Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор індексації аліментів Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Сума аліментів, визначених судом у твердій грошовій суміL'importo degli alimenti determinato dal tribunale in un importo fisso

грн.

Базовий місяць встановлення аліментівIl mese base per stabilire gli alimenti

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Ultimo mese di calcolo (compreso)

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo per l'indicizzazione dell'importo degli alimenti determinato dal tribunale in un importo monetario fisso viene effettuato dal mese in cui gli alimenti vengono assegnati.

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).L'indicizzazione del reddito monetario della popolazione è un meccanismo per aumentare il reddito monetario della popolazione stabilito da leggi e altri atti normativi dell'Ucraina, che consente di compensare parzialmente o completamente l'aumento dei beni e servizi di consumo (articolo 1 della legge di Ucraina "Sull'indicizzazione del reddito di cassa").

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.Secondo l'articolo 184 del Codice della famiglia dell'Ucraina, l'importo degli alimenti determinato da un tribunale o da un accordo tra i genitori in un importo fisso è soggetto a indicizzazione annuale in conformità con la legge, a meno che il pagatore e il destinatario degli alimenti non abbiano concordato diversamente. Su richiesta del destinatario degli alimenti, l'indicizzazione può essere effettuata dal tribunale per un altro periodo.

Умови проведення індексаціїCondizioni per l'indicizzazione

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Il paragrafo 104 della Procedura per l'indicizzazione del reddito monetario della popolazione, approvata dal Consiglio dei Ministri dell'Ucraina del 17 luglio 2003 № 1078 (di seguito - la Procedura) prevede che il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo per l'indicizzazione degli alimenti determinato da il tribunale in un importo fisso in cui sono assegnati gli alimenti.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", тобто з червня 2016 року.Per gli alimenti determinati dal tribunale in un importo fisso di denaro, assegnato prima di giugno 2016, il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo per l'indicizzazione viene effettuato dalla data di entrata in vigore della legge dell'Ucraina del 17 maggio 2016 n. 1368-VIII "Sugli emendamenti a determinate leggi dell'Ucraina in merito all'indicizzazione dell'importo degli alimenti determinato dal tribunale in un importo monetario fisso", ovvero da giugno 2016.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.In questo caso, l'importo degli alimenti determinato dal tribunale in un importo fisso, insieme all'importo dell'indicizzazione, non deve superare il 50% del reddito monetario del pagatore degli alimenti.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).L'indicizzazione del reddito monetario della popolazione viene effettuata quando il valore dell'indice dei prezzi al consumo supera la soglia di indicizzazione, che è fissata al 103% (secondo comma del comma 11 della Procedura).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.Gli alimenti sono soggetti a indicizzazione entro il livello di sussistenza stabilito per un figlio dell'età appropriata.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.Secondo il paragrafo 6 della Procedura, l'indicizzazione dell'importo degli alimenti determinato dal tribunale in un importo fisso è effettuata da imprese, istituzioni, organizzazioni, individui - imprenditori che effettuano adeguate detrazioni degli alimenti dal reddito del loro pagatore.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.L'indicizzazione di tali alimenti viene effettuata a spese del pagatore degli alimenti.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.L'indicizzazione dell'importo degli alimenti, determinato in un importo fisso, è effettuata, salvo diversa disposizione dell'atto esecutivo o dell'accordo tra i genitori sul pagamento del mantenimento dei figli, l'esecutore testamentario secondo le modalità prescritte dal Consiglio dei Ministri di Ucraina. L'indicizzazione degli alimenti viene effettuata ogni anno, a partire dal secondo anno dopo aver determinato l'importo degli alimenti.

У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.Nel caso di indicizzazione dell'importo degli alimenti determinato dal tribunale in misura monetaria fissa da parte di un esecutore testamentario statale o privato, il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo viene effettuato utilizzando un totale cumulato, a partire dall'anno successivo dal mese corrispondente al mese di determinazione dell'importo degli alimenti.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".Se il ricorrente invia il documento di esecuzione direttamente all'impresa, istituzione, organizzazione, individuo - imprenditore o individuo specificato nella prima parte dell'articolo 7 della legge ucraina "Sui procedimenti di esecuzione", indicizzazione dell'importo degli alimenti determinato in un importo fisso viene effettuato, salvo diversa disposizione non prevista nel documento esecutivo o nell'accordo tra i genitori sul pagamento del mantenimento dei figli, in conformità con la legge dell'Ucraina "Sull'indicizzazione del reddito monetario della popolazione".

Проведення індексації за минулий часEsecuzione dell'indicizzazione per il tempo passato

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.Il tribunale può assegnare alimenti per il passato, ma non più di dieci anni (parte seconda dell'articolo 191 del Codice della famiglia dell'Ucraina). Allo stesso tempo, anche il denaro raccolto per il tempo passato deve essere indicizzato. I pagamenti saranno indicizzati separatamente per ciascun periodo, a seconda di come è cambiato il livello di sussistenza in ogni trimestre.

Корисні калькулятори:

Розмір аліментів Подвійна ставка НБУ Кількість днів Інтервал часу Калькулятор інфляції
Дивіться також:
калькулятор індексації зарплати калькулятор індексації аліментів калькулятор індексації орендної плати розрахувати суму індексації аліментів онлайн калькулятор індексації порядок індексації аліментів калькулятор індексації боргу калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор індексації грошової оцінки землі індексація аліментів калькулятор калькулятор розрахунку аліментів калькулятор індексації заробітної плати калькулятор розрахунку індексації калькулятор аліментів калькулятор індексації пенсії калькулятор індексації калькулятор індексації з плати калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор індексації онлайн калькулятор нарахування індексації індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор по сплаті аліментів калькулятор аліментів онлайн калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор індексації нормативної грошової оцінки

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент