Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСTipo di contenzioso regolato dal CPC, CPC o CAS

Судова інстанція, яка розглядає справуIl tribunale adito

Судове провадженняContenzioso

Процесуальний строкTermine procedurale

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avvertimento!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.Durante la quarantena stabilita dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, la prescrizione viene calcolata tenendo conto delle misure per prevenire l'insorgere, la diffusione e la diffusione di epidemie, pandemie di coronavirus (COVID-19) in conformità con la legge dell'Ucraina "Su Modifiche ad alcuni atti legislativi dell'Ucraina per fornire ulteriori garanzie sociali ed economiche in relazione alla diffusione della malattia da coronavirus (COVID-19) "№ 540-IX del 30.03.2020, come modificato dalla legge dell'Ucraina" Sugli emendamenti ad alcuni atti legislativi Atti dell'Ucraina sui termini procedurali in azione " quarantena stabilita dal Gabinetto dei ministri dell'Ucraina al fine di prevenire la diffusione della malattia da coronavirus (COVID-19) "№ 731-IX del 18.06.2020.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.Durante la quarantena istituita dal Gabinetto dei ministri dell'Ucraina per prevenire la diffusione della malattia da coronavirus (COVID-19), il tribunale su richiesta delle parti e delle persone che non hanno partecipato al caso, se il tribunale ha deciso sui loro diritti, interessi e (o) obblighi devono (se hanno il diritto di porre in essere gli atti processuali previsti dal presente Codice), rinnovare i termini processuali stabiliti dalle norme del presente Codice, se riconosce validi i motivi della loro omissione e a causa delle restrizioni imposte in relazione alla quarantena. Il tribunale può rinnovare il relativo termine sia prima che dopo la sua scadenza.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.Il giudice, su richiesta della persona, proroga il termine procedurale stabilito dal giudice, se l'impossibilità di compiere l'azione procedurale pertinente entro il termine stabilito è dovuta a restrizioni imposte in relazione alla quarantena.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. I compiti della magistratura sono la corretta e tempestiva considerazione delle cause. Il fattore più importante che determina l'efficacia della giustizia è la protezione tempestiva dei diritti e degli interessi legittimi delle persone coinvolte nel caso. Per l'esecuzione dei compiti affidati alla giustizia, il diritto processuale prevede l'istituzione di termini processuali.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. Il termine procedurale è un certo periodo di tempo, stabilito dalla legge o nominato dal tribunale per eseguire determinate procedure procedurali.

Види судочинств Tipi di contenzioso

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. Il contenzioso civile è una forma di esercizio del potere giudiziario, nel corso del quale vengono risolti i conflitti legali derivanti da rapporti civili, familiari e altri rapporti legali. I procedimenti civili sono condotti da tribunali di giurisdizione generale. Tale procedura è disciplinata dal codice di procedura civile.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. Il contenzioso commerciale è una forma di esercizio del potere giudiziario, nel corso del quale vengono risolti i conflitti legali che sorgono nel campo delle relazioni economiche. Il contenzioso commerciale è condotto da tribunali commerciali specializzati che fanno parte del sistema dei tribunali di giurisdizione generale. La sua procedura è regolata dal Codice di procedura commerciale.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. Il contenzioso amministrativo è una forma di esercizio del potere giurisdizionale, nel corso del quale si risolvono casi giuridicamente rilevanti che sorgono nell'ambito dei rapporti amministrativi in ​​presenza di interesse pubblico. I procedimenti amministrativi sono condotti da tribunali amministrativi specializzati che fanno parte del sistema dei tribunali di competenza generale, secondo la procedura stabilita dal codice di procedura amministrativa.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Кількість днів Стаж роботи Позовна давність
Дивіться також:
калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор строків карантинні особливості калькулятор строків карантин калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор строків поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор строків covid-19 калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор строків у період карантину калькулятор строків covid19 калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор процесуальних строків валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор строків між датами розрахунок процесуальних строків калькулятор строків під час карантину калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор строків covid калькулятор строків ковід калькулятор строків під час дії карантину калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор поновлення процесуальних строків

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент