Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Prossimamente [in sviluppo]

Калькулятор знаходиться у розробці.Il calcolatore è in fase di sviluppo.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Puoi attirare l'attenzione degli sviluppatori per velocizzare il lavoro facendo clic sul pulsante [Accelera]. Inoltre, per ricevere un messaggio, indicarlo nell'apposito campo sottostante.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуInvia questa calcolatrice via email per iniziare

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде вислане повідомленняL'e-mail a cui verrà inviato il messaggio

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").L'incapacità lavorativa temporanea è l'incapacità di una persona dovuta a malattia, infortunio o altri motivi, indipendentemente dal fatto dell'incapacità (parto, quarantena, assistenza ai pazienti, ecc.), che ha un'inversione temporanea sotto l'influenza di cure e riabilitazione, dura fino al recupero o all'istituzione di un gruppo di disabilità, e in caso di altri motivi - fino alla cessazione dei motivi di licenziamento. L'incapacità lavorativa temporanea degli assicurati è attestata da un certificato di inabilità al lavoro (paragrafo 1.3 del Regolamento sull'esame dell'incapacità lavorativa temporanea).

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".L'indennità di incapacità temporanea è fornita all'assicurato sotto forma di sostegno materiale, che compensa in tutto o in parte la perdita di salario (reddito), in caso di uno degli eventi assicurati ai sensi dell'articolo 22 della legge dell'Ucraina "Su Assicurazione sociale statale obbligatoria".

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.In caso di incapacità lavorativa temporanea dell'assicurato durante il periodo di risoluzione della controversia sull'illegittimità del suo licenziamento, l'indennità di incapacità è erogata previa ripresa del lavoro dell'assicurato dalla data di tale decisione da parte dell'autorità competente.

Розрахунковий період для отримання допомогиDurata prevista per l'assistenza

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомогиTermine di prescrizione per l'assistenza

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.L'indennità di inabilità temporanea è erogata ai dipendenti che ne hanno fatto domanda entro e non oltre 12 mesi interi successivi al mese in cui cade il giorno della guarigione (invalidità). Non sono previsti termini di prescrizione per il pagamento dei primi cinque giorni di inabilità temporanea al lavoro a carico del datore di lavoro.

Обчислення середньоденної заробітної платиCalcolo della retribuzione media giornaliera

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).La retribuzione media giornaliera ospedaliera è determinata separatamente per ogni luogo di lavoro (base, part-time).

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).La retribuzione media giornaliera (reddito, prestazioni in denaro) è calcolata dividendo la retribuzione (reddito, prestazioni in denaro) maturata per il periodo di calcolo (12 mesi solari), che matura un unico contributo alla previdenza sociale obbligatoria statale e/o ai contributi assicurativi per le relative tipologie di assicurazione sociale obbligatoria statale (di seguito - il contributo unico e/o i premi assicurativi), il numero di giorni di calendario di occupazione - secondo le tipologie di assicurazione - il periodo di impiego, prestazione di lavoro (servizi) in base a contratti di diritto civile , servizi, procedimenti d'impresa o altre attività connesse alla riscossione di proventi direttamente da tali attività) nel periodo di calcolo senza tener conto dei giorni di calendario non lavorati per validi motivi,- inabilità temporanea al lavoro, congedo di maternità, congedo di custodia dei figli fino al compimento dei tre e sei anni del bambino, secondo parere medico, congedo retribuito (di seguito - giustificati motivi).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.Sono esclusi dal periodo di liquidazione i mesi del periodo di liquidazione (dal primo al primo giorno), in cui l'assicurato non ha lavorato per giustificati motivi.

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).Il calcolo della retribuzione media giornaliera ospedaliera include i pagamenti inclusi nella base di riscossione dei SRS come parte della retribuzione (salario base, maggiorazioni, bonus, indennità, ferie, incentivi e compensi).

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.I pagamenti che non sono inclusi nella busta paga (ospedale, maternità, assistenza medica una tantum) non sono inclusi nel calcolo delle indennità ospedaliere. Tutti i pagamenti sono legati al mese in cui sono maturati e riportati nel rapporto DSP. Le ferie si riferiscono ai mesi per i quali sono maturate.

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіL'importo delle prestazioni di invalidità temporanea

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.Persone che si trovano in strutture sanitarie, nonché in autoisolamento sotto controllo medico in relazione a misure volte a prevenire l'insorgenza e la diffusione della malattia da coronavirus (COVID-19), nonché la localizzazione e l'eliminazione dei suoi focolai ed epidemie , - 50 per cento dello stipendio medio (reddito), indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.L'importo delle prestazioni di invalidità temporanea (compresa l'assistenza a un bambino malato o a un familiare malato) al mese non deve superare l'importo massimo della base contributiva unica da cui i contributi assicurativi sono stati versati al Fondo di previdenza sociale dell'Ucraina.

Нормативні документиRegolamenti

Корисні калькулятори:

Дата прописом Кількість днів Число прописом Розрахунок 14% ПДВ Розрахунок 7% ПДВ
Дивіться також:
валютный калькулятор калькулятор валют розрахунок лікарняних калькулятор онлайн розрахунок лікарняних калькулятор лікарняних калькулятор нарахування лікарняних калькулятор лікарняних онлайн калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайрозрахунок лікарняних розрахунок лікарняних онлайн калькулятор калькулятор страховий стаж для лікарняних калькулятор днів лікарняних калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор стажа онлайн калькулятор розрахунок лікарняних онлайн калькулятор стажу для лікарняних калькулятор стажу для листка непрацездатності калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності калькулятор стажу для листків непрацездатності калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать онлайн калькулятор лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент