Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Калькулятор індексації аліментів Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Сума аліментів, визначених судом у твердій грошовій суміO valor da pensão alimentícia determinado pelo tribunal em um valor fixo

грн.

Базовий місяць встановлення аліментівO mês base para estabelecer pensão alimentícia

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Mês final de cálculo (inclusive)

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.O cálculo do índice de preços ao consumidor para a correção do valor da pensão alimentícia determinado pelo tribunal em valor pecuniário fixo é realizado a partir do mês em que a pensão alimentícia é atribuída.

Контактна інформаціяInformações de contato

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreio para o qual o resultado do cálculo será enviado, bem como os bônus serão acumulados

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisoes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).A indexação da renda monetária da população é um mecanismo de aumento da renda monetária da população estabelecido por leis e outros atos normativos legais da Ucrânia, o que possibilita compensar parcial ou totalmente o aumento de bens e serviços de consumo (Artigo 1 da Lei de Ucrânia "Sobre a indexação de rendimentos em dinheiro").

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.De acordo com o artigo 184 do Código da Família da Ucrânia, o valor da pensão alimentícia determinado por um tribunal ou acordo entre os pais em um valor fixo está sujeito a indexação anual de acordo com a lei, a menos que o pagador e o destinatário da pensão tenham acordado de outra forma. A pedido do beneficiário da pensão alimentícia, a indexação pode ser realizada pelo tribunal por outro período.

Умови проведення індексаціїCondições para indexação

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Parágrafo 104 do Procedimento de indexação da renda monetária da população, aprovado pelo Conselho de Ministros da Ucrânia datado de 17 de julho de 2003 № 1078 (doravante - o Procedimento) estipula que o cálculo do índice de preços ao consumidor para indexação de alimentos determinado por o tribunal em uma quantia fixa em que a pensão alimentícia é atribuída.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", тобто з червня 2016 року.Para pensão alimentícia determinada pelo tribunal em uma quantia fixa de dinheiro, que foi atribuída antes de junho de 2016, o cálculo do índice de preços ao consumidor para indexação é realizado a partir da data de entrada em vigor da Lei da Ucrânia de 17 de maio de 2016 Não . 1368-VIII "Sobre alterações a certas leis da Ucrânia sobre a indexação do valor da pensão alimentícia determinada pelo tribunal em um valor monetário fixo", ou seja, desde junho de 2016.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.Nesse caso, o valor da pensão alimentícia determinado pelo tribunal em valor fixo, juntamente com o valor da correção monetária, não deverá ultrapassar 50% da renda monetária do pagador de pensão alimentícia.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).A indexação da renda monetária da população é realizada quando o valor do índice de preços ao consumidor ultrapassa o limite de indexação, que é fixado em 103% (segundo parágrafo do parágrafo 11 do Procedimento).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.A pensão alimentícia está sujeita a indexação dentro do nível de subsistência estabelecido para uma criança de idade adequada.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.De acordo com o parágrafo 6 do Procedimento, a indexação do valor da pensão alimentícia determinada pelo tribunal em um valor fixo é realizada por empresas, instituições, organizações, indivíduos - empresários que realizam deduções adequadas de pensão alimentícia da renda de seu pagador.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.A indexação de tais alimentos é realizada às custas do pagador de alimentos.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.A indexação do valor da pensão alimentícia, determinada em valor fixo, é realizada, salvo disposição em contrário no documento executivo ou no acordo entre os pais sobre o pagamento de pensão alimentícia, o testamenteiro na forma prescrita pelo Conselho de Ministros da Ucrânia. A indexação da pensão alimentícia é realizada anualmente, a partir do segundo ano após a determinação do valor da pensão alimentícia.

У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.No caso de indexação do valor da pensão alimentícia determinada pelo tribunal em valor pecuniário fixo por testamenteiro estatal ou particular, o cálculo do índice de preços ao consumidor é realizado por um total cumulativo, a partir do ano seguinte ao mês correspondente ao mês da fixação do valor da pensão alimentícia.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".Se o requerente enviar o documento de execução diretamente para a empresa, instituição, organização, indivíduo - empresário ou indivíduo especificado na parte um do artigo 7 da Lei da Ucrânia "Em Processos de Execução", indexação do valor da pensão alimentícia determinado em um valor fixo é realizado, salvo disposição em contrário no documento executivo ou no acordo entre os pais sobre o pagamento de pensão alimentícia, de acordo com a Lei da Ucrânia "Sobre a indexação da renda monetária da população".

Проведення індексації за минулий часRealizando a indexação do tempo passado

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.O tribunal pode conceder pensão alimentícia para o passado, mas não mais de dez anos (parte dois do artigo 191 do Código da Família da Ucrânia). Ao mesmo tempo, o dinheiro arrecadado no passado também deve ser indexado. Os pagamentos serão indexados separadamente para cada período, dependendo de como o nível de subsistência mudou em cada trimestre.

Корисні калькулятори:

Розмір аліментів Кількість днів Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Інфляція, проценти, пеня
Дивіться також:
калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор індексації аліментів калькулятор індексації онлайн калькулятор індексації з плати калькулятор індексації заробітної плати порядок індексації аліментів калькулятор індексації індексація аліментів калькулятор індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор індексації зарплати калькулятор по сплаті аліментів калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації грошової оцінки землі калькулятор розрахунку аліментів калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор індексації пенсії калькулятор індексації орендної плати калькулятор індексації нормативної грошової оцінки калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації боргу онлайн калькулятор індексації розрахувати суму індексації аліментів калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор аліментів калькулятор аліментів онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент