Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Wyskakujące podpowiedzi pojawiają się po najechaniu na ikonę. Na ekranach dotykowych, aby wywołać podpowiedź, wykonaj jedno dotknięcie odpowiedniej ikony.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Aby zasugerować tłumaczenie, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiednią ikonę lub Ctrl + kliknięcie.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Jeśli tłumaczenie jest wyświetlane w tekście strony, aby zaoferować własną wersję tłumaczenia, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiedni blok tłumaczenia lub Ctrl + kliknięcie.

Професійний юридичний калькулятор

Угода користувача

Юридичний калькулятор - надає інформаційно-довідкові послуги і призначений для спрощення та оптимізації процесу юридичних розрахунків. Kalkulator prawny - dostarcza informacji i usług referencyjnych oraz ma na celu uproszczenie i optymalizację procesu kalkulacji prawnych.

Інформаційно-довідкові послуги вважаються наданими в момент отримання Користувачем, не підлягають поверненню та витрати Користувача не підлягають відшкодуванню. Usługi informacyjne i referencyjne uważa się za świadczone w momencie ich otrzymania przez Użytkownika, nie podlegają zwrotowi, a koszty Użytkownika nie podlegają zwrotowi.

Користувач отримує інформаційні послуги “як є”, що не гарантує відповідність отриманої інформації цілям і очікуванням Користувача, а також безперебійну й безпомилкову роботу. Користувач приймає на себе всю відповідальність і зобов'язання по перевірці отриманої інформації та її відповідності конкретним запитам і потребам. Użytkownik otrzymuje usługi informacyjne „tak jak jest”, co nie gwarantuje zgodności otrzymanych informacji z celami i oczekiwaniami Użytkownika, a także nieprzerwanej i bezbłędnej pracy. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność i obowiązek weryfikacji otrzymanych informacji oraz ich zgodności z określonymi żądaniami i potrzebami.

Дана Угода є публічною офертою. Користувач вважається таким, що приєднався до даної Угоди без будь-яких обмежень та застережень. З метою поліпшення послуг і сервісів, Користувач надає згоду на обробку й аналіз персональних даних. Niniejsza Umowa jest ofertą publiczną. Uznaje się, że Użytkownik przystąpił do niniejszej Umowy bez żadnych ograniczeń lub zastrzeżeń. W celu doskonalenia usług i usług Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i analizę danych osobowych.

До даної Угоди й відносинам, що виникають у зв’язку з отриманням інформаційних послуг, застосовується законодавство України. Do niniejszej Umowy oraz stosunków powstałych w związku z korzystaniem z usług informacyjnych stosuje się ustawodawstwo Ukrainy.

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Kalkulator prawny to przydatne narzędzie do uproszczenia i optymalizacji wykonania obliczeń prawnych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i nie tylko.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. W zależności od potrzeb możesz skorzystać z osobnego lub skonsolidowanego kalkulatora.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. Ogólnie możliwości poszczególnych kalkulatorów zaspokoją większość potrzeb, ale dla profesjonalnego prawnika istnieje profesjonalne rozwiązanie. Profesjonalny kalkulator zapewnia skonsolidowaną kalkulację, pozwala obliczyć zadłużenie na liście dokumentów pierwotnych z uwzględnieniem wymogów prawa, określać poszczególne terminy, ustawiać indywidualne parametry oraz pozwala zapisać kalkulację do dalszej edycji i przeliczenia na bieżąco. Profesjonalny kalkulator pozwoli bez większego wysiłku wykonać nawet skomplikowane obliczenia, pobrać dokument w wygodnym formacie, dokonać niezbędnych zmian i dołączyć do paczki dokumentów prawnych.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Obsługiwane są następujące typy obliczeń (lista stale się powiększa)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;obliczenie kwoty zadłużenia dla jednego lub więcej zobowiązań;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;naliczanie inflacji od kwoty długu;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;naliczanie 3% rocznie za zwłokę w wykonaniu zobowiązań;
 • нарахування процентів за користування коштами ;naliczanie odsetek za wykorzystanie środków;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;naliczanie odsetek za spóźnione wykonanie zobowiązań pieniężnych w formie odsetek lub stawek NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;naliczanie odsetek w wysokości dwukrotności stopy dyskontowej NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;naliczanie odsetek w wysokości 120% stopy dyskontowej NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;naliczanie odsetek za media w wysokości 0,01% za każdy dzień;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .naliczanie odsetek za zwłokę w spłacie alimentów.
 • та інші ...i inne ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Obliczenia wykonywane są z uwzględnieniem aktualnych danych, w tym:

 • індекси інфляції ,wskaźniki inflacji,
 • облікові ставки НБУ ,stopy dyskontowe NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,ogólne i szczególne przedawnienia,
 • норми законодавства.normy prawne.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Wyniki obliczeń w postaci dokumentu tekstowego obejmują:

 • підсумок розрахунку;wynik obliczeń;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tabele z wykazem dokumentów i kalkulacją zadłużenia;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;uzasadnienie normatywne stosowanych terminów i naliczonych sankcji;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;formuły stosowane w obliczeniach;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tabele z wyliczeniami sankcji na podstawie danych użytkowników i oficjalnych indeksów;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Załączniki: oficjalne dane dotyczące wskaźnika inflacji NBU i/lub stopy dyskontowej za wymagany okres.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент