão de rendimentos monetários, recálculo de aluguéis, recálculo de valores de dívidas de acordo com decisões judiciais, indexação de rendimentos monetários, recálculo de salários nominais em reais e outros indicadores.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. O direito do credor de exigir o pagamento da dívida, levando-se em conta o índice de inflação, é uma forma de proteger seus direitos e interesses patrimoniais, cuja essência é ressarcir os prejuízos materiais do credor decorrentes da depreciação de fundos monetários. Assim, o aumento da inflação incide sobre o valor da dívida e é uma espécie de compensação por perdas no cumprimento de má-fé das obrigações monetárias.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. De acordo com a segunda parte do artigo 625 do Código Civil da Ucrânia, o devedor que atrasou a obrigação monetária, a pedido do credor, é obrigado a pagar o valor da dívida, levando em consideração o índice de inflação estabelecido para todo o período de atraso.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. O valor da dívida, levando em consideração o índice de inflação, deve ser calculado com base no índice de inflação para cada mês (ano) de atraso, independentemente de em algum período o índice de inflação ter sido menor que um (ou seja, não houve inflação, mas deflação). [decisão do Supremo Tribunal Econômico da Ucrânia de 05.04.2011 № 23/466 e a carta do Supremo Tribunal da Ucrânia "Recomendações sobre o procedimento de aplicação de índices de inflação em processos judiciais" de 03.04.1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). As perdas inflacionárias são calculadas multiplicando-se o valor da dívida pelo índice de inflação agregado do período de atraso. Nesse caso, o valor da dívida que surgiu de 1 a 15 dias do mês é indexado levando em consideração este mês, e se o valor da dívida surgiu de 16 a 31 dias do mês, o cálculo começa no mês seguinte. Da mesma forma, se a dívida for amortizada do 1º ao 15º dia do mês, as perdas inflacionárias são calculadas sem levar em conta este mês, e se do 16º ao 31º dia do mês, as perdas inflacionárias são calculadas levando em consideração este mês. normas separadas de direito substantivo de 17.07.2012 01-06 / 928/2012).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: O índice de inflação agregado é calculado pela fórmula

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [Índice de inflação acumulada] = [Índice 1 (%)] x [Índice 2 (%)] x [Índice 3 (%)] x ... x [Índice N (%)]
Onde:
[Índice de inflação agregado] - o índice de inflação agregado para um determinado período.
[Índice 1 (%)] - índice de inflação do primeiro mês do período.
[Índice 2 (%)] - índice de inflação do segundo mês do período.
[Índice 3 (%)] - índice de inflação do terceiro mês do período.
[Índice N (%)] - índice de inflação do último mês do período.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Калькулятор 3% річних Стаж роботи Інфляція, проценти, пеня

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент