Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Wyskakujące podpowiedzi pojawiają się po najechaniu na ikonę. Na ekranach dotykowych, aby wywołać podpowiedź, wykonaj jedno dotknięcie odpowiedniej ikony.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Aby zasugerować tłumaczenie, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiednią ikonę lub Ctrl + kliknięcie.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Jeśli tłumaczenie jest wyświetlane w tekście strony, aby zaoferować własną wersję tłumaczenia, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiedni blok tłumaczenia lub Ctrl + kliknięcie.

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давностіO prawidłowości naliczania grzywien i obliczaniu przedawnienia

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності

Про правильність нарахування пені та обчислення строку позовної давності для її стягнення внаслідок порушення орендарем строків оплати орендної плати орендодавцю обладнання.

Верховний суд підтвердив, що законодавець надав право сторонам у господарському договорі самостійно визначати розмір штрафних санкцій (пені, штрафу) та граничні строки їх нарахування у випадку порушення стороною прийнятого на себе зобов’язання. У випадку відсутності таких спеціальних умов у договорі, дії частина 6, статті 232 ГК України, яка передбачає, що строк нарахування пені припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Водночас вказана стаття не стосується застосування строку позовної давності, щодо пені, і це питання регулюється статтями 254, 258 ЦК України. Так, згідно ст. 258 ЦК України до вимог щодо стягнення пені застосовується позовна давність в один рік.

Відтак пеня нараховується за кожен день прострочення на відповідну суму, то позовна давність до вимог про її застосування обчислюється окремо за кожний день прострочення. Право на подання позову про стягнення такої санкції виникає щодня на відповідну суму, а позовна давність обчислюється з того дня, коли кредитор дізнався або повинен був дізнатися про порушення права.

До того ж, якщо строк нарахування пені в порядку, передбаченому ст. 232 ГК України може бути змінений за згодою сторін, то спеціальний строк позовної давності в один рік, передбачений ст. 258 ЦК України, зокрема його початок, перебіг та закінчення – ні. Перебіг позовної давності завжди розпочинається на наступний день після дня, в який зобов’язання повинно було бути виконаним.

Витяг з Постанови Верховного Суду Справа № 902/959/19 від 20 серпня 2020 року

8.5. Відповідно до частин першої та третьої статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання, а пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

8.6. Касаційний господарський суд виходить з того, що неустойка нараховується в разі порушення боржником зобов`язання (стаття 610, пункт 3 частини першої статті 611 ЦК України) з першого дня прострочення та до тих пір, поки зобов`язання не буде виконане. Тобто пеня може нараховуватись на суму невиконаного або неналежно виконаного грошового зобов`язання (зокрема, щодо несвоєчасної оплати орендної плати) протягом усього періоду прострочення, якщо інше не вказано у законі чи договорі.

8.7. Водночас, згідно з частиною шостою статті 232 ГК України нарахування штрафним санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

8.8. Частиною шостою статті 232 Господарського кодексу України визначено строк та порядок нарахування штрафних санкцій, а строк, протягом якого особа може звернутись до суду за захистом свого порушеного права, встановлюється Цивільним кодексом України.

Подібний за змістом правовий висновок викладено у постановах Верховного Суду України від 04.12.2012 у справі №17/034-11 та від 11.12.2012 у справі №10/065-11.

8.9. Відповідно до частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

8.10. Отже, якщо господарська санкція нараховується за кожен день прострочення на відповідну суму, то позовна давність до вимог про її застосування обчислюється окремо за кожний день прострочення. Право на подання позову про стягнення такої санкції виникає щодня на відповідну суму, а позовна давність обчислюється з того дня, коли кредитор дізнався або повинен був дізнатися про порушення права.

8.11. Відповідно до пункту 1 частини другої статі 258 ЦК України до вимог про стягнення неустойки (як штрафу, так і пені) застосовується позовна давність в один рік.

8.12. Отже, з огляду на те, що нарахування господарських санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконаним, то позовна давність спливає через рік від дня, за який нараховано санкцію.

Близька за змістом правова позиція наведена у постановах Верховного Суду від 22.07.2019 зі справи № 911/1563/18, від 22.08.2019 зі справи № 914/508/17, від 11.11.2019 зі справи № 904/1038/19, від 11.02.2020 у справі №916/612/19.

8.13. При цьому, Верховний Суд звертає увагу, що законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов`язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 15.04.2015 у справі №910/6379/14.

8.14. Таким чином, приписами частини шостої статті 232 ГК України передбачено період часу, за який нараховується пеня і який не повинен перевищувати шести місяців від дня, коли відповідне зобов`язання мало бути виконане. Водночас, хоча законом або укладеним сторонами договором може бути передбачено більшу або меншу тривалість цього періоду, однак його перебіг починається з дня, наступного за останнім днем, у який зобов`язання мало бути виконане, і початок такого перебігу такого строку не може бути змінений за згодою сторін.

Близька за змістом правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 12.06.2018 у справі №910/4164/17, від 22.11.2018 у справі №903/962/17, від 07.06.2019 у справі №910/23911/16 та від 13.09.2019 у справі №902/669/18.

8.15. Верховний Суд зауважує, що приписами частини шостої статті 232 ГПК України передбачено не позовну давність, а період часу, за який нараховується пеня і який не повинен перевищувати шести місяців від дня, коли відповідне зобов`язання мало бути виконане.

8.16. Верховний Суд погоджується з доводами скаржника щодо неврахування судами попередніх інстанцій висновків Верховного Суду, викладених у постанові від 28.01.2020 у справі №910/17753/18, щодо застосування частини шостої статті 232 ГК України. Так, суди попередніх інстанцій не надали оцінки доводам ТОВ "Еко-Драйв" щодо необхідності застосування частини шостої статті 232 ГК України.

8.17. Суди попередніх інстанцій здійснюючи перевірку наданого позивачем розрахунку суми пені заявленої до стягнення з відповідача за порушення строків внесення орендних платежів у період з 05.11.2018 - 05.11.2019 та здійснюючи власні розрахунки пені, залишили поза увагою, достеменно не встановили та не надали оцінки тому коли виникла заборгованість у зв`язку з порушенням відповідачем строків внесення орендних платежів у період з 05.11.2018 по 05.11.2019 та у якій сумі (у якому розмірі) з урахуванням пункту 7.8.2 Договору, яким сторони погодили порядок зарахування коштів, що надходять як орендна плата за Договором від орендаря (відповідача).

8.18. Крім того, судами достеменно не встановлено сум та дат здійснення ТОВ "АЕУ Енерго" відповідних орендних платежів за Договором.

8.19. За таких обставин судами достеменно не встановлено з яких сум та за який період здійснено нарахування пені та чи підлягають такі вимоги позивача задоволенню. Натомість здійснюючи перерахунок заявлених до стягнення сум пені суди попередніх інстанцій фактично обмежились лише перевіркою розрахунку позивача на дотримання вимог частини п`ятої статті 254 ЦК України, що вказує на те, що судами порушено вимоги процесуального законодавства щодо всебічності, повноти, об`єктивності дослідження доказів у справі та обґрунтованості судового рішення (статей 86, 236 ГПК України).

8.20. Крім того, суд касаційної інстанції звертає увагу на те, що судами попередніх інстанцій як доказ у справі на підтвердження заборгованості ТОВ "АЕУ Енерго" враховано акт звіряння взаємних розрахунків підписаний та скріплений печатками сторонами за період з 01.09.2017-16.05.2018 відповідно до якого станом на 16.05.2018 заборгованість відповідача перед позивачем становить 2 376 053,27 грн. При цьому, судами попередніх інстанцій не враховано, що позивачем заявлено позовні вимоги про стягнення пені за порушення строків внесення орендних платежів у період починаючи з 05.11.2018 по 05.11.2019. Так, безпідставним є посилання на вказаний акт звіряння взаємних розрахунків сторін який визначає суму боргу станом на 16.05.2018 на підтвердження заборгованості яка утворилась після 05.11.2018. При цьому позивачем на підтвердження виконання ним умов договору у заявлений період надаються акти надання послуг за Договором у період з вересня 2018 по жовтень 2019.

8.21. До того ж Верховний Суд наголошує на тому, що акт звіряння може бути доказом на підтвердження обставин, зокрема, наявності заборгованості суб`єкта господарювання, її розміру, визнання боржником такої заборгованості тощо, однак за умови, що інформація, відображена в акті, підтверджена первинними документами та акт містить підписи уповноважених на його підписання сторонами осіб.

Подібний за змістом правовий висновок викладено у постановах Верховного Суду від 28.07.2020 у справі № 904/2104/19, від 25.06.2020 у справі № 924/233/18, від 05.03.2019 у справі №910/1389/18.

8.22. З огляду на викладене, з урахуванням положень названого законодавства, суди попередніх інстанцій не дослідили та не надали повної та всебічної правової оцінки поданому Підприємством розрахунку заявлених до стягнення сум пені та наданим на його підтвердження доказам.

8.23. За таких обставин, враховуючи мотиви, викладені у розділі 8 цієї постанови, частково знайшли своє підтвердження доводи ТОВ "Еко-Драйв", викладені у касаційній скарзі.

Запитання й відповіді

Нотаріуси, які працюють в умовах війни

Відкрити

Корисні посилання

Найкращий курс UAH / USD у місті КиївNajlepszy kurs wymiany UAH / USD w mieście Kijów

Найкращий курс UAH / EUR у місті КиївNajlepszy kurs wymiany UAH / EUR w mieście Kijów

Найкращий курс UAH / CHF у місті КиївNajlepszy kurs wymiany UAH / CHF w mieście Kijów

Найкращий курс UAH / PLN у місті КиївNajlepszy kurs wymiany UAH/PLN w mieście Kijów

Найкращий курс UAH / GBP у місті КиївNajlepszy kurs wymiany UAH / GBP w mieście Kijów

Найкращий курс UAH / USD у місті КовельNajlepszy kurs wymiany UAH/USD w mieście Kowel

Найкращий курс UAH / EUR у місті КовельNajlepsza cena UAH / EUR w mieście Kowel

Найкращий курс UAH / GBP у місті КовельNajlepszy kurs wymiany UAH / GBP w mieście Kowel

Найкращий курс UAH / CHF у місті КовельNajlepszy kurs wymiany UAH / CHF w mieście Kowel

Найкращий курс UAH / PLN у місті КовельNajlepsza cena UAH/PLN w mieście Kowel

Дивіться також:
строк позовної давності щодо пені на аліменти sars-cov-2 термін позовної давності щодо пені на аліменти ковід розрахунок строку позовної давності ковід строк позовної давності щодо пені sars-cov-2 термін позовної давності щодо пені на аліменти sars-cov-2 розрахунок строку позовної давності карантин строк позовної давності за пені covid19 розрахунок строку позовної давності covid-19 розрахунок строку позовної давності під час карантину розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 термін позовної давності за пені covid19 термін позовної давності щодо пені карантин строк позовної давності щодо пені карантин строк позовної давності щодо пені на аліменти covid термін позовної давності за пені covid-19 термін позовної давності за пені covid термін позовної давності щодо пені на аліменти covid19 строк позовної давності за пені covid-19 термін позовної давності щодо пені під час карантину строк позовної давності щодо пені на аліменти covid-19 строк позовної давності щодо пені під час карантину термін позовної давності щодо пені на аліменти covid строк позовної давності щодо пені на аліменти ковід термін позовної давності щодо пені sars-cov-2 строк позовної давності за пені covid

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент