Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.ამომხტარი ინსტრუმენტების რჩევები გამოჩნდება ხატულაზე გადასვლისას. სენსორულ ეკრანებზე მინიშნების გამოსაძახებლად, ერთი შეხებით გააკეთეთ შესაბამისი ხატულა.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.თქვენი თარგმანის შემოთავაზებისთვის, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის ხატულას, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.თუ თარგმანი ნაჩვენებია გვერდის ტექსტში, იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ თარგმანის საკუთარი ვერსია, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის თარგმანის ბლოკს, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

Калькулятор розміру аліментів онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати розмір аліментів

Сума доходів з яких виплачуються аліменти (якщо такі є), у т.ч.:შემოსავლის ოდენობა, საიდანაც გადახდილია ალიმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მათ შორის

 • основна зарплата;
 • премії;
 • оплата роботи у позаурочний час;
 • компенсація за невикористану відпустку;
 • додаткові винагороди;
 • винагороди за вислугу років;
 • допомога з безробіття;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • доходи від депозитів;
 • орендна плата та інше.
грн.

Дата розрахунку аліментівალიმენტის გაანგარიშების თარიღი

Кількість дітей віком до 6-ти років6 წლამდე ბავშვების რაოდენობა

Кількість дітей віком від 6 до 18-ти років, або до 23‑ох років, якщо повнолітня дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомоги6-დან 18 წლამდე ან 23 წლამდე ბავშვების რაოდენობა, თუ ზრდასრული ბავშვი აგრძელებს განათლებას და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას.

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.უკრაინის საოჯახო კოდექსის 182-ე მუხლის თანახმად, ერთი ბავშვისთვის ალიმენტის მინიმალური გარანტირებული ოდენობა არ შეიძლება იყოს შესაბამისი ასაკის ბავშვის საარსებო მინიმუმის 50 პროცენტზე ნაკლები.

Відповідно до статті 183 Сімейного кодексу України, визначається розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини:უკრაინის საოჯახო კოდექსის 183-ე მუხლის თანახმად, ალიმენტის ოდენობა განისაზღვრება დედის, ბავშვის მამის შემოსავლის (შემოსავლის) წილში.

 • одна дитина – 25% від доходу;
 • двоє дітей – 33% від доходу;
 • троє та більше дітей – 50% від доходу.

Контактна інформаціяᲡაკონტაქტო ინფორმაცია

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиფოსტა, რომელზედაც გაიგზავნება გაანგარიშების შედეგი, ასევე დაერიცხება ბონუსები

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:უახლესი მიმოხილვები

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

На батьків покладено обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. І за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі (ч. 2 ст. 181 Сімейного кодексу України). Але, якщо один з батьків відмовляється платити аліменти, то за позовом іншого із батьків дитини спосіб стягнення аліментів визначає рішення суду. Тому розрізняють два способи сплати аліментів: добровільно або ж примусово.მშობლების პასუხისმგებლობაა ბავშვის შენარჩუნება მანამ, სანამ ის სრულწლოვანებამდე მიაღწევს. და ბავშვის მშობლებს შორის შეთანხმებით, ერთ-ერთ მათგანს, რომელიც ბავშვისგან დამოუკიდებლად ცხოვრობს, შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს მის შენარჩუნებაში ნაღდი ანგარიშსწორებით და (ან) ნატურით (უკრაინის საოჯახო კოდექსის 181-ე მუხლის მე-2 ნაწილი). ამასთან, თუ ერთ-ერთი მშობელი უარს ამბობს ალიმენტის გადახდაზე, ალიმენტის აკრეფის მეთოდი ბავშვის მეორე მშობლის მოთხოვნით განსაზღვრავს სასამართლოს გადაწყვეტილებას. აქედან გამომდინარე, ალიმენტის გადახდის ორი გზა არსებობს: ნებაყოფლობითი ან იძულებითი.

Добровільна сплата аліментівალიმენტის ნებაყოფლობითი გადახდა

Її проводять на підставі заяви одного із батьків про відрахування аліментів на дитину з його зарплати, пенсії, стипендії (ч. 1 ст. 187 Сімейного кодексу України). Розмірі та строк стягнення аліментів вказують у заяві, яку дозволено відкликати будь-коли. Подає її батько (мати) за місцем роботи, навчання, органу ПФУ, які проводять виплати, із яких відраховуватимуть аліменти.იგი ტარდება ერთ-ერთი მშობლის განცხადების საფუძველზე, რომ გამოიქვითოს ბავშვის დახმარება მისი ხელფასიდან, პენსიიდან, სტიპენდიიდან (უკრაინის საოჯახო კოდექსის 187-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი). განცხადებაში მითითებულია ალიმენტის ამოღების ოდენობა და ვადა, რომლის ამოღება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. მას წარუდგენს მამა (დედა) სამუშაო ადგილზე, სწავლა, PFU ორგანო, რომელიც ახორციელებს გადახდებს, საიდანაც ალიმენტი გამოიქვითება.

Примусове стягнення аліментівალიმენტის იძულებითი აღდგენა

В примусовому порядку аліменти відраховують із заробітку (доходу) одного із батьків за судовими документами та документами державних або приватних виконавців. Для цього один із батьків, із ким проживає дитина, подає позов до суду, отримує позитивне судове рішення та виконавчих лист.იძულებითი ალიმენტი გამოიქვითება ერთ-ერთი მშობლის შემოსავლიდან (შემოსავლიდან) სასამართლო დოკუმენტებითა და საჯარო თუ კერძო აღმასრულებლების დოკუმენტებით. ამისათვის ერთ-ერთი მშობელი, რომელთანაც ბავშვი ცხოვრობს, სარჩელს უჩივის, იღებს სასამართლოს დადებით გადაწყვეტილებას და სააღსრულებო ფურცელს.

Розміри аліментівალიმენტის ოდენობა

Аліменти на дитину присуджують або у частці від доходу її матері, батька, або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України).ბავშვის ალიმენტი გაიცემა როგორც დედის, მამის შემოსავლის წილის სახით, ან მშობლების ან ბავშვის სხვა კანონიერი წარმომადგენლის არჩევით, ვისთან ერთადაც ცხოვრობს ბავშვი (ოჯახის 181-ე მუხლის მე-3 ნაწილი). უკრაინის კოდექსი).

Частку заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд (ч. 1 ст. 183 Сімейного кодексу України).დედის, მამის შემოსავლის (შემოსავლის) წილს, რომელიც დაგროვდება ბავშვის მხარდაჭერის სახით, განსაზღვრავს სასამართლოს (უკრაინის საოჯახო კოდექსის 183-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი).

Проте, як уже зазначалося, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на: одну дитину — 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України).თუმცა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბავშვის მშობელს ან სხვა კანონიერ წარმომადგენელს, რომელთანაც ბავშვი ცხოვრობს, უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს ალიმენტის ანაზღაურების თაობაზე: ერთი შვილი - 1/4, ორი შვილი - 1/3, სამი ან მეტი შვილისთვის - ალიმენტის გადამხდელის შემოსავლის (შემოსავლის) 1/2, მაგრამ არაუმეტეს 10 საარსებო მინიმუმისა თითო შესაბამისი ასაკის ბავშვზე თითოეული ბავშვისთვის (ოჯახის კოდექსის 183-ე მუხლის მე-5 ნაწილი). უკრაინის).

За заявою одержувача суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України). Але такий розмір аліментів щорічно індексуватимуть відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.მიმღების მოთხოვნით სასამართლოს შეუძლია განსაზღვროს ალიმენტის ოდენობა ფიქსირებული ოდენობით (უკრაინის საოჯახო კოდექსის 184-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი). თუმცა, ალიმენტის ეს ოდენობა ყოველწლიურად ინდექსირებული იქნება კანონის შესაბამისად, თუ გადამხდელი და ალიმენტის მიმღები სხვაგვარად არ შეთანხმდნენ.

Водночас ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.ამავე დროს, ხელოვნების მე-2 ნაწილი. უკრაინის საოჯახო კოდექსის 182-ე მუხლი ადგენს, რომ ალიმენტის ოდენობა აუცილებელი და საკმარისი უნდა იყოს ბავშვის ჰარმონიული განვითარების უზრუნველსაყოფად.

Тому встановлені:ამიტომ დაინსტალირებული

 • мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину — 1 прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Індексація аліментівალიმენტის ინდექსაცია

Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно індексують відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період (ч. 2 ст. 184 Сімейного кодексу України).სასამართლოს მიერ ან მშობლებს შორის დადებული შეთანხმებით განსაზღვრული ალიმენტის ოდენობა კანონით დადგენილი წესით ყოველწლიურად ინდექსირებულია, თუ გადამხდელი და ალიმენტის მიმღები სხვაგვარად არ შეთანხმდნენ. ალიმენტის მიმღების განცხადების მიხედვით, ინდექსაცია შეიძლება განხორციელდეს სასამართლოს მიერ კიდევ ერთი ვადით (უკრაინის საოჯახო კოდექსის 184-ე მუხლის მე-2 ნაწილი).

З яких доходів утримують аліментиრა შემოსავლიდან იკავებენ ალიმენტს

Перелік видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, визначений постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146.შემოსავლის სახეების ჩამონათვალი, რომელიც გათვალისწინებულია ერთ-ერთი მეუღლის, შვილის, მშობლის, სხვა პირისთვის ალიმენტის ოდენობის დადგენისას, განისაზღვრება მინისტრთა კაბინეტის 1993 წლის 26.02.№ 146 დადგენილებით.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:ალიმენტი იკრძალება ყველა სახის შემოსავლისა და დამატებითი ანაზღაურებისგან, როგორც ძირითადი სამუშაოსთვის, ასევე ნახევარ განაკვეთზე, მათ შორის

 • основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 • усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій;
 • оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 • винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними;
 • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
 • стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 • інших видів заробітку.

Корисні калькулятори:

Кількість днів Індексація аліментів Калькулятор інфляції Калькулятор пені Стаж роботи
Дивіться також:
розмір аліментів на 1 дитину пеня за несплату аліментів розрахунок аліментів онлайн розрахунок заборгованості зі сплати аліментів на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина розрахунок аліментів від зарплати в україні калькулятор індексації аліментів калькулятор по сплаті аліментів розрахувати суму індексації аліментів добровільна сплата аліментів нарахування аліментів 1/3 частина аліментів це скільки розмір аліментів на двох дітей калькулятор розрахунку аліментів індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор аліментів індексація аліментів калькулятор індексація аліментів індексація аліментів в україні розрахунок аліментів розмір аліментів індексація аліментів приклад калькулятор аліментів онлайн порядок індексації аліментів розрахунок аліментів приклад

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент