Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміParti dell'obbligo in qualsiasi forma

Взаєморозрахунки:Accordi reciproci

Назва та дата зобов'язання у довільній форміNome e data dell'obbligazione in qualsiasi forma

Сума на яку нараховуються санкціїL'importo per il quale vengono comminate le sanzioni

Дата з якої виникла заборгованістьData da cui è sorto il debito

Дата подачі позовної заяви до суду Data di deposito della querela

Встановити іншу дату закінчення розрахунку Impostare una data di fine diversa per il calcolo

Дата, по яку будуть нараховані санкції La data in cui verranno addebitate le sanzioni

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)Il termine generale di prescrizione è di 3 anni
Tenuto conto della sospensione del periodo di quarantena (COVID-19)

Змінити Modificare

Строк позовної давності у роках Prescrizione in anni

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуTenuto conto della sospensione del periodo di quarantena

Санкції:Sanzioni

Розрахувати інфляційні втратиCalcola le perdite di inflazione

Розрахувати суму процентівCalcola l'importo degli interessi

Ставка може бути у процентах річних/в день Il tasso può essere in percentuale annuo / al giorno

Розрахувати суму пеніCalcola l'importo della sanzione

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ L'importo degli interessi può essere una percentuale annuo / al giorno o un multiplo delle tariffe NBU

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)La calcolatrice tiene conto del tempo di quarantena (opzionale)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Durante la quarantena stabilita dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, la prescrizione viene calcolata tenendo conto delle misure per prevenire l'insorgere, la diffusione e la diffusione di epidemie, pandemie di coronavirus (COVID-19) in conformità con la legge dell'Ucraina "Su Modifiche ad alcuni atti legislativi dell'Ucraina per fornire ulteriori garanzie sociali ed economiche in relazione alla diffusione della malattia da coronavirus (COVID-19) "№ 540-IX del 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Строк позовної давностіPeriodo di prescrizione

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). La prescrizione generale è di 3 anni, ai sensi della Parte 1 dell'art. 257 del codice civile dell'Ucraina. I termini di prescrizione stabiliti dalla legge possono essere aumentati di comune accordo tra le parti. L'accordo sull'aumento della prescrizione è concluso per iscritto (parte 1 dell'articolo 259 del codice civile dell'Ucraina).

Інфляційні нарахуванняOneri di inflazione

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Ai sensi dell'articolo 625 del codice civile dell'Ucraina, un debitore in arretrato, su richiesta del creditore, è obbligato a pagare l'importo del debito, tenendo conto dell'indice di inflazione stabilito per l'intero periodo di ritardo.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. Gli indici rilevanti sono calcolati dal Comitato statale di statistica dell'Ucraina (ex Ministero di statistica dell'Ucraina), a partire da agosto 1991 mensilmente e pubblicati, in particolare, sul quotidiano "Corriere governativo". Questi indicatori sono pubblicati sulla carta stampata con riferimento al Comitato statale di statistica dell'Ucraina ai sensi degli articoli 19, 21 e 22 della legge ucraina "Sull'informazione".

Розраховується за формулою: Calcolato dalla formula

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Spese di inflazione] = [Importo del debito] × [Indice di inflazione (%)] / 100% - [Importo del debito]
Dove:
[Importo del debito] - l'importo del debito scaduto.
[Indice di inflazione (%)] - il prodotto degli indici mensili per il periodo.

Три проценти річних від простроченої сумиTre per cento all'anno dell'importo scaduto

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Ai sensi dell'articolo 625 del codice civile ucraino, il debitore scaduto, su richiesta del creditore, è obbligato a pagare il tre per cento annuo dell'importo scaduto, salvo diversa disposizione contrattuale o di legge.

Розраховується за формулою: Calcolato dalla formula

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [Interessi] = [Importo del debito] × [Tasso di interesse al giorno (%)] / 100% × [Numero di giorni]
o:
[Interessi] = [Importo del debito] × [Tasso di interesse all'anno (%)] / 100% × [Numero di giorni] / [Numero di giorni all'anno]
Dove:
[Importo del debito] - l'importo del debito scaduto;
[Tasso di interesse (%)] - tasso di interesse per giorno/anno, rispettivamente;
[Numero di giorni] - la differenza tra la data di fine del calcolo e la data di inizio del calcolo;
[Numero di giorni in un anno] - numero di giorni in un anno solare.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньPena per ritardato adempimento degli obblighi monetari

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Secondo i requisiti dell'articolo 547 del codice civile dell'Ucraina, le transazioni per garantire l'adempimento degli obblighi vengono effettuate per iscritto.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Secondo l'articolo 549 del codice civile ucraino, una sanzione (pena) è una somma di denaro o altro bene che il debitore deve trasferire al creditore in caso di violazione dell'obbligazione da parte del debitore. La sanzione è una sanzione calcolata in percentuale dell'importo dell'obbligazione pecuniaria scaduta per ogni giorno di ritardo.

Строк спеціальної позовної давності La prescrizione

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). La prescrizione speciale di un anno si applica, in particolare, ai requisiti per la riscossione delle sanzioni (multe, sanzioni) (paragrafo 1 della parte 2 dell'articolo 258 del codice civile dell'Ucraina).

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Il termine di prescrizione stabilito dalla legge può essere aumentato previo accordo delle parti (parte 1 dell'articolo 259 del codice civile dell'Ucraina).

Строк, через який припиняється нарахування пені Il periodo dopo il quale cessa la maturazione degli interessi

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). La maturazione delle sanzioni per ritardato adempimento dell'obbligazione, se non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, deve essere risolta sei mesi dalla data in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta (parte 6 dell'articolo 232 del codice civile ucraino).

Обмеження розміру пені Limite di sanzione

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). La sanzione è calcolata dall'importo del pagamento scaduto e non può superare il doppio del tasso di sconto della Banca nazionale ucraina, in vigore durante il periodo per il quale è stata pagata la sanzione (articolo 3 della legge ucraina "Responsabilità per Performance tardiva").

Розраховується за формулою: Calcolato dalla formula

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Tasso di interesse percentuale per ogni giorno:
[Penalità] = [Importo del debito] × [Tasso di penalità al giorno (%)] / 100% × [Numero di giorni]
o tasso di interesse in percentuale annuo:
[Penalità] = [Importo del debito] × [Tasso di interesse all'anno (%)] / 100% / [Numero di giorni all'anno] × [Numero di giorni]
oppure il tasso di interesse è un multiplo dei tassi NBU:
[Penalità] = [Importo del debito] × [Rapporto] × [Tasso NBU] / 100% / [Numero di giorni all'anno] × [Numero di giorni]
Dove:
[Importo del debito] - l'importo del debito scaduto.
[Tasso di interesse al giorno (%)] - tasso di interesse stimato al giorno
[Tasso di interesse all'anno (%)] - tasso di interesse stimato in percentuale annuo
[Coefficiente] - il coefficiente per cui viene moltiplicato lo stack NBU
[Tasso NBU] è il tasso di sconto della Banca nazionale ucraina
[Numero di giorni all'anno] - numero di giorni all'anno
[Numero di giorni] - il numero di giorni scaduti.

Як розрахувати?Come calcolare?

Корисні калькулятори:

Інфляція та проценти Калькулятор пені Калькулятор інфляції Юридичний Калькулятор 3% річних
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 інфляційні втрати розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання у період карантину інфляційні втрати розрахунок розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент