Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміCognome, nome, patronimico del dipendente in qualsiasi forma

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіData di inizio e fine del lavoro per il calcolo del periodo di lavoro

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяSe i periodi di lavoro si sovrappongono parzialmente, il calcolatore escluderà il periodo di sovrapposizione

Включити перевірку дублюванняAbilita il controllo dei duplicati

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.Calcola l'anzianità di servizio per l'indennità di anzianità, per il pagamento dell'invalidità temporanea, per la pensione.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.L'anzianità di servizio è la durata del lavoro e di altri tipi di attività a cui sono associati i diritti umani, principalmente nel campo della previdenza, tuttavia, va notato che l'anzianità assicurativa incide sul calcolo della pensione. Il documento principale che conferma l'anzianità di servizio è il libretto di lavoro, in assenza del quale o di voci pertinenti in esso contenute, l'anzianità di servizio è stabilita sulla base di altri documenti rilasciati dal luogo di lavoro, servizio, formazione, nonché istituzioni archivistiche.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.C'è una distinzione tra esperienza di lavoro generale ed esperienza di lavoro di un lavoro specifico. Una serie di conseguenze legali dipendono dal tipo di esperienza lavorativa: la concessione di ferie di base e aggiuntive, la nomina e l'importo delle pensioni, ecc. Il principale documento attestante l'esperienza lavorativa è il libretto di lavoro.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.Gli anni di servizio sono il periodo di attività lavorativa, che è calcolato in anni e a determinate condizioni dà diritto alla pensione e ai relativi benefici (ferie aggiuntive, pagamenti in contanti, ecc.). La normativa stabilisce alcune categorie di dipendenti e militari a cui sono generalmente concesse pensioni per anni di servizio, indipendentemente dall'età e dalla capacità lavorativa.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуLa differenza tra esperienza lavorativa ed esperienza assicurativa

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;l'anzianità di servizio (generale) indica i periodi di attività lavorativa ufficiale confermati da registrazioni nel libretto di lavoro. L'esperienza lavorativa può includere concetti come esperienza lavorativa generale, preferenziale e speciale. Nella legge dell'Ucraina "Sulla prestazione pensionistica", il concetto di anzianità totale del servizio viene utilizzato principalmente per distinguerlo dall'anzianità di servizio, che dà diritto a prestazioni pensionistiche;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;speciale è la durata totale di una determinata attività lavorativa nei corrispondenti tipi di lavoro, che dà diritto alla nomina anticipata della pensione di lavoro;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;un periodo di grazia è un periodo di attività lavorativa in condizioni dannose, pericolose o specifiche durante un'intera giornata lavorativa. L'elenco delle industrie, dei lavori, delle professioni, delle posizioni e degli indicatori, in base ai quali il periodo di attività lavorativa può essere attribuito al servizio preferenziale, approvato con risoluzioni del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").assicurazione (pensione) è un periodo di tempo durante il quale una persona era soggetta all'assicurazione pensionistica statale obbligatoria e per la quale i contributi mensili sono stati pagati per un importo non inferiore al contributo assicurativo minimo (articolo 24 della legge dell'Ucraina "Sulla pensione statale obbligatoria Assicurazione") .

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.Il concetto di "anzianità assicurativa" è stato introdotto il 1 gennaio 2004 dalla legge ucraina "Sull'assicurazione pensionistica statale obbligatoria". L'innovazione principale di questo termine è che la presenza dell'anzianità è direttamente correlata al pagamento dei contributi assicurativi per l'assicurazione pensionistica statale obbligatoria, ovvero dal 1 gennaio 2004 sono inclusi nell'assicurazione solo i periodi durante i quali sono stati versati i contributi assicurativi anzianità, e negli importi proporzionalmente versati.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.Tutte le esperienze lavorative acquisite prima del 1 gennaio 2004 sono incluse nell'esperienza assicurativa alle condizioni della normativa previgente.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.L'esperienza assicurativa maturata prima del 1 gennaio 2004 è confermata dal libretto di lavoro.

Нормативні документиRegolamenti

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Тривалість відпустки Калькулятор часу Число прописом
Дивіться також:
онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно як розрахувати трудовий стаж україна калькулятор розрахунку стажу роботи онлайн калькулятор стажу роботи розрахунок стажу роботи калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн розрахунок стажу роботи онлайн загальний стаж роботи калькулятор калькулятор трудового стажу онлайн україна калькулятор трудового стажу онлайн украина як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці обчислення стажу роботи калькулятор трудового стажу онлайн калькулятор стажу роботи україна стаж роботи онлайн калькулятор розрахунок стажу роботи калькулятор калькулятор загального стажу роботи калькулятор розрахунку трудового стажу калькулятор трудового стажу калькулятор трудового стажу україна порахувати трудовий стаж онлайн калькулятор стажу роботи онлайн трудовий стаж калькулятор стаж роботи калькулятор калькулятор стажу роботи

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент