Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Wyskakujące podpowiedzi pojawiają się po najechaniu na ikonę. Na ekranach dotykowych, aby wywołać podpowiedź, wykonaj jedno dotknięcie odpowiedniej ikony.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Aby zasugerować tłumaczenie, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiednią ikonę lub Ctrl + kliknięcie.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Jeśli tłumaczenie jest wyświetlane w tekście strony, aby zaoferować własną wersję tłumaczenia, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiedni blok tłumaczenia lub Ctrl + kliknięcie.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняRodzaj stosunków na przedmiot regulacji prawnej

Тип позовних вимогRodzaj roszczeń

Додаткові параметри Dodatkowe parametry

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуBiorąc pod uwagę zawieszenie okresu kwarantanny

Контактна інформаціяInformacje kontaktowe

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPoczta, na którą zostanie wysłany wynik obliczenia, a także zostaną naliczone bonusy

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnowsze recenzje

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Kalkulator uwzględnia czas kwarantanny (opcjonalnie)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Podczas kwarantanny ustanowionej przez Gabinet Ministrów Ukrainy przedawnienie jest obliczane z uwzględnieniem środków mających na celu zapobieganie powstawaniu, rozprzestrzenianiu się i rozprzestrzenianiu epidemii, pandemii koronawirusa (COVID-19) zgodnie z Ustawą Ukrainy „O Poprawki do niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w celu zapewnienia dodatkowych gwarancji społecznych i ekonomicznych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID-19) „№ 540-IX z 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).Przedawnienie to okres, w którym dana osoba może zwrócić się do sądu o ochronę swoich praw lub interesów cywilnych (art. 256 kodeksu cywilnego Ukrainy).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.Podstawy przedawnienia określa rozdział 19 Kodeksu Cywilnego Ukrainy. Przedawnienia dzielą się na ogólne i szczególne normami KC Ukrainy.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).Ogólny okres przedawnienia wynosi trzy lata (art. 257 kodeksu cywilnego Ukrainy).

Перебіг позовної давностіPrzedawnienie

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).Przedawnienie rozpoczyna się od dnia, w którym osoba dowiedziała się lub mogła się dowiedzieć o naruszeniu jej prawa lub o osobie, która je naruszyła (art. 261 Kodeksu Cywilnego Ukrainy).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).Bieg przedawnienia przerywa popełnienie przez osobę czynności, co wskazuje na uznanie jej długu lub innego zobowiązania. Przedawnienie zostaje przerwane, jeśli dana osoba wniesie pozew przeciwko jednemu z kilku dłużników, a także jeśli przedmiotem pozwu jest tylko część roszczenia, do którego uprawniony jest powód (części 1, 2 art. 264 kodeksu cywilnego). Kodeks Ukrainy). Zatem przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że ​​w wyniku określonych czynności (lub potwierdzenia uznania przez dłużnika długu lub innego zobowiązania albo roszczenia wierzyciela wobec jednego lub większej liczby dłużników) biegnie odpowiedni termin. Po takiej przerwie bieg przedawnienia rozpoczyna się ponownie w dniu następującym po stwierdzeniu przez dłużnika uznania długu lub innego zobowiązania lub po zgłoszeniu przez wierzyciela roszczenia wobec jednego lub większej liczby dłużników (stan prawny,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.Zgodnie z art. 264 Kodeksu Cywilnego Ukrainy przerwanie biegu przedawnienia przewiduje istnienie dwóch terminów – przed i po przerwaniu. Nowy termin rozpoczyna się natychmiast od momentu przerwania pierwotnego terminu. Podstawy przerwania biegu przedawnienia są wyczerpujące i nie podlegają wykładni rozszerzającej.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.Zgodnie z art. 263 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, przedawnienie ulega zawieszeniu: 1) jeżeli wniesienie powództwa zostało uniemożliwione przez nadzwyczajne lub nieuniknione zdarzenie w tych warunkach (siła wyższa); 2) w przypadku odroczenia wykonania zobowiązania (moratorium) z przyczyn określonych ustawą; 3) w przypadku zawieszenia prawa lub innego normatywnego aktu prawnego regulującego odpowiednie stosunki; 4) jeżeli powód lub pozwany jest członkiem Sił Zbrojnych Ukrainy lub innych formacji wojskowych utworzonych zgodnie z prawem i przeniesionych do stanu wojennego. W przypadku wystąpienia tych okoliczności, przedawnienie ulega zawieszeniu na czas trwania tych okoliczności. Od dnia ustania okoliczności, które były podstawą zawieszenia przedawnienia, przedawnienie trwa dalej, z uwzględnieniem czasu, jaki upłynął przed jego zawieszeniem.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Pozostawienie roszczenia bez rozpoznania nie wstrzymuje biegu przedawnienia.

Застосування позовної давностіStosowanie przedawnienia

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).Sąd stosuje przedawnienie tylko wtedy, gdy istnieją podstawy do zaspokojenia roszczenia. Oznacza to, że przed zastosowaniem przedawnienia sąd musi ustalić i wskazać w orzeczeniu sądowym, czy ma prawo, czy też prawnie chroniony interes powoda, o którego ochronę wniósł się do sądu. Jeżeli takie prawo lub interes nie zostaną naruszone, sąd odmawia zaspokojenia roszczenia ze względu na jego bezzasadność. Dopiero w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub prawnie chronionego interesu osoby, ale przedawnienia i złożenia oświadczenia przez drugą stronę sporu, sąd odrzuca powództwo z powodu upływu terminu przedawnienia . Takie jest stanowisko sądów w sporach (w szczególności postanowienie Wielkiej Izby Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie nr 369/6892/15-ts,

Спеціальна позовна давністьSzczególne przedawnienie

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.Artykuł 258 Kodeksu Cywilnego Ukrainy stanowi, że dla niektórych rodzajów roszczeń ustawa może ustanowić specjalny okres przedawnienia: skrócony lub dłuższy w porównaniu z ogólnym przedawnieniem trzyletnim.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.Szczególny przedawnienie przewidują normy Centralnego Komitetu Ukrainy, normy Kodeksu Rodzinnego Ukrainy, Kodeksu Prawa Pracy Ukrainy, Ustawy Ukrainy.

Судова практикаPraktyka sądowa

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Choć kwestia stosowania przedawnienia zależy od okoliczności w każdej konkretnej sprawie, kwestia ta była wielokrotnie rozpatrywana przez sądy kasacyjne.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).Wielka Izba Sądu Najwyższego ostatecznie ustaliła, że ​​skoro niewypełnienie przez dłużnika zobowiązania pieniężnego daje wierzycielowi prawo do otrzymania kwot przewidzianych w art. 625 Kodeksu Cywilnego Ukrainy za cały okres zwłoki, tj. jest przestępstwem ciągłym % w skali roku powstaje od momentu naruszenia zobowiązania pieniężnego aż do jego zniesienia i ogranicza się do ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie takiego pozwu, w przypadku niespełnienia głównego zobowiązania dłużnika (decyzja 08.11.2019 w sprawie nr 127/15672/16-c).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).Zgodnie z opinią prawną Wielkiej Izby SN, ustawa nie łączy przedawnienia z wydaniem orzeczenia sądu o naruszeniu praw jednostki. Zatem przedawnienie rozpoczyna się od dnia, w którym powód dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o naruszeniu jego prawa, a nie od dnia, w którym naruszenie to zostało stwierdzone orzeczeniem sądu. Ustawa nie łączy również przedawnienia roszczenia windykacyjnego ani z zawarciem określonych transakcji dotyczących majątku powoda, ani z faktycznym przekazaniem majątku przez sprawcę, który bezprawnie zagarnął majątek powoda na inne osoby (orzeczenie z 26.11. .2019 w sprawie 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).Użyte w art. 261 kc ukraińskiego kodeksu cywilnego pojęcia „nauczył się” i „uczył się” – Wielka Izba Sądu Najwyższego zauważyła, że ​​analiza porównawcza tych pojęć daje podstawy do domniemania możliwości i obowiązku osoby poznać stan swoich praw majątkowych. Nie wystarczy zatem wykazanie, że powód nie wiedział o naruszeniu prawa cywilnego iz tego powodu nie szukał ochrony w sądzie. Powód musi również udowodnić, że nie mógł dowiedzieć się o naruszeniu jego praw obywatelskich (orzeczenie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie nr 487/10132/14-ts).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Процесуальні строки Число та сума прописом Калькулятор пені
Дивіться також:
калькулятор терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності covid19 розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid калькулятор терміну позовної давності covid-19 розрахунок терміну позовної давності covid термін позовної давності за жкх covid-19 калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід калькулятор терміну позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності covid19 калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 розрахунок строку позовної давності covid-19 розрахунок строку позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 розрахунок строку позовної давності під час карантину калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid термін позовної давності по жкх карантин розрахунок строку позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності онлайн covid

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент