Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор податку на додану вартість (ПДВ) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати податок на додану вартість (ПДВ)

В залежності від бажаного результату: сума з ПДВ, або сума без ПДВ, або сума ПДВA seconda del risultato desiderato: l'importo con IVA, o l'importo senza IVA, o l'importo con IVA

грн.

Ставка податку на додану вартість у процентахAliquota dell'imposta sul valore aggiunto in percentuale

Додаткові параметри Parametri aggiuntivi

Точність, знаки після комиPrecisione, cifre decimali

Результат розрахунку суми числом та прописом:Il risultato del calcolo dell'importo in numeri e parole

 • нарахування ПДВ на введену суму;maturazione dell'IVA sull'importo inserito;
 • виділення ПДВ з введеної суми;allocazione dell'IVA dall'importo inserito;
 • розрахунок сум із суми ПДВ.calcolo degli importi dall'importo dell'IVA.

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Податок на додану вартість (далі - ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).L'imposta sul valore aggiunto (di seguito - IVA) è un'imposta indiretta che è inclusa nel prezzo dei beni (lavori, servizi) e pagata dall'acquirente, ma la sua contabilizzazione e trasferimento al bilancio dello Stato è effettuata dal venditore (agente fiscale) .

Облік ПДВ на підприємстві, яке зареєстроване як платник ПДВ, складається з обліку таких компонентів:La contabilità IVA presso un'impresa registrata come contribuente IVA consiste nella contabilizzazione di tali componenti

 • Податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання за звітний період (сума ПДВ сплачена таким підприємством у складі вартості товарів, робіт, послуг, придбаних в іншого платника ПДВ, або сплачена на кордоні митним органам).Un credito d'imposta è l'importo di cui un contribuente sul valore aggiunto ha il diritto di ridurre l'onere fiscale per il periodo di riferimento (l'importo dell'IVA pagata da tale impresa come parte del valore di beni, lavori, servizi acquistati da un altro contribuente IVA o pagato in dogana) ).
 • Податкове зобов’язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).Debito fiscale - l'importo dei fondi che il contribuente, compreso l'agente fiscale, deve versare al bilancio a titolo di imposta o tassa sulla base, nei modi e nei tempi previsti dalla legge tributaria (compreso l'importo determinato dal contribuente in cambiali fiscali e non pagati entro il termine di legge).

До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.Il pagatore trasferisce a bilancio l'importo dell'IVA, che è la differenza tra il debito d'imposta e il credito d'imposta.

Об'єкт оподаткуванняOggetto di tassazione

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:Oggetto della tassazione sono le operazioni dei contribuenti con

 1. постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;fornitura di beni, il cui luogo di fornitura si trova nel territorio doganale dell'Ucraina, ai sensi dell'articolo 186 del codice fiscale dell'Ucraina, comprese le operazioni di trasferimento gratuito e trasferimento della proprietà di garanzie al mutuatario (creditore), beni ceduto alle condizioni del credito merce, nonché la cessione dell'oggetto della locazione finanziaria ad uso del locatario/locatario;
 2. постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України;prestazione di servizi il cui luogo di prestazione si trova nel territorio doganale dell'Ucraina, ai sensi dell'articolo 186 del codice fiscale dell'Ucraina;
 3. ввезення товарів на митну територію України;importazione di merci nel territorio doganale dell'Ucraina;
 4. вивезення товарів за межі митної території України;esportazione di merci al di fuori del territorio doganale dell'Ucraina;
 5. постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.fornitura di servizi per il trasporto internazionale di passeggeri e bagagli e merci tramite trasporto ferroviario, stradale, marittimo e fluviale e aereo.

Розміри ставок податкуLa dimensione delle aliquote fiscali

Відповідно до статті 193 Податкового кодексу України ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:Secondo l'articolo 193 del codice fiscale dell'Ucraina, le aliquote fiscali sono fissate dalla base imponibile nei seguenti importi

 • 20 відсотків;20 per cento;
 • 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 Податкового кодексу України.14 per cento per le transazioni relative alla fornitura nel territorio doganale dell'Ucraina e all'importazione nel territorio doganale dell'Ucraina di prodotti agricoli classificati secondo i seguenti codici secondo UKT FEA: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (per latte intero), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, fatta eccezione per le operazioni di importazione nel territorio doganale dell'Ucraina di merci specificate nel paragrafo 197.18 dell'articolo 197 del codice fiscale dell'Ucraina.
 • 0 відсотків;0 percento;
 • 7 відсотків по операціях з:7 percento sulle transazioni con
 1. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;fornitura nel territorio doganale dell'Ucraina e importazione nel territorio doganale dell'Ucraina di medicinali autorizzati per la produzione e l'uso in Ucraina e iscritti nel registro statale dei medicinali, nonché dispositivi medici iscritti nel registro statale delle apparecchiature mediche e dei dispositivi medici o soddisfare i requisiti dei regolamenti tecnici pertinenti, che sono confermati dal documento di conformità, e sono autorizzati per l'immissione sul mercato e/o la messa in funzione e l'applicazione in Ucraina;
 2. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;fornitura nel territorio doganale dell'Ucraina e importazione nel territorio doganale dell'Ucraina di medicinali, dispositivi medici e/o apparecchiature mediche approvati per l'uso in studi clinici autorizzati dall'organo esecutivo centrale, che garantisce la formazione della politica statale nel campo della salute cura 'io;
 3. постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;prestazione di servizi di rappresentazione (direzione) di spettacoli teatrali, lirici, di balletto, musica, concerti, coreografie, marionette, circhi, suoni, luci e altri spettacoli, produzioni, spettacoli di gruppi artistici professionali, gruppi artistici, attori e artisti (cinematografi), cinematografici premi er, eventi culturali e artistici;
 4. постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;Fornitura di servizi per esposizione di opere musicali originali, dimostrazione di progetti espositivi, conduzione di escursioni per gruppi e visitatori individuali a musei, zoo e riserve, visita dei loro territori e strutture da parte di visitatori;
 5. постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху;fornitura di servizi per la distribuzione, la dimostrazione, l'annuncio pubblico e la proiezione pubblica di film adattati secondo la legislazione nelle versioni in lingua ucraina per i non vedenti e per i non udenti;
 6. постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).fornitura di servizi di alloggio temporaneo (alloggio) forniti da hotel e strutture di alloggio temporaneo simili (classe 55.10 gruppo 55 NACE DK 009: 2010).

Розраховується за формулою: Calcolato dalla formula

[ПДВ] = [Вартість] × [Ставка ПДВ (%)] / 100%

Де:
[Вартість] – вартість операції платника податку, що є об'єктом оподаткування.
[Ставка ПДВ (%)] – розмір ставки податку від бази оподаткування. [IVA] = [Costo] × [aliquota IVA (%)] / 100%
Dove:
[Valore] - il valore della transazione del contribuente soggetta a tassazione.
[Aliquota IVA (%)] - l'entità dell'aliquota fiscale dalla base imponibile.

Нормативна базаQuadro normativo

Корисні калькулятори:

Розрахунок 20% ПДВ Число прописом Число та сума прописом Розрахунок 14% ПДВ Кількість днів
Дивіться також:
як розрахувати пеню за несплату податку калькулятор неустойки по алиментам калькулятор штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку калькулятор пдф калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн податок на додаткову вартість товарів калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор пдв валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор по калькулятор податку як нарахувати пеню за несвоєчасну сплату податку калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика розрахунок земельного податку калькулятор калькулятор валют калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор ндс калькулятор дат калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн акт калькулятор калькулятор ин калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор 14 пдв калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор єсв калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент