Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.アイコンにカーソルを合わせると、ポップアップツールチップが表示されます。ヒントを呼び出すタッチスクリーンで、対応するアイコンを1回タップします。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.翻訳を提案するには、適切なアイコンをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.翻訳がページのテキストに表示されている場合、独自のバージョンの翻訳を提供するには、対応する翻訳ブロックをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулювання法規制の対象となる関係の種類

Тип позовних вимогクレームの種類

Додаткові параметри 追加のパラメータ

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантину検疫期間の停止を考慮

Контактна інформація連絡先

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси計算結果の送信先メールとボーナスが発生します

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新のレビュー

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)電卓は隔離時間を考慮します(オプション)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.ウクライナ内閣によって確立された検疫の間に、制限法は、ウクライナの法律「Onコロナウイルス病(COVID-19)の蔓延に関連して追加の社会的および経済的保証を提供するためのウクライナの特定の立法法の改正「2020年3月30日の№540-IX。

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).時効は、人が自分の公民権または利益を保護するために裁判所に申請できる期間です(ウクライナ民法第256条)。

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.時効の基本は、ウクライナ民法第19章に規定されています。時効は、ウクライナ中央委員会の規範によって一般的なものと特別なものに分けられます。

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).一般的な時効は3年に設定されています(ウクライナ民法第257条)。

Перебіг позовної давності時効

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).時効は、その人が自分の権利の侵害またはそれを侵害した人について学んだ、または学んだ可能性がある日から始まります(ウクライナ民法第261条)。

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).時効は、人による行動の委託によって中断されます。これは、人の債務またはその他の義務の認識を示します。人が複数の債務者の1人に対して訴訟を起こした場合、および訴訟の対象が原告に与えられた請求の一部にすぎない場合(民事第264条のパート1、2)、時効は中断されます。ウクライナのコード)。したがって、時効の中断は、特定の措置(または債務者による債務またはその他の義務の認識の確認、または1人以上の債務者に対する債権者の請求)の結果として、関連する期間が終了することを意味します。そのような中断の後、時効は、債務者が債務またはその他の義務を認識したことを確認した翌日、または債権者が1人以上の債務者に対して請求を行った後(法的立場、

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.ウクライナ民法第264条によると、時効の中断は、中断の前後の2つの用語の存在を規定しています。新しい用語は、元の用語が中断された瞬間からすぐに始まります。時効の中断の理由は網羅的であり、拡張された解釈の対象ではありません。

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.アートによると。ウクライナ民法第263条では、時効は一時停止されています。2)法律で定められた理由により、義務の履行(モラトリアム)が延期された場合。3)関連する関係を規制する法律またはその他の規範的な法的行為の停止の場合。4)原告または被告がウクライナ軍のメンバーである場合、または法律に従って設立され戒厳令に移行した他の軍隊のメンバーである場合。これらの状況が発生した場合、時効はこれらの状況の期間中停止されます。時効の停止の根拠となった状況が終了した日から、時効は、時効が停止するまでの経過時間を考慮して継続するものとします。

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.対価なしで請求を残しても、時効は停止しません。

Застосування позовної давності時効の適用

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).裁判所は、請求を満たす理由がある場合にのみ時効を適用します。つまり、時効を適用する前に、裁判所は、原告が裁判所に訴えた保護のために、原告の権利または法的に保護された利益であるかどうかを裁判所の決定で見つけて示さなければなりません。そのような権利または利益が侵害されていない場合、裁判所はその根拠がないために請求を満たすことを拒否します。個人の権利または法的に保護された利益が侵害されたことが立証されたが、時効が満了し、紛争の相手方が声明を出した場合にのみ、裁判所は時効の満了により請求を却下します。 。これは紛争における裁判所の立場です(特に、番号369/6892 / 15-tsの場合の2018年5月22日の最高裁判所の大法廷の決定、

Спеціальна позовна давність時効

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.ウクライナ民法第258条は、特定の種類の請求について、法律が特別な時効を確立する可能性があると規定しています。一般的な3年の時効と比較して短縮または延長されています。

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.特別時効は、ウクライナ中央委員会の規範、ウクライナの家族法の規範、ウクライナの労働法の規範、ウクライナの法律によって提供されます。

Судова практика司法慣行

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.時効の適用の問題はそれぞれの特定の場合の状況に依存しますが、この問題は破毀院によって繰り返し検討されてきました。

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).最高裁判所の大法廷は、債務者が金銭的義務を履行しなかったため、債権者は、ウクライナ民法第625条に規定された金額を、遅延期間全体、すなわちそのような遅延の間受け取る権利を与えると最終的に決定しました。債務者の主たる義務が履行されない場合、年率%は、金銭的義務の違反の瞬間からその解消まで発生し、そのような請求の提出前の過去3年間に限定されます( 08.11.2019の場合№127/ 15672 / 16- c)。

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).最高裁判所の大法廷の法的見解によると、法律は時効と個人の権利の侵害に関する裁判所の決定の採択を結び付けていません。したがって、時効は、原告が彼の権利の侵害について学んだ、または学んだ可能性がある日から始まり、そのような違反が裁判所の決定によって確認された日からではありません。法律はまた、原告の財産に関する特定の取引の締結、または原告の財産を他人に不法に押収した犯罪者による実際の財産の譲渡(26.11の決定)のいずれとも、立証請求の時効とは関連していません。 .2019の場合3224/16)。

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).ウクライナ民法第261条で使用されている「学んだ」および「学んだ」という用語-最高裁判所の大法廷は、これらの用語の比較分析は、人の可能性と義務の推定を結論付ける根拠を与えることに留意した。彼の財産権の状態を知るために。したがって、原告が彼の民法違反に気づいておらず、この理由で法廷で保護を求めなかったという事実を証明するだけでは十分ではありません。原告はまた、彼が公民権の侵害について知ることができなかったことを証明しなければなりません(番号487/10132 / 14-tsの場合は2019年9月11日の決定)。

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Процесуальні строки Число та сума прописом Калькулятор пені
Дивіться також:
розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid термін позовної давності за жкх covid-19 розрахунок терміну позовної давності covid19 калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 розрахунок строку позовної давності covid-19 калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid розрахунок строку позовної давності під час карантину розрахунок терміну позовної давності covid розрахунок строку позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid термін позовної давності по жкх карантин калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 розрахунок строку позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності covid-19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент