Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняTipologia dei rapporti in materia di regolamentazione giuridica

Тип позовних вимогTipologia dei reclami

Додаткові параметри Parametri aggiuntivi

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуTenuto conto della sospensione del periodo di quarantena

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)La calcolatrice tiene conto del tempo di quarantena (opzionale)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Durante la quarantena stabilita dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, la prescrizione viene calcolata tenendo conto delle misure per prevenire l'insorgere, la diffusione e la diffusione di epidemie, pandemie di coronavirus (COVID-19) in conformità con la legge dell'Ucraina "Su Modifiche ad alcuni atti legislativi dell'Ucraina per fornire ulteriori garanzie sociali ed economiche in relazione alla diffusione della malattia da coronavirus (COVID-19) "№ 540-IX del 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).La prescrizione è il periodo entro il quale una persona può rivolgersi al tribunale per proteggere i propri diritti o interessi civili (articolo 256 del codice civile dell'Ucraina).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.Le basi della prescrizione sono fornite dal capitolo 19 del codice civile dell'Ucraina. La prescrizione è divisa in generale e speciale dalle norme del Comitato Centrale dell'Ucraina.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).Il termine generale di prescrizione è fissato a tre anni (articolo 257 del codice civile dell'Ucraina).

Перебіг позовної давностіLa prescrizione

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).La prescrizione decorre dal giorno in cui la persona ha appreso o avrebbe potuto venire a conoscenza della violazione del suo diritto o della persona che lo ha violato (articolo 261 del codice civile ucraino).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).La prescrizione è interrotta dalla commissione di un atto da parte di una persona, che indica il riconoscimento del suo debito o altra obbligazione. La prescrizione si interrompe se una persona intenta una causa nei confronti di uno tra più debitori, nonché se l'oggetto della causa è solo una parte del credito spettante all'attore (parti 1, 2 dell'articolo 264 c.c. Codice dell'Ucraina). Pertanto, l'interruzione della prescrizione implica che a seguito di determinati atti (o conferma del riconoscimento da parte del debitore di un debito o altra obbligazione, o pretesa del creditore nei confronti di uno o più debitori) il termine di cui trattasi si estingue. Dopo tale interruzione, il termine di prescrizione ricomincia dal giorno successivo alla conferma del riconoscimento da parte del debitore di un debito o altra obbligazione o dopo che il creditore ha avanzato istanza nei confronti di uno o più debitori (situazione giuridica,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.Secondo l'articolo 264 del codice civile dell'Ucraina, l'interruzione della prescrizione prevede l'esistenza di due termini: prima e dopo l'interruzione. Il nuovo termine decorre immediatamente dal momento in cui il termine originario è stato interrotto. I motivi di interruzione della prescrizione sono esaustivi e non suscettibili di interpretazione estensiva.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.Secondo l'art. 263 del Codice Civile ucraino, la prescrizione è sospesa: 1) se il deposito della domanda è stato impedito da un evento straordinario o inevitabile in queste condizioni (forza maggiore); 2) in caso di differimento dell'adempimento dell'obbligazione (moratoria) per i motivi stabiliti dalla legge; 3) in caso di sospensione della legge o di altro atto normativo che regola i rapporti rilevanti; 4) se l'attore o imputato è un membro delle Forze armate dell'Ucraina o in altre formazioni militari stabilite secondo la legge e trasferite alla legge marziale. In tali circostanze, la prescrizione è sospesa per la durata di tali circostanze. Dalla data di cessazione delle circostanze che hanno motivato la sospensione della prescrizione, la prescrizione continua, tenuto conto del tempo trascorso prima della sua sospensione.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Lasciare il credito senza considerazione non interrompe il termine di prescrizione.

Застосування позовної давностіApplicazione della prescrizione

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).Il tribunale applica la prescrizione solo quando sussistono motivi per soddisfare la domanda. Cioè, prima di applicare la prescrizione, il giudice deve accertare e indicare nella decisione del tribunale se il diritto o l'interesse giuridicamente tutelato dell'attore, per la tutela del quale ha fatto ricorso al giudice. Se tale diritto o interesse non viene violato, il tribunale rifiuta di soddisfare la domanda a causa della sua infondatezza. Solo se è accertato che il diritto o l'interesse tutelato dalla legge della persona è stato violato, ma è scaduto il termine di prescrizione e l'altra parte in causa ha rilasciato una dichiarazione, il giudice respinge la domanda per scadenza del termine di prescrizione . Questa è la posizione dei tribunali nelle controversie (in particolare, la decisione della Grande Camera della Corte di Cassazione del 22 maggio 2018 nella causa № 369/6892/15-ts,

Спеціальна позовна давністьPrescrizione speciale

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.L'articolo 258 del codice civile ucraino prevede che per determinati tipi di crediti la legge può stabilire una prescrizione speciale: ridotta o più lunga rispetto alla prescrizione generale di tre anni.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.La prescrizione speciale è prevista dalle norme del Comitato Centrale dell'Ucraina, dalle norme del Codice della famiglia dell'Ucraina, dal Codice delle leggi sul lavoro dell'Ucraina, dalle leggi dell'Ucraina.

Судова практикаPratica giudiziaria

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Sebbene la questione dell'applicazione della prescrizione dipenda dalle circostanze in ciascun caso specifico, tale questione è stata più volte riesaminata dalle corti di cassazione.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).La Grande Camera della Corte Suprema ha infine stabilito che, poiché l'inadempimento del debitore all'obbligazione pecuniaria conferisce al creditore il diritto a ricevere gli importi previsti dall'articolo 625 del codice civile ucraino per l'intero periodo di ritardo, vale a dire tale ritardo è un reato continuativo. % annuo nasce dal momento della violazione dell'obbligazione pecuniaria fino alla sua estinzione ed è limitata agli ultimi tre anni precedenti la presentazione di tale pretesa, se l'obbligazione principale del debitore non è adempiuta (decisione di 08.11.2019 nel caso № 127/15672 / 16-c).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).Secondo il parere legale della Grande Camera della Corte Suprema, la legge non collega la prescrizione con l'adozione di una decisione giudiziaria sulla violazione dei diritti individuali. Pertanto, la prescrizione decorre dal giorno in cui l'attore è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venire a conoscenza della violazione del suo diritto, e non dal giorno in cui tale violazione è stata confermata da una decisione giudiziaria. La legge, inoltre, non collega la prescrizione della domanda di riscatto, né con la conclusione di alcune operazioni aventi ad oggetto beni dell'attore, né con l'effettivo trasferimento di beni da parte dell'autore del reato che ha sequestrato illecitamente i beni dell'attore ad altre persone (decisione del 26.11 .2019 nel caso 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).I termini "imparato" e "potrebbe imparare" utilizzati nell'articolo 261 del codice civile dell'Ucraina - la Grande Camera della Corte Suprema ha osservato che un'analisi comparativa di questi termini dà motivo di concludere una presunzione della possibilità e dell'obbligo di una persona conoscere lo stato dei suoi diritti di proprietà. Pertanto, non basta provare che l'attore non era a conoscenza della violazione del suo diritto civile e per questo motivo non ha chiesto protezione in giudizio. L'attore deve anche dimostrare di non essere stato in grado di venire a conoscenza della violazione dei suoi diritti civili (decisione dell'11 settembre 2019 nella causa № 487/10132/14-ts).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор пені Кількість днів Стаж роботи Плюс кількість днів
Дивіться також:
розрахунок строку позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності карантин розрахунок терміну позовної давності covid калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід розрахунок строку позовної давності під час карантину калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 термін позовної давності по жкх карантин термін позовної давності за жкх covid-19 розрахунок строку позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid розрахунок строку позовної давності карантин розрахунок терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid калькулятор терміну позовної давності ковід розрахунок строку позовної давності sars-cov-2

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент