Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Запитання й відповідіPerguntas e respostas

Найчастіше задавані питання

З кого стягуються судові витрати?A quem são cobradas as custas judiciais?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?De acordo com qual fórmula deve ser calculada a multa por falta de pagamento ou atraso no pagamento de pensão alimentícia?

За якою формулою розраховуються 3% річних?De acordo com qual fórmula são calculados 3% ao ano?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?Qual é a fórmula para calcular os juros para cada dia?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?Qual é a fórmula para calcular os juros do ano?

Ким проводиться індексація аліментів?Quem indexa a pensão alimentícia?

Мінімальна заробітна плата цеEste é o salário mínimo

Ціна позову цеO preço do processo é este

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?O valor da multa pode exceder a taxa de desconto dupla do Banco Nacional da Ucrânia?

Чи може суд зменшити штраф?O tribunal pode reduzir a multa?

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?É possível aplicar multa e multa por atraso no cumprimento da obrigação?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?Os termos do contrato podem excluir a responsabilidade por violação intencional da obrigação?

Чи підлягає індексації сума аліментів?O valor da pensão alimentícia está sujeito a indexação?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?Existe responsabilidade pelo não pagamento de pensão alimentícia?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?A multa por cada dia de atraso é legal?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?Qual é o pagamento de juros pelo uso do dinheiro de outras pessoas?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?Qual é a penalidade para o valor da dívida fiscal?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?Qual é o cálculo das perdas de inflação?

Що таке облікова ставка Національного банку?Qual é a taxa de desconto do Banco Nacional?

Що таке процесуальні строки?O que são prazos processuais?

Що таке інфляція?O que é inflação?

Як визначається розмір аліментів?Como é determinado o valor da pensão alimentícia?

Як визначається ціна позову?Como é determinado o preço do sinistro?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?Como resolver uma disputa sobre o valor da pensão alimentícia em atraso?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?Como a deflação é considerada no cálculo das perdas de inflação?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?Como é definido o salário mínimo?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?Como compensar os danos causados ​​pelo descumprimento dos termos do contrato?

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Como calcular o valor total da multa por falta de pagamento ou atraso no pagamento de pensão alimentícia?

Як розрахувати неустойку на аліменти?Como calcular a pena de pensão alimentícia?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?Como calcular a penalidade no dobro da taxa do NBU?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?Como calcular a multa à taxa de desconto do NBU?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?Como calcular o índice de inflação agregado?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?Qual é a responsabilidade pelo atraso no pagamento das utilidades consumidas?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?Qual é a fórmula de penalidade percentual para cada dia?

Яка формула пені у відсотках річних?Qual é a fórmula de penalidade como uma porcentagem por ano?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?Qual é a fórmula para calcular a multa pelo valor da dívida tributária?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?Qual é a fórmula para calcular as perdas de inflação?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?Qual é o procedimento para acumular juros de pensão alimentícia?

Який розмір пені на суму податкового боргу?Qual o valor dos juros sobre o valor da dívida fiscal?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?Qual é o prazo de prescrição para solicitar ao tribunal a cobrança de dívidas de serviços públicos?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?Qual é o prazo de prescrição para solicitar ao tribunal a cobrança de uma multa para serviços públicos?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?Qual documento normativo regulamenta o estabelecimento de sanções no contrato?

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?Quais são os custos do litígio?

Які правові підстави виникнення неустойки?Quais são os fundamentos legais da pena?

Які підстави нарахування 3% річних?Quais são os motivos para cobrar 3% ao ano?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?Quais são as sanções pelo cumprimento tardio de obrigações previstas em lei?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?Que sanções são previstas nas relações económicas?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?Que sanções estão previstas no direito civil?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Calculadora legal é uma ferramenta útil para simplificar e otimizar a implementação de cálculos legais de acordo com a legislação atual da Ucrânia e além.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. Dependendo de suas necessidades, você pode usar uma calculadora separada ou consolidada.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. Em geral, os recursos das calculadoras individuais atendem à maioria das necessidades, mas para um advogado profissional existe uma solução profissional. A calculadora profissional fornece cálculo consolidado, permite calcular a dívida na lista de documentos primários, levando em consideração os requisitos da lei, especificar prazos individuais, definir parâmetros individuais e salvar o cálculo para posterior edição e recálculo até o momento. A calculadora profissional permitirá que você execute facilmente até cálculos complexos, baixe o documento em um formato conveniente, faça as alterações necessárias e anexe ao pacote de documentos legais sem muito esforço.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Os seguintes tipos de cálculos são suportados (a lista está em constante expansão)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;cálculo do valor da dívida para uma ou mais obrigações;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;acumulação de inflação sobre o valor da dívida;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;acréscimo de 3% ao ano por atraso no cumprimento de obrigações;
 • нарахування процентів за користування коштами ;acumulação de juros pela utilização dos fundos;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;acumulação de juros por atraso no cumprimento de obrigações monetárias na forma de juros ou taxas NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;acumulação de juros no valor do dobro da taxa de desconto do NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;acumulação de juros no valor de 120% da taxa de desconto do NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;acréscimo de juros para concessionárias no valor de 0,01% para cada dia;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .juros de mora por pagamento de pensão alimentícia.
 • та інші ...e outro ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Os cálculos são realizados levando em consideração os dados atuais, incluindo

 • індекси інфляції ,índices de inflação,
 • облікові ставки НБУ ,NBU taxas de desconto,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,prescrições gerais e especiais,
 • норми законодавства.normas da legislação.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Os resultados do cálculo na forma de um documento de texto incluem

 • підсумок розрахунку;o resultado do cálculo;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tabelas com lista de documentos e cálculo de dívidas;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;fundamentação normativa dos termos aplicados e sanções acumuladas;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;fórmulas utilizadas no cálculo;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tabelas com cálculos de sanções com base em dados de usuários e índices oficiais;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Anexos: dados oficiais sobre o índice de inflação NBU e/ou taxa de desconto para o período requerido.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент