Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Професійний юридичний калькулятор

Угода користувача

Юридичний калькулятор - надає інформаційно-довідкові послуги і призначений для спрощення та оптимізації процесу юридичних розрахунків. Calcolatore legale: fornisce informazioni e servizi di riferimento ed è progettato per semplificare e ottimizzare il processo di calcolo legale.

Інформаційно-довідкові послуги вважаються наданими в момент отримання Користувачем, не підлягають поверненню та витрати Користувача не підлягають відшкодуванню. I servizi informativi e di consultazione si intendono forniti al momento della ricezione da parte dell'Utente, non sono rimborsabili ei costi dell'Utente non sono rimborsabili.

Користувач отримує інформаційні послуги “як є”, що не гарантує відповідність отриманої інформації цілям і очікуванням Користувача, а також безперебійну й безпомилкову роботу. Користувач приймає на себе всю відповідальність і зобов'язання по перевірці отриманої інформації та її відповідності конкретним запитам і потребам. L'Utente riceve servizi di informazione "così com'è", che non garantiscono la conformità delle informazioni ricevute con gli obiettivi e le aspettative dell'Utente, nonché un funzionamento ininterrotto e privo di errori. L'utente si assume ogni responsabilità ed obbligo di verificare le informazioni ricevute e la loro rispondenza a specifiche richieste ed esigenze.

Дана Угода є публічною офертою. Користувач вважається таким, що приєднався до даної Угоди без будь-яких обмежень та застережень. З метою поліпшення послуг і сервісів, Користувач надає згоду на обробку й аналіз персональних даних. Il presente Accordo è un'offerta pubblica. Si ritiene che l'Utente abbia aderito al presente Accordo senza alcuna restrizione o riserva. Al fine di migliorare servizi e servizi, l'Utente acconsente al trattamento e all'analisi dei dati personali.

До даної Угоди й відносинам, що виникають у зв’язку з отриманням інформаційних послуг, застосовується законодавство України. La legislazione dell'Ucraina si applica al presente Accordo e alle relazioni che sorgono in connessione con la ricezione di servizi di informazione.

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Il calcolatore legale è uno strumento utile per semplificare e ottimizzare l'implementazione dei calcoli legali in conformità con la legislazione vigente in Ucraina e oltre.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. A seconda delle tue esigenze, puoi utilizzare un calcolatore separato o consolidato.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. In generale, le capacità dei singoli calcolatori soddisferanno la maggior parte delle esigenze, ma per un avvocato professionista esiste una soluzione professionale. Il calcolatore professionale fornisce un calcolo consolidato, consente di calcolare il debito nell'elenco dei documenti primari, tenendo conto dei requisiti di legge, specificare scadenze individuali, impostare parametri individuali e consente di salvare il calcolo per ulteriori modifiche e ricalcoli fino ad oggi. Il calcolatore professionale ti consentirà di eseguire facilmente anche calcoli complessi, scaricare il documento in un formato conveniente, apportare le modifiche necessarie e allegare al pacchetto di documenti legali senza troppi sforzi.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Sono supportati i seguenti tipi di calcoli (l'elenco è in continua espansione)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;calcolo dell'importo del debito per una o più obbligazioni;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;inflazione maturata sull'importo del debito;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;accantonamento del 3% annuo per ritardo nell'adempimento degli obblighi;
 • нарахування процентів за користування коштами ;maturazione di interessi per l'utilizzo di fondi;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;maturazione di interessi per adempimento tardivo di obbligazioni monetarie sotto forma di interessi o tassi NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;maturazione di interessi per un importo pari al doppio del tasso di sconto della NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;maturazione di interessi pari al 120% del tasso di sconto della NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;maturazione di interessi per utenze nella misura dello 0,01% per ogni giorno;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .maturazione di interessi per ritardato pagamento degli alimenti.
 • та інші ...e altro ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: I calcoli vengono eseguiti tenendo conto dei dati correnti, inclusi

 • індекси інфляції ,indici di inflazione,
 • облікові ставки НБУ ,Tassi di sconto NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,clausole generali e speciali di prescrizione,
 • норми законодавства.norme legislative.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: I risultati del calcolo sotto forma di documento di testo includono

 • підсумок розрахунку;il risultato del calcolo;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tabelle con elenco documenti e calcolo debiti;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;giustificazione normativa dei termini applicati e delle sanzioni maturate;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;formule utilizzate nel calcolo;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tabelle con calcolo delle sanzioni sulla base dei dati degli utenti e degli indici ufficiali;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Allegati: dati ufficiali sull'indice di inflazione NBU e/o tasso di attualizzazione per il periodo richiesto.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент