Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор індексації аліментів онлайн розрахунокCalcolo online del calcolatore di indicizzazione degli alimenti

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Prossimamente [in sviluppo]

Калькулятор знаходиться у розробці.Il calcolatore è in fase di sviluppo.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Puoi attirare l'attenzione degli sviluppatori per velocizzare il lavoro facendo clic sul pulsante [Accelera]. Inoltre, per ricevere un messaggio, indicarlo nell'apposito campo sottostante.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуInvia questa calcolatrice via email per iniziare

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде вислане повідомленняL'e-mail a cui verrà inviato il messaggio

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).L'indicizzazione del reddito monetario della popolazione è un meccanismo per aumentare il reddito monetario della popolazione stabilito da leggi e altri atti normativi dell'Ucraina, che consente di compensare parzialmente o completamente l'aumento dei beni e servizi di consumo (articolo 1 della legge di Ucraina "Sull'indicizzazione del reddito di cassa").

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.Secondo l'articolo 184 del Codice della famiglia dell'Ucraina, l'importo degli alimenti determinato da un tribunale o da un accordo tra i genitori in un importo fisso è soggetto a indicizzazione annuale in conformità con la legge, a meno che il pagatore e il destinatario degli alimenti non abbiano concordato diversamente. Su richiesta del destinatario degli alimenti, l'indicizzazione può essere effettuata dal tribunale per un altro periodo.

Умови проведення індексаціїCondizioni per l'indicizzazione

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Il paragrafo 104 della Procedura per l'indicizzazione del reddito monetario della popolazione, approvata dal Consiglio dei Ministri dell'Ucraina del 17 luglio 2003 № 1078 (di seguito - la Procedura) prevede che il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo per l'indicizzazione degli alimenti determinato da il tribunale in un importo fisso in cui sono assegnati gli alimenti.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі".Per gli alimenti determinati dal tribunale in un importo fisso, nominato prima di giugno 2016, il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo per l'indicizzazione viene effettuato dalla data di entrata in vigore della legge dell'Ucraina del 17 maggio 2016 № 1368-VIII " Sugli emendamenti ad alcune leggi dell'Ucraina indicizzazione dell'importo degli alimenti determinato dal tribunale in un importo fisso".

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.In questo caso, l'importo degli alimenti determinato dal tribunale in un importo fisso, insieme all'importo dell'indicizzazione, non deve superare il 50% del reddito monetario del pagatore degli alimenti.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).L'indicizzazione del reddito monetario della popolazione viene effettuata quando il valore dell'indice dei prezzi al consumo supera la soglia di indicizzazione, che è fissata al 103% (secondo comma del comma 11 della Procedura).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.Gli alimenti sono soggetti a indicizzazione entro il livello di sussistenza stabilito per un figlio dell'età appropriata.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.Secondo il paragrafo 6 della Procedura, l'indicizzazione dell'importo degli alimenti determinato dal tribunale in un importo fisso è effettuata da imprese, istituzioni, organizzazioni, individui - imprenditori che effettuano adeguate detrazioni degli alimenti dal reddito del loro pagatore.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.L'indicizzazione di tali alimenti viene effettuata a spese del pagatore degli alimenti.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.L'indicizzazione dell'importo degli alimenti, determinato in un importo fisso, è effettuata, salvo diversa disposizione dell'atto esecutivo o dell'accordo tra i genitori sul pagamento del mantenimento dei figli, l'esecutore testamentario secondo le modalità prescritte dal Consiglio dei Ministri di Ucraina. L'indicizzazione degli alimenti viene effettuata ogni anno, a partire dal secondo anno dopo aver determinato l'importo degli alimenti.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".Se il ricorrente invia il documento di esecuzione direttamente all'impresa, istituzione, organizzazione, individuo - imprenditore o individuo specificato nella prima parte dell'articolo 7 della legge ucraina "Sui procedimenti di esecuzione", indicizzazione dell'importo degli alimenti determinato in un importo fisso viene effettuato, salvo diversa disposizione non prevista nel documento esecutivo o nell'accordo tra i genitori sul pagamento del mantenimento dei figli, in conformità con la legge dell'Ucraina "Sull'indicizzazione del reddito monetario della popolazione".

Проведення індексації за минулий часEsecuzione dell'indicizzazione per il tempo passato

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.Il tribunale può assegnare alimenti per il passato, ma non più di dieci anni (parte seconda dell'articolo 191 del Codice della famiglia dell'Ucraina). Allo stesso tempo, anche il denaro raccolto per il tempo passato deve essere indicizzato. I pagamenti saranno indicizzati separatamente per ciascun periodo, a seconda di come è cambiato il livello di sussistenza in ogni trimestre.

Дивіться також:
калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор аліментів онлайн калькулятор індексації розрахунок індексації калькулятор аліментів калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації заробітної плати індексація аліментів розрахунок аліментів калькулятор індексації орендної плати індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор індексації боргу калькулятор індексації онлайн таблиця індексації калькулятор індексації зарплати калькулятор нарахування індексації калькулятор по сплаті аліментів порядок індексації аліментів калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор індексації аліментів онлайн калькулятор індексації індексація аліментів калькулятор калькулятор індексації нормативної грошової оцінки калькулятор розрахунку аліментів калькулятор індексації грошового забезпечення

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Лікарняні


Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Калькулятор днів
між двома датами

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент