Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)Data di inizio (compresa)

Кінцева дата (включно)Data di fine (compresa)

Додаткові параметри Parametri aggiuntivi

Точність, знаки після комиPrecisione, cifre decimali

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Inflazione: il deprezzamento del denaro e dei fondi non monetari, accompagnato dall'aumento dei prezzi di beni e servizi. L'indice di inflazione è l'indicatore più importante che caratterizza il tasso di inflazione. L'indice di inflazione (indice dei prezzi al consumo) è un indicatore che caratterizza la variazione del livello generale dei prezzi di beni e servizi per la popolazione in un arco di tempo. L'indice di inflazione è l'indicatore più importante che caratterizza il tasso di inflazione.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. In Ucraina, l'indice di inflazione è stato calcolato dal 1991. Il calcolo viene effettuato sulla base dei dati sulle variazioni dei prezzi ottenuti dalla registrazione mensile di prezzi e beni sul mercato di consumo nelle regioni e nelle città del paese dal Dipartimento di statistica dei prezzi del Servizio statistico statale dell'Ucraina. L'insieme dei beni rappresentativi di consumo, in base al quale viene calcolato l'indice dei prezzi al consumo, comprende 335 articoli di beni (servizi), di cui 136 articoli di prodotti alimentari, 147 articoli di prodotti non alimentari e 52 tipi di servizi.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. L'indice di inflazione viene utilizzato per analizzare e prevedere i processi di prezzo, in particolare: revisione del reddito monetario, ricalcolo degli affitti, ricalcolo degli importi del debito secondo decisioni giudiziarie, indicizzazione del reddito monetario, ricalcolo dei salari nominali in reali e altri indicatori.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. Il diritto del creditore di richiedere il pagamento del debito, tenendo conto dell'indice di inflazione, è un modo per proteggere i suoi diritti e interessi di proprietà, la cui essenza è rimborsare le perdite materiali del creditore dal deprezzamento dei fondi monetari. Pertanto, l'aumento dell'inflazione è maturato sull'importo del debito ed è una sorta di compensazione per le perdite in malafede esecuzione di obbligazioni monetarie.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Secondo la seconda parte dell'articolo 625 del codice civile ucraino, il debitore che è in ritardo sull'obbligazione monetaria, su richiesta del creditore, è obbligato a pagare l'importo del debito, tenendo conto dell'indice di inflazione stabilito per l'intero periodo di ritardo.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. L'importo del debito, tenendo conto dell'indice di inflazione, dovrebbe essere calcolato sulla base dell'indice di inflazione per ogni mese (anno) di ritardo, indipendentemente dal fatto che in un determinato periodo l'indice di inflazione fosse inferiore a uno (cioè non c'era inflazione ma deflazione) [decisione della Corte Suprema Economica dell'Ucraina del 05.04.2011 № 23/466 e la lettera della Corte Suprema dell'Ucraina "Raccomandazioni sulla procedura per l'applicazione degli indici di inflazione nelle cause giudiziarie" del 03.04.1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). Le perdite da inflazione sono calcolate moltiplicando l'importo del debito per l'indice di inflazione aggregato per il periodo di mora. In questo caso, l'importo del debito che è sorto da 1 a 15 giorni del mese viene indicizzato tenendo conto di questo mese e se l'importo del debito è aumentato da 16 a 31 giorni del mese, il calcolo inizia il mese successivo. Allo stesso modo, se il debito viene rimborsato dal 1° al 15° giorno del mese, le perdite da inflazione sono calcolate senza tener conto di questo mese, e se dal 16° al 31° giorno del mese, le perdite da inflazione sono calcolate tenendo conto di questo mese, norme separate di diritto sostanziale dal 17.07.2012 01-06 / 928/2012).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: L'indice di inflazione aggregato è calcolato con la formula

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [Indice di inflazione cumulativo] = [Indice 1 (%)] x [Indice 2 (%)] x [Indice 3 (%)] x ... x [Indice N (%)]
Dove:
[Indice di inflazione aggregato] - l'indice di inflazione aggregato per un determinato periodo.
[Indice 1 (%)] - indice di inflazione per il primo mese del periodo.
[Indice 2 (%)] - indice di inflazione per il secondo mese del periodo.
[Indice 3 (%)] - indice di inflazione per il terzo mese del periodo.
[Indice N (%)] - indice di inflazione per l'ultimo mese del periodo.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Калькулятор 3% річних Калькулятор пені Інфляція та проценти

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент