Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Wyskakujące podpowiedzi pojawiają się po najechaniu na ikonę. Na ekranach dotykowych, aby wywołać podpowiedź, wykonaj jedno dotknięcie odpowiedniej ikony.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Aby zasugerować tłumaczenie, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiednią ikonę lub Ctrl + kliknięcie.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Jeśli tłumaczenie jest wyświetlane w tekście strony, aby zaoferować własną wersję tłumaczenia, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiedni blok tłumaczenia lub Ctrl + kliknięcie.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)Data rozpoczęcia (włącznie)

Кінцева дата (включно)Data zakończenia (włącznie)

Додаткові параметри Dodatkowe parametry

Точність, знаки після комиDokładność, miejsca po przecinku

Контактна інформаціяInformacje kontaktowe

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPoczta, na którą zostanie wysłany wynik obliczenia, a także zostaną naliczone bonusy

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnowsze recenzje

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Inflacja – deprecjacja środków pieniężnych i bezgotówkowych, której towarzyszy wzrost cen towarów i usług. Najważniejszym wskaźnikiem charakteryzującym stopę inflacji jest wskaźnik inflacji. Wskaźnik inflacji (wskaźnik cen konsumpcyjnych) jest wskaźnikiem charakteryzującym zmianę ogólnego poziomu cen towarów i usług dla ludności w czasie. Najważniejszym wskaźnikiem charakteryzującym stopę inflacji jest wskaźnik inflacji.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. Na Ukrainie wskaźnik inflacji liczony jest od 1991 roku. Kalkulacja dokonywana jest na podstawie danych o zmianach cen uzyskanych z comiesięcznej rejestracji cen i towarów na rynku konsumenckim w regionach i miastach kraju przez Departament Statystyki Cen Państwowej Służby Statystyki Ukrainy. Konsumencki zbiór dóbr reprezentatywnych, na podstawie którego wyliczany jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, obejmuje 335 pozycji towarów (usług), w tym 136 pozycji artykułów spożywczych, 147 pozycji artykułów nieżywnościowych oraz 52 rodzaje usług.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. Wskaźnik inflacji służy do analizy i prognozowania procesów cenowych, a mianowicie: rewizji dochodów pieniężnych, przeliczenia czynszu, przeliczenia kwoty zadłużenia zgodnie z orzecznictwem, indeksacji dochodów pieniężnych, przeliczenia płac nominalnych na wskaźniki realne i inne.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. Prawo wierzyciela do żądania spłaty długu, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji, jest sposobem ochrony jego praw majątkowych i interesów, którego istotą jest pokrycie strat materialnych wierzyciela z tytułu amortyzacji środków pieniężnych. Tym samym wzrost inflacji naliczany jest od kwoty zadłużenia i jest rodzajem rekompensaty za straty w złej wierze wykonywania zobowiązań pieniężnych.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Zgodnie z drugą częścią art. 625 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, dłużnik, który przeterminował zobowiązanie pieniężne, na żądanie wierzyciela jest zobowiązany do zapłaty kwoty długu, biorąc pod uwagę ustalony wskaźnik inflacji za cały okres opóźnienie.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. Kwotę zadłużenia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji należy obliczyć na podstawie wskaźnika inflacji za każdy miesiąc (rok) opóźnienia, niezależnie od tego, czy w jakimś okresie wskaźnik inflacji był mniejszy niż jeden (tzn. nie była inflacja tylko deflacja) [decyzja Najwyższego Sądu Gospodarczego Ukrainy z 05.04.2011 № 23/466 oraz pismo Sądu Najwyższego Ukrainy "Zalecenia dotyczące procedury stosowania wskaźników inflacji w sprawach sądowych" z 03.04.1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). Straty inflacyjne oblicza się poprzez pomnożenie kwoty zadłużenia przez łączny wskaźnik inflacji za okres przeterminowania płatności. W takim przypadku kwota zadłużenia, która powstała od 1 do 15 dni miesiąca, jest indeksowana z uwzględnieniem tego miesiąca, a jeśli kwota zadłużenia wzrosła od 16 do 31 dni miesiąca, naliczanie rozpoczyna się w następnym miesiącu. Podobnie, jeżeli dług jest spłacany od 1 do 15 dnia miesiąca, straty inflacyjne oblicza się bez uwzględnienia tego miesiąca, a jeżeli od 16 do 31 dnia miesiąca, straty inflacyjne oblicza się z uwzględnieniem tego mies. odrębne normy prawa materialnego z dnia 17.07.2012 01-06 / 928/2012).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: Zagregowany wskaźnik inflacji oblicza się według wzoru

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [Skumulowany wskaźnik inflacji] = [Wskaźnik 1 (%)] x [Wskaźnik 2 (%)] x [Wskaźnik 3 (%)] x ... x [Wskaźnik N (%)]
Gdzie:
[Zagregowany wskaźnik inflacji] – zagregowany wskaźnik inflacji za dany okres.
[Indeks 1 (%)] - wskaźnik inflacji za pierwszy miesiąc okresu.
[Indeks 2 (%)] - wskaźnik inflacji za drugi miesiąc okresu.
[Indeks 3 (%)] - wskaźnik inflacji za trzeci miesiąc okresu.
[Indeks N (%)] - wskaźnik inflacji za ostatni miesiąc okresu.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Калькулятор 3% річних Стаж роботи Інфляція, проценти, пеня

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент