Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.アイコンにカーソルを合わせると、ポップアップツールチップが表示されます。ヒントを呼び出すタッチスクリーンで、対応するアイコンを1回タップします。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.翻訳を提案するには、適切なアイコンをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.翻訳がページのテキストに表示されている場合、独自のバージョンの翻訳を提供するには、対応する翻訳ブロックをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

Запитання й відповіді質問と回答

Найчастіше задавані питання

З кого стягуються судові витрати?誰が訴訟費用を請求されますか?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?扶養手当の不払いまたは延滞に対するペナルティは、どの式に従って計算する必要がありますか?

За якою формулою розраховуються 3% річних?どの式に従って、年間3%が計算されますか?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?毎日の利息を計算するための式は何ですか?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?その年の利息を計算するための式は何ですか?

Ким проводиться індексація аліментів?誰が扶養手当を索引付けしますか?

Мінімальна заробітна плата цеこれが最低賃金です

Ціна позову це訴訟の価格はこれです

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?ペナルティの金額は、ウクライナ国立銀行の2倍の割引率を超えることができますか?

Чи може суд зменшити штраф?裁判所は罰金を減額できますか?

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?義務の履行が遅れた場合に罰金と罰金を課すことは可能ですか?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?契約条件は、意図的な義務違反に対する責任を除外できますか?

Чи підлягає індексації сума аліментів?扶養手当の額はインデックスの対象になりますか?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?扶養手当の不払いに対する責任はありますか?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?遅延の毎日のペナルティは合法ですか?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?他人のお金を使うための利息の支払いはいくらですか?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?納税義務のペナルティは何ですか?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?インフレ損失の計算は何ですか?

Що таке облікова ставка Національного банку?国立銀行の割引率はいくらですか?

Що таке процесуальні строки?手続きの期限は何ですか?

Що таке інфляція?インフレとは何ですか?

Як визначається розмір аліментів?扶養手当の額はどのように決定されますか?

Як визначається ціна позову?請求の価格はどのように決定されますか?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?扶養手当の延滞額をめぐる紛争を解決するにはどうすればよいですか?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?インフレ損失を計算する際にデフレはどのように考慮されますか?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?最低賃金はどのように設定されていますか?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?契約条件の不履行によって生じた損害をどのように補償しますか?

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?扶養手当の不払いまたは延滞に対するペナルティの合計額を計算するにはどうすればよいですか?

Як розрахувати неустойку на аліменти?扶養手当のペナルティを計算する方法は?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?NBUの2倍のレートでペナルティを計算するにはどうすればよいですか?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?NBUの割引率でペナルティを計算する方法は?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?総インフレ指数を計算する方法は?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?消費されたユーティリティの支払い遅延の責任は何ですか?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?毎日のペナルティの割合の計算式は何ですか?

Яка формула пені у відсотках річних?年間のパーセンテージとしてのペナルティ式は何ですか?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?納税義務額のペナルティを計算するための式は何ですか?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?インフレ損失を計算するための式は何ですか?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?扶養手当に利息をつけるための手続きは何ですか?

Який розмір пені на суму податкового боргу?税金の負債額に対する利息の額はいくらですか?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?公益事業の債務を回収するために裁判所に申請する際の時効は何ですか?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?公益事業の罰金を徴収するために裁判所に申請する際の時効は何ですか?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?契約における制裁措置の確立を規制する規範的な文書は何ですか?

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?訴訟の費用はいくらですか?

Які правові підстави виникнення неустойки?ペナルティの法的根拠は何ですか?

Які підстави нарахування 3% річних?年間3%を充電する理由は何ですか?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?法律で定められた義務の履行が遅れた場合の罰則は何ですか?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?経済関係ではどのような制裁が設けられていますか?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?民法ではどのような制裁が定められていますか?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. 法定計算機は、ウクライナおよびそれ以降の現在の法律に従って、法定計算の実装を簡素化および最適化するための便利なツールです。

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. 必要に応じて、別の計算機または統合された計算機を使用できます。

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. 一般に、個々の計算機の機能はほとんどのニーズを満たしますが、専門の弁護士には専門的な解決策があります。専門の計算機は統合された計算を提供し、法律の要件を考慮して一次資料のリストで債務を計算し、個々の期限を指定し、個々のパラメータを設定し、現在までのさらなる編集と再計算のために計算を保存することができます。プロフェッショナルな計算機を使用すると、複雑な計算でも簡単に実行でき、便利な形式でドキュメントをダウンロードし、必要な変更を加えて、法的文書のパッケージに簡単に添付できます。

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): 次のタイプの計算がサポートされています(リストは常に拡大しています)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;1つまたは複数の義務の債務額の計算。
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;債務額に対するインフレの発生。
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;義務の履行の遅延に対する年間3%の発生。
 • нарахування процентів за користування коштами ;資金の使用に対する利息の発生。
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;利息またはNBUレートの形での金銭的義務の遅延履行に対する利息の発生。
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;NBUの割引率の2倍の利息の発生。
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;NBUの割引率の120%の利息の発生。
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;1日あたり0.01%のユーティリティの利息の発生。
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .扶養手当の支払い遅延に対する利息の発生。
 • та інші ...およびその他..。

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: 計算は、以下を含む現在のデータを考慮して実行されます。

 • індекси інфляції ,インフレ指数、
 • облікові ставки НБУ ,NBU割引率、
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,一般的および特別な時効、
 • норми законодавства.立法の規範。

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: テキスト文書の形式での計算結果には、次のものが含まれます。

 • підсумок розрахунку;計算結果;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;文書と債務計算のリストを含む表。
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;適用された条件と発生した制裁の規範的な実証。
 • формули, що застосовуються у розрахунку;計算に使用される式。
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;ユーザーデータと公式インデックスに基づいて制裁を計算した表。
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.付録:必要な期間のNBUインフレ指数および/または割引率に関する公式データ。

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент